I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informacinė medžiaga

Numatytas naujas mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vaidmuo įtraukiojo ugdymo sistemoje, atsižvelgiant į mokinių, turinčių įvairių ugdymosi poreikių įvairovę.   Bendrojo ugdymo mokyklos turi prisiimti atsakomybę už kiekvieno mokinio ugdymąsi, individualizuotų mokymo metodų taikymą, aktyvų mokinių dalyvavimą ugdymo procese bei  kokybiškos pagalbos  jiems  teikimą. Mokymosi pagalbą mokiniams mokykloje  teikia juos mokantis mokytojas. Jis vykdo mokinių mokymosi stebėseną, informuoja švietimo pagalbos specialistus, jei  mokiniai turi mokymosi sunkumų ir/ar sutrikimų,  kartu su specialistais konsultuojasi  kaip  organizuoti veiksmingą mokymosi pagalbą. Nuo mokytojo kaip mokinio pagalbininko kompetencijų priklauso  mokinio mokymosi pasiekimai, jo bendra savijauta klasėje, mokykloje. Užtikrinant švietimo prieinamumą, didės  iššūkis mokyklų vadovų atsakomybei, atsakant už palankias ugdymosi aplinkas mokykloje, inicijuojant pokyčius mokyklos kultūroje, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę kaip palaikančią mokymosi bendruomenę.

 

Rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo


REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SPECIALIŲJŲ MOKYMO PRIEMONIŲ PASIRINKIMO

 

Rekomendacijos dėl programų pritaikymo


Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą. Šios rekomendacijos padės mokytojams atpažinti ne tik mokymosi sunkumus, bet mokinio stiprybes ir galias, kurias pažįstant, mokytojai galės sėkmingai planuoti ugdymo turinį ir mokymo(-si) veiklas, rekomendacijose pateiktos  nuorodos į mokymo priemones, sutrikimo raišką ir įtaką mokinio mokymuisi.

2017 m. rugpjūčio 3 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-625 patvirtintos Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru parengtos „Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje”. Įsakymas įsigalioja š. m. rugsėjo 1 d.

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programos mokiniams

Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo programos mokiniams

Rekomendacijos dėl pritaikymo

Rekomendacijos dėl individualizavimo

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

The Information Dissemination Team is pleased to inform you about recently published Agency materials. These include a new Key Principles video, outputs from the Inclusive Digital Education and Teacher Professional Learning for Inclusion activities, and several translations.

You can find out more in the below news item on MyAgency.

New Agency materials

  • Naujos agentūros medžiagos (sharepoint.com)
  • Įtraukusis skaitmeninis švietimas (IDE): IDE veikla siekiama nuodugniai išnagrinėti naujus prioritetus ir poreikius, susijusius su įtraukiu skaitmeniniu švietimu ir mišriu mokymusi. IDE ataskaitoje pateikiamas bendras įtraukiojo skaitmeninio švietimo ir spręstinų klausimų vaizdas. Jame aprašomos įtraukiojo skaitmeninio švietimo politikos aplinkybės ir nagrinėjami pažeidžiamumo ir įtraukties klausimai. Jame apžvelgiama atitinkama 2016–2021 m. mokslinių tyrimų literatūra ir nagrinėjamos susijusios įgyvendinimo projektų ir konferencijų teminės tendencijos. IDE metodiniame dokumente išsamiai aprašoma metodika, pasirinkta temai analizuoti.
  • Pagrindiniai principai – Parama įtraukiojo švietimo politikos kūrimui ir įgyvendinimui: vaizdo įrašas. Šiame vaizdo įraše glaustai ir vizualiai pristatomi 14 pagrindinių principų, nurodytų pagrindinėje pagrindinių principų ataskaitoje. Subtitrai yra prieinami vaizdo įrašui oficialiomis agentūros kalbomis. Vaizdo įrašas yra prieinamas Agentūros svetainės multimedijos puslapyje ir Agentūros „YouTube” kanale ir yra įdėtas į šį puslapį žemiau.
  • Mokytojų profesinis mokymasis įtraukčiai (TPL4I)infografija. Tai paaiškina mokytojų profesinio mokymosi įtraukimui koncepciją ir pateikia rekomendacijas ją įgyvendinti įvairiais švietimo sistemos lygmenimis. Jame taip pat pateikiamas įtraukaus mokytojų profesinio mokymosi profilis, kuris šiuo metu baigiamas rengti skelbti.
  • Veiklos ir veiklos orientyrų infografika: joje pateikiami du terminai, pateikti Agentūros leidinyje „Švenčiant 25-erius metus kelyje į įtraukųjį švietimą”, parengtame Agentūros 25-mečiui. Pirmajame parodytas agentūros veiklos etapas nuo 1999 m. iki 2021 m. Antrajame etape pristatomi agentūros istorijos veiklos etapai nuo jos įkūrimo 1996 m. iki šių dienų.
  • Šalių politikos apžvalga ir analizė (CPRA): Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) – pagrindinių CPRA darbo su Šiaurės Airija rezultatų pristatymas.

Raktiniai Principai – Parama kuriant ir įgyvendinant įtraukiojo ugdymo politiką: Politikos Santrauka (european-agency.org)

 

Inkliuzinių mokyklų gerosios patirties katalogas


Inkliuzinių mokyklų gerosios patirties katalogas pateikia platų darbą, kurį 2021 m. atliko Švietimo profesinių sąjungų švietimo komitetas (ETUCE) lygybės ir įtraukties švietimo srityje. Pagrindinis šio katalogo tikslas – sukurti išteklius tvariam įtraukiam mokymuisi įvairiuose lygmenyse – nacionaliniame, savivaldybių, mokyklos, kurti, palaikyti, suteikti konkrečias ir novatoriškas socialinės įtraukties į švietimą priemones ir metodus. Jame pateikiama plati įvairių praktikų, kurios buvo surinktos įgyvendinant įvairius ETUCE projektus ir iniciatyvas, apžvalga.

