I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nacionaliniai Mąstymo konkursai

Siekiant ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo bei kūrybiško įgytų žinių taikymo gebėjimus, o kartu paskatinti mokinius domėtis gamtos mokslais ir matematika, 2014 m. gruodžio mėn. buvo suorganizuotas pirmasis Nacionalinis mąstymo konkursas 8-10 klasių mokiniams, pavadintas Nacionaliniu matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursu. Sulaukus didelio susidomėjimo tarp mokyklų – jame sudalyvavo daugiau kaip trečdalis šalies mokyklų ­– konkursas tapo kasmetinis, evoliucionavo iš problemų sprendimo gebėjimų vertinimo matematikos ir gamtos mokslų kontekste į mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimą. Nuo 2018 m. konkursas pasipildė dar viena amžiaus grupe – pradėtas Nacionalinis loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas pradinio ugdymo 3-4 klasių mokiniams, o 2020 m. jis tapo Nacionaliniu kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursu ir apėmė jau tris amžiaus grupes: 3-4, 5-7 ir 8-10 klasių mokinius. 2020 m. konkurse dalyvavo apie pusė Lietuvos mokyklų.

Konkurso tikslas – aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui 21 a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. Konkurso užduotims atlikti nereikia specialių žinių, tačiau siekta parengti įdomias, patrauklias, nuotaikingas skirtingo sudėtingumo užduotis, su mokiniams artimu ir smalsumą žadinančiu kontekstu.

Nacionalinio mąstymo konkurso idėjos autoriai – dr. Pranas Gudynas, dr. Daiva Sevalneva ir Eglė Melnikė. Konkurso užduočių 2014-2018 m. autoriai – dr. Pranas Gudynas ir dr. Daiva Sevalneva, Eduardas Juška.

2020 m. konkurso užduotys parengtos įgyvendinant nacionalinį ES projektą „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001). Projekto metu taip pat sukurta Mąstymo gebėjimų vertinimo programa, kurioje aprašytas mąstymo gebėjimų konstruktas bei pateiktos mokinių gebėjimus iliustruojančios užduotys. Programos ir 2020 m. konkurso užduočių autoriai: Kęstutis Dragūnavičius, Antanas Dzimidavičius, Ilona Ežerinytė, Inga Gresienė, Simas Ignatavičius, Agnė Janonytė, Birutė Parmarauskienė, Simonas Saarmann, dr. Daiva Sevalneva, Vytenis Šumskas.

Mąstymo programoje išskirti du pagrindiniai konstrukto dėmenys: kritinis mąstymas ir problemų sprendimas. Kritinis mąstymas detaliau išskleistas kaip: pagrindinės idėjos identifikavimas; prasminių ryšių identifikavimas; hipotezių formulavimas; išvadų darymas; įrodymų pasvėrimas/pagrindimas; įrodymų ir kriterijų paieška/apsvarstymas. Problemų sprendimas detaliau išskleistas kaip: tinkamų duomenų radimas; duomenų pertvarkymas; strategijų radimas; sprendimo radimas; dėsningumo radimas; erdvinis mąstymas; būtinų ir pakankamų duomenų nustatymas; darbas su modeliais. Rengiant užduotis daug dėmesio skirta ne tik vertinamiems gebėjimams, bet ir užduočių kontekstams. Konkurso užduočių kontekstai parinkti gyvenimiški, „turtingi“, leidžiantys pateikti įvairaus sunkumo bei sudėtingumo klausimų, siekta, kad užduočių situacijos nebūtų „sausos“, o žadintų mokinių smalsumą, motyvuotų giliau pasidomėti pateikta situacija.

Konkurso užduočių rengimo principai. Konkursas organizuojamas trijose amžiaus grupėse: 3–4 klasių mokiniams, 5–7 klasių mokiniams, 8–10 (gimnazijos I-II) klasių mokiniams. Kiekvienos amžiaus grupės mokiniai sprendžia tas pačias užduotis lietuvių kalba, nepriklausomai kurioje klasėje ar kuria mokomąja kalba jie mokosi. Užduotis 2014 ir 2015 metais buvo galima atlikti vienu iš pasirinktų būtų – atspausdintuose popieriniuose sąsiuviniuose arba kompiuteryje, nuo 2016 metų užduotys atliekamos tik elektroninėje testų vykdymo sistemoje. Užduotys rengiamos tik uždaro atsakymo tipo – pasirenkamojo atsakymo, susiejimo, išrikiavimo. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas.

Dalyvavimo konkurse principai. Mokyklos konkurse dalyvauja savanoriškai, pačios nuspręsdamos, kurių klasių ir kiek mokinių atliks užduotis: ar tik vienas mokinys ar visi tos mokyklos atitinkamų klasių mokiniai. Geriausi kiekvienos mokyklos kiekvienos klasės mokiniai apdovanojami laureatų diplomais, o mokykloms pateikiamos išsamios, grafikais iliustruotos ataskaitos. Ataskaitose pateikiami konkrečios mokyklos rezultatai pagal atskiras klases, mokinių lytį, mąstymo konstrukto (turinio) dėmenis, atskiras užduotis bei mokyklos rezultatų palyginimas su visų konkurse dalyvavusių mokyklų ir mokinių rezultatais.

(Ataskaitos mokyklai pavyzdys)

Atnaujinta: 2022-11-20

Skip to content