I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Inovacijų kūrėjai kviečiami teikti paraiškas išbandyti savo išradimus švietime 

2022-06-23

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ kviečia inovacijų kūrėjus iki liepos 14 d. teikti paraiškas išbandyti savo švietimo technologijas ir inovacijų sprendimus švietime.

EdTech sprendimų kūrėjai, siekiantys dalyvauti išbandyme, paraiškoje privalo motyvuotai pagrįsti, kodėl siekia, jog jų sprendimas būtų išbandytas, kokie sprendimų pagrindiniai tikslai ir kokių rezultatų jais siekiama. Tokių sprendimų pavyzdžiai galėtų būti interaktyvūs mokymosi įrankiai, išmanus skaitmeninis turinys – edukacinės priemonės, išnaudojančios naujausias informacinių technologijų galimybes.

Siūlomi švietimo ir inovacijų sprendimai turi atitikti du kriterijus: EdTech sprendimas jau turi būti išbaigtas ir paruoštas naudoti ir turi būti pristatytas trumpu (iki 3 minučių) vaizdo įrašu, kuriame nurodomos jo galimybės, sprendžiamos problemos ir mokymosi procesui atnešama nauda.

EdTech sprendimų kūrėjas gali teikti atrankai tik vieną paraišką. Joje gali būti atrankai teikiamas tik vienas EdTech sprendimas.

EdTech sprendimų išbandyme dalyvausiančius EdTech sprendimų kūrėjus atrinks Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta atrankos komisija. Atrinkti  EdTech sprendimų kūrėjai apie tolesnę išbandymo organizavimo eigą bus informuoti asmeniškai.

Atrinktų EdTech sprendimų išbandymas vyks 2022 m. rugsėjo 12 d. – 2022 m. lapkričio 30 d.

Jo metu bus siekiama praktiškai švietimo įstaigose pritaikyti pasiūlytus produktus ir paslaugas.  Tai sudarys galimybes sprendimų kūrėjams ir švietimo įstaigų atstovams išbandyti pasiūlytus sprendimus realioje aplinkoje, o EdTech sprendimų kūrėjams suteiks daugiau žinių apie kasdienį mokymąsi, besimokančiųjų poreikius, leis vystyti ir tobulinti savo produktus, atskleis, kur ir kaip galima taikyti naujausias švietimo technologijas ateityje.

Vėliau EdTech sprendimai bus įtraukti į ugdymo procesą, o tai leis naudoti naujausias švietimo technologijas gerinti mokymo procesui ir jo kokybei, įgalins mokytojus, dėstytojus ir lektorius patiems rinktis EdTech sprendimus bei taikyti juos mokymo procese.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos priimamos iki 2022 m. liepos 14 d., 16 val.

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu būdu Nacionalinės švietimo agentūros el. pašto adresu edtech@nsa.smm.lt nurodant „EdTech sprendimų atrankai“.

Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiau informacijos teikia edukacinių technologijų specialistas Justas Paulikas, tel. 8 641 37210, el. p. justas.paulikas@nsa.smm.lt.

 

DOKUMENTAI 

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ švietimo technologijų ir inovacijų sprendimų atrankos ir išbandymo tvarkos aprašas

Aprašo 11 ir 13 punktų pakeitimas

Paraiškos forma 

 

INNOVATORS ARE INVITED TO APPLY TO TEST THEIR INVENTIONS IN EDUCATION

 

National Agency for Education, which manages Digital Transformation of Education (EdTech) project, invites innovators to apply by 14 July to test their educational technologies and innovation solutions in education.

EdTech solution developers wishing to participate in the pilot must provide a reasoned justification in their application as to why they want their solution to be piloted, the main objectives of the solution and the results it aims to achieve. Examples of such solutions could be interactive learning tools, smart digital content – educational tools that exploit the latest information technology capabilities.

Proposed EdTech solutions must meet two criteria: the EdTech solution must already be complete and ready to use, and it must be presented in a short video (up to 3 minutes) outlining its capabilities, the problems it solves and the benefits it brings to the learning process.

An EdTech solution developer can submit only one application for selection. It can only contain one EdTech solution.

The EdTech developers participating in the EdTech Challenge will be selected by a selection commitee set up by the National Agency for Education. The selected EdTech solution developers will be informed personally.

The selected EdTech solutions will be tested between 12 September 2022 and 30 November 2022.

It will aim to put the proposed products and services into practice in educational institutions.  This will give solution developers and representatives of educational institutions the opportunity to test the proposed solutions in a real-life environment, and will give EdTech solution developers more insight into everyday learning, learners’ needs, allow them to develop and improve their products, and reveal where and how the latest educational technologies can be applied in the future.

EdTech solutions will then be embedded in the educational process, enabling the use of the latest educational technologies to improve the quality of teaching and learning, and empowering teachers, lecturers and trainers to choose and apply EdTech solutions in their own teaching.

SUBMITTING APPLICATIONS

Applications will be accepted until 14 July 2022 at 16:00.

Applications signed with a qualified electronic signature or scanned PDF versions of signed applications must be submitted electronically to National Agency for Education at edtech@nsa.smm.lt with the subject ‘EdTech solutions selection’.

For more information on the call for proposals, please contact Justas Paulikas, Educational Technology Specialist, tel. 8 641 37210, justas.paulikas@nsa.smm.lt.

 

Application form for participation in „Edtech: digital transformation of education” action for testing of edtech solutions

Skip to content