Įtraukiųjų mokyklų gerosios patirties katalogas | Įtraukusis švietimas veikloje (inclusive-education-in-action.org)

Metai: 2021

Raktažodžiai: mokymosi aplinka, tvari visuomenė, įtraukusis švietimas
Išsilavinimo lygis: visame švietimo sektoriuje
Išteklių tipas: gairės ir įrankiai, šalis / regionas: Europa ir Šiaurės Amerika
Leidinio kalba: anglų

EITI Į IŠTEKLIUS

 

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūros naujausi leidiniai bei informacija


Skaitmeninė prieiga

Minint gegužės 18 d. kaip  Pasaulinę prieinamumo supratimo dieną (angl. Global Accessibility Awareness Day) kviečiame susipažinti ir su Agentūros esančiais skaitmeniniais ištekliais. Daugiau nei milijardas žmonių pasaulyje turi įvairių negalių ir sutrikimų, dėl kurių sunkiau naudotis skaitmeniniais ištekliais  ir sudaro kliūtis įtraukties švietime plėtrai. Svarbu pastiprinti ir kurti atvirą švietimo sistemą, kur svarbus kiekvieno asmens dalyvavimas, atliepiant ir sukuriant visiems lygias galimybes visuomenėje.

Global Accessibility Awareness Day 2023 | European Agency for Special Needs and Inclusive Education (european-agency.org)

Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūros nacionalinė koordinatorė Lina Palačionienė


Leidinys „Mokytojų kompetencijų, reikalingų veiksmingai dirbti įtraukiojo ugdymo sąlygomis, tobulinimas: literatūros apžvalga“ Projekte (TPL4I) dalyvavusios Agentūros šalys narės, pasinaudodamos tam tikromis gairėmis (The policy self-review tool), atliko savo nacionalinės politikos, skirtos įtraukiojo ugdymo plėtrai, analizę ir parengė apžvalgą. Veikla vyko  komandos nariams bendradarbiaujant, o pasekoje gairės taip pat buvo patobulintos, papildžius jas aktualia teisėkūros srities informacija (iš nacionalinių teisės aktų, ataskaitų Europos institucijoms ir pan.). Agentūros šalių narių nominuoti atstovai patikrinę šią informaciją  pritarė, kad ji būtų atnaujinta.Šio darbo rezultatas – TPL4l politikos apžvalgos tinklelis, atspindintis 26 projekte dalyvavusių šalių mokytojų kompetencijų, reikalingų veiksmingai dirbti įtraukiojo ugdymo sąlygomis, politiką. Žr. nuorodą: https://www.european-agency.org/projects/TPL4I/policy-mapping

Agentūros14 šalių narių, dalyvavusių projekte „Mokyklos nesėkmių  prevencijos analizė: įtraukiojo ugdymo galimybės”, pateiktas ir  atliktas tyrimas, pagrįstas  šalių apklausa ir gautomis ataskaitomis.  Tyrime dalyvavo: Čekija, Graikija, Islandija, Airija, Latvija, Malta, Serbija, Slovakija, Švedija ir Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija ir Škotija). Nuorodą https://www.european-agency.org/sites/default/files/PSF_Country_Information_Thematic_Analysis.pdf

New Agency materials 
europeanagency.sharepoint.com

Informaciją  naujausių leidinių apžvalgai galite rasti: https://europeanagency.sharepoint.com/sites/resources/SitePages/New-Agency-materials(4).aspx?from=SendByEmail&e=G221G9DrDUav-kIjMtJsLA&at=9

Informacija buvo pateikta: dr. Almedos Kurienės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovės (iki 2021.02 15) Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūrai ir Linos Palačionienės, nacionalinės koordinatorės.

 


Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra įgyvendino projektą „Besikeičiantis specialistų aprūpinimo vaidmuo palaikant įtraukųjį ugdymą“ (CROSP). Projektas padeda užtikrinti, kad Europos mokyklos galėtų padėti visiems besimokantiesiems, kad visi galėtų mokytis kartu su savo draugais ir bendraamžiais. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite CROSP projekto internetinėje svetainėje: https://www.european-agency.org/projects/CROSP

Videofilmukas: https://www.european-agency.org/resources/multimedia/changing-role-specialist-provision-supporting-inclusive-education. Vaizdo įrašo subtitrai galimi 25 kalbomis. Jei subtitrai neatsiranda automatiškai, galite suaktyvinti vaizdo įrašo apačioje spustelėję stačiakampę piktogramą „Subtitrai / uždaryti antraštes“. Tada spustelėkite šalia esančią krumpliaračio piktogramą, kad pasiektumėte nustatymų meniu. Šiame meniu yra galimybė pasirinkti kalbą.

Informacija anglų kalba:

We are pleased to inform you about a new video <https://www.european-agency.org/resources/multimedia/changing-role-specialist-provision-supporting-inclusive-education>  and infographic <https://www.european-agency.org/resources/multimedia/infographic-changing-role-specialist-provision-support-inclusive-education>  produced as part of the Agency’s Changing Role of Specialist Provision in Supporting Inclusive Education <https://www.european-agency.org/projects/CROSP>  (CROSP) project. The video has subtitles in all 25 Agency languages.

Atnaujinta: 2023-05-12

Skip to content