I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504



Parašykite
tiesiogiai




Sekite mus


Ieškomas darbuotojas mokymų koordinatoriaus pareigybei projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

2020-08-27

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001), vykdo darbuotojo paiešką mokymų koordinatoriaus pareigybei.

Vykdant projektą, numatoma atrinktose Lietuvos mokyklose įrengti 2000 vnt. belaidžio interneto zonų, kai prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai.

Projekto metu bus sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa ir metodinė medžiaga, pagal kurią bus vykdomi pedagogų ir mokyklų vadovų mokymai. Šių mokymų dalyviai bus mokomi, kaip valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje. Planuojamas dalyvių skaičius – 1350.

Ieškome naujo komandos nario, kuris koordinuotų veiklas, susijusias su kvalifikacijos tobulinimo programos ir metodinės medžiagos kūrimu bei vykdomais pedagogų ir mokyklų vadovų mokymais.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti patirties dirbant švietimo sistemos srityje;
  • turėti darbo patirties projektų administravimo srityje;
  • turėti patirties nustatant pedagogų poreikius kvalifikacijos tobulinimo klausimais ir juos įgyvendinant;
  • turėti patirties organizuojant darbo grupių veiklą: veiklų identifikavimas, tikslų kėlimas, tikslams siekti užduočių formulavimas;
  • gebėti rengti su veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus;
  • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • mokėti gerai dirbti MS Office programų paketu;
  • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  • būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti laisvai bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti sprendimus.

Turima pedagogo kvalifikacija, konsultacinio ir (ar) ekspertinio darbo patirtis švietimo srityje vertinama kaip privalumas. Pareiškėjas turi būti motyvuotas ir turėti galimybę įsidarbinti projekte 0,5 etato (preliminariai nuo  2020 m. rugsėjo mėn. iki projekto pabaigos (2022 m. gegužės mėn.).

Pridedamas mokymų koordinatoriaus pareigybės aprašymas (žiūrėti cia). Siūlomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,3 (pareiginės algos baziniais dydžiais) už 1 etatinį vienetą. Darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį.

Atranką vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Atrinkti kandidatai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai nebus informuojami.

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu projektas@wifi.lm.lt iki 2020 m. rugsėjo 7 d. imtinai. Prie CV pateiktas motyvacinis laiškas, kuriame aiškiai suformuluoti motyvai pasirinktai darbo pozicijai, vertinama kaip privalumas.

Jei kiltų klausimų, galite kreiptis anksčiau nurodytu elektroninio pašto adresu arba skambinti telefonu 8 658 18 494.

Daugiau informacijos apie projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ galima rasti https://wifi.lm.lt/.

Svarbu: Projektas vykdydamas projekto sutartyje numatytas veiklas prisideda prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir skatina nediskriminavimo principo įgyvendinimą. Projektas atrenkant projekto darbuotojus ar dalyvius projekto veiklose nevertina jų pagal lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalią, lytinę orientaciją, etninę priklausomybę ar religiją.

Skip to content