I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Profesinis mokymas

Lietuvoje profesinį mokymą reglamentuoja LR profesinio mokymo įstatymas Nr. VIII-450, 2018-02-01 aktuali redakcija.  Profesinis mokymas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas profesinio mokymo programas ar jų modulius. Mokomas asmuo įgyja kvalifikaciją (arba jos dalį), atitinkančią profesinį standartą, ar ją tobulina, keičia arba įgyja kompetenciją, reikalingą įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.

Profesinio mokymo sistema apima: pirminį profesinį, tęstinį profesinį mokymą ir profesinį orientavimą.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas, adaptuotas programas, individualizuotas pagrindinio ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas:

Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;

Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas vykdo 65 valstybinės ir 2 nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos.

Pirminio profesinio mokymo įstaigose kartu su kvalifikacija galima įgyti ir pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Nuo 2020 m. priėmime į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, bet ir I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos.

Nuo 2017 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta internetu. Norintieji įstoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą https://www.lamabpo.lt/.

Priklausomai nuo turimo išsilavinimo, profesinio mokymo įstaigose galima įgyti profesinę kvalifikaciją:

Asmenims, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo Asmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Profesinę kvalifikaciją (vyresniems nei 16 m.) (mokymosi trukmė 2 metai) Profesinę kvalifikaciją (mokymosi trukmė 2 metai) Profesinę kvalifikaciją (mokymosi trukmė 1–2 metai)
Profesinę kvalifikaciją ir pagrindinį išsilavinimą (iki 16 metų) (mokymosi trukmė 3 metai) Profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė 3 metai)

 

Specialiųjų poreikių asmenims, baigusiems individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiojo ugdymo programą  – mokymosi  trukmė 3 metai.

Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra.

Mokymas pagal profesinio mokymo programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis.

Mokiniams mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją gauna didesnę.

Pagal mainų projektus nemažai mokinių išvyksta atlikti praktikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.

Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas patenkinti savo pomėgius: gali dalyvauti techninės kūrybos, kultūrinėje veikloje, sportuoti bei kt. Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) tinklalapyje www.aikos.smm.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys priėmimą į profesinį mokymą:

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas.

 

Profesinių mokymo įstaigų sąrašas


 Profesinio mokymo įstaigos, vykdančios programas, skirtas SUP mokiniams

 

Rekomendacijos mokymui


 Informacinė medžiaga tėvams, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ikiprofesinį orientavimą ir profesinį ugdymą

 Mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas (rekomendacijos profesinių mokyklų mokytojams)

Atnaujinta: 2022-12-15

Skip to content