I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip magistro arba jam prilygintą laipsnį iš gamtos ar technologijos mokslų sričių;
 • turėti ne trumpesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo sistemą ir ugdymo turinį, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymais ir NŠA vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu;
 • Mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pateikti kitiems;
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti priskirtą veiklą, rengti organizacinius dokumentus, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, gerai mokėti lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • Mokėti B1 lygiu bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų);
 • mokėti dirbti su verslo analitikos programinės įrangos paketais, gebėti rengti statistinės informacijos rinkimo ir švietimo rodiklių skaičiavimo metodiką;
 • būti susipažinusiam su duomenų analizės metodais;
 • turėti kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir būti susipažinus bei turėti darbo patirties su duomenų bazėmis, išmanyti informacinių sistemų ir registrų programinę įrangą.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • organizuoja Infrastruktūros plėtros departamento pagal jam priskirtą švietimo informacinių sistemų integravimo ir duomenų panaudojimo plėtros koordinavimo atsakomybės sritį;
 • Koordinuoja duomenų rinkimo, apdorojimo, viešinimo procesus;
 • Inicijuoja švietimo duomenų paketų poreikio analizę Agentūroje ir kitose švietimo institucijose;
 • Užtikrina informacinių sistemų ir jose saugomų duomenų saugumą ir BDAR reikalavimų įgyvendinimą.
 • rengia departamento veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus dėl Agentūros veiklos planavimo ir atsiskaitymo;
 • bendrauja su kitomis institucijomis ar asmenimis, Agentūrai priskirtais infrastruktūros plėtros ir duomenų panaudojimo klausimais;
 • nustato vadybines funkcijas padalinių vadovams, reguliariai organizuoja atsiskaitymus už nuveiktus darbus;
 • vykdo Infrastruktūros departamento direktoriaus pavedimus;
 • nesant Infrastruktūros plėtros departamento direktoriaus atlieka  departamento direktoriaus funkcijas
 • Departamento direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 9,6 – 12.

CV siųsti: iki 2022 m. sausio 24 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/infrastrukturos-pletros-departamentas-departamento-direktoriaus-pavaduotojas-koef-96-12-bma-322;762360.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +370 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Projektai

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ikimokyklinio / pradinio ugdymo srityje arba socialinių mokslų edukologijos krypties mokslo daktaro laipsnį;
 • turėti ne mažiau nei trejus metus per pastaruosius penkerius metus pedagoginio arba vadybinio darbo patirties ikimokyklinio / priešmokyklinio / pradinio ugdymo srityje;
 • būti paskelbęs mokslo straipsnių arba turėti patirties rengiant nacionalinio lygmens metodinę medžiagą ikimokyklinio / priešmokyklinio / pradinio ugdymo tematika;
 • turėti paskaitų / seminarų / mokymų pedagogams vedimo patirties;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • būti susipažinęs su atnaujinamos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projektu;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • vadovaudamasis priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Priešmokyklinio ugdymo kaita įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, parengia mokomosios ir dalijamosios medžiagos komplektą;
 • vadovaudamasis priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Priešmokyklinio ugdymo kaita įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ ir parengtu mokomosios ir dalijamosios medžiagos komplektu, veda nuotolinius mokymus;
 • užtikrina nuotolinių mokymų turinio kokybę;
 • pagal poreikį teikia informaciją apie veiklos įgyvendinimo eigą ir kokybę mokymų koordinatoriui.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki keturių mėnesių su galimybe pratęsti;
 • darbą iki pusės etato krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2
 • CV ir laišką, kuriame nurodytumėte, kokia krūvio dalimi pageidaujate dirbti, siųsti iki 2022 m. sausio 25 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt 

Atrankos būdas – CV įvertinimas, esant poreikiui – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Kilus klausimams – susisiekite: irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Skip to content