STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

DUK

Rengiantis 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminams svarbu žinoti DUK apie egzaminus

1. Kada šiais metais prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija? Kada ji baigiasi?

Valstybiniai brandos egzaminai šiemet prasidės birželio 7 dieną arba dviem savaitėmis anksčiau nei pernai. Pagrindinė brandos egzaminų sesija baigsis liepos 2 dieną.

2. Kiek egzaminų turiu išlaikyti, kad gaučiau brandos atestatą?

Mokinys ir buvęs mokinys brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (iki 2012 m. išlaikyti lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminai yra įskaitomi) ir dar vieno dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu yra atleistas.

3. Kiek egzaminų iš viso galėjau rinktis laikyti?

Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino dar galite laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą.

4. Su kokiais dokumentais prieš egzaminus turiu būti supažindintas pasirašytinai?

Mokyklos vadovo paskirti asmenys mokinius pasirašytinai supažindina su:

1) mokyklos vadovo sprendimu dėl mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos programą, brandos egzaminų privalomo laikymo;
2) Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalyko brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.;
3) dalyko, išskyrus menų ir technologijų, brandos egzamino vykdymo instrukcija – ne vėliau kaip likus trims dienoms iki brandos egzamino datos;
4) brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos, III gimnazijos klasių mokinius – su brandos darbo vykdymo instrukcija iki sausio 10 dienos;
5) brandos darbo ir dalyko brandos egzamino programa – pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo programą;
6) Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais. Šiuose nuostatuose aprašomos preliminarios dalykų egzaminų pasiekimų lygių ribos taškais, nurodomi pasiekimų lygius atitinkantys balai, pateikiami brėžiniai schematiškai iliustruojantys priklausomybę tarp mokinio surinktų egzamino taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais.

5. Kur galiu rasti brandos egzaminų tvarkaraštį?

Egzaminų tvarkaraštį galite rasti čia.

6. Kas gali laikyti brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu?

Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:

1) kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
2) laisvės atėmimo vietoje veikiančioje mokykloje (skyriuje) įregistruotas kandidatas (valstybinius brandos egzaminus);
3) namie mokytas mokinys, negalėjęs atvykti į pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų centrus, – valstybinius brandos egzaminus;
4) eksternas, užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys;
5) eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, bet pateikęs jį pasibaigus prašymų teikimo laikui ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui, gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį;
6) susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys ir buvęs mokinys, gavęs Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
7) mokinys ir buvęs mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.

Skip to content