I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

Projektai

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinio ugdymo srityje ir ne žemesnę nei mokytojo metodininko kvalifikaciją;
 • išmanyti Lietuvos švietimo sistemą, jos kaitos kryptis;
 • turėti bent 5 metų pedagoginio darbo patirties fizinio ugdymo srityje;
 • turi turėti patirties, susijusios su fizinio ugdymo turinio rengimu arba įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu (ugdymo programų, rekomendacijų, metodinės, mokymo medžiagos ar pan.);
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine lietuvių kalba;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • puikiai mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • pageidautina mokėti užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą ir įgyvendinimą.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • pagrindinės atsakomybės sritys – vadovaujantis Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis, patvirtintomis Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu (TAR, 2019-11-18, Nr. 18414), Bendrųjų programų atnaujinimo vadovu, parengtais bendrųjų kompetencijų aprašais koreguoja parengtus fizinio ugdymo pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus ir jų įgyvendinimo rekomendacijas; dalyvauja atnaujinant fizinio ugdymo vidurinio ugdymo bendrąją programą ir parengiant jos įgyvendinimo rekomendacijas; konsultuoja programų įgyvendinimo klausimais:
 • analizuoja Lietuvos ir kitų šalių ugdymo tyrimų ir pasiekimų patikrinimų duomenis ir patirtį, ugdymo programas;
 • kartu su NŠA metodininku koreguoja parengtus fizinio ugdymo pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus ir jų įgyvendinimo rekomendacijas; dalyvauja atnaujinant fizinio ugdymo vidurinio ugdymo bendrąją programą ir parengiant jos įgyvendinimo rekomendacijas; konsultuoja programų įgyvendinimo klausimais;
 • derina fizinio ugdymo bendrąsias programas su kitomis ugdymo srities ar dalykų programomis;
 • integruoja Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse nurodytas bendrąsias kompetencijas, Bendrųjų programų atnaujinimo vadove nurodytas integruojamąsias, prevencines programas ir Lietuvos Respublikos vyriausybės priemonių planuose nurodytas priemones į dalyko programas;
 • dalyvauja Projekto veiklos metodininkų pasitarimuose, viešosiose konsultacijose, konsultuoja programų projektus išbandančių mokyklų bendruomenes;
 • atsakingas už savo veiklos Projekte rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių numatymą;
 • laikosi Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo ir NŠA veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2021 m. rugsėjo 28 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2

CV siųsti: iki 2021 m. liepos 2 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite: irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti aukštesnę nei bazinė kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, t.y. papildomai mokėti savarankiškai parinkti ir nustatyti kompiuterio darbui reikalingus nustatymus, mokėti dirbti su registrų ir/ar informacinių sistemų programine įranga, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomomis funkcijomis;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (toliau – Projekto) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • renka Projekto veikloms įgyvendinti reikalingus duomenis, rengia statistines ataskaitas ir teikia Projekto analitikams;
 • organizuoja Projekto veikloms įgyvendinti reikalingų rodiklių administravimą ir ataskaitų formų kūrimą;
 • padeda Projekto tyrėjams parengti surinktus duomenis tolesnei analizei;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis Projekto užsakomiesiems švietimo būklės tyrimams;
 • tvarko savo veiklos srities dokumentaciją;
 • dalyvauja inicijuojant Projektui paskirtus viešuosius pirkimus, bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais viešųjų pirkimų klausimais;
 • teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų techninės specifikacijos turininio rengimo dalies;
 • teikia informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą Projekto vadovui;
 • vykdo kitas Projekto vadovo ir veiklos koordinatoriaus pavestas funkcijas Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį iki 2022 m. lapkričio 30 d;
 • darbą pilno arba pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – koef. 6,95 – 7,25.

CV siųsti: iki 2021 m. liepos 31 d., julija.jegorova@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti patirties įgyvendinant projektus;
 • turėti patirties koordinuojant skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo procesą;
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti raštinės programų paketu.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • rengia skaitmeninių išteklių kūrimo ar adaptavimo paslaugų pirkimo technines sąlygas;
 • koordinuoja skaitmeninių išteklių išbandymo ir diegimo procesą;
 • moderuoja virtualias mokytojų bendruomenes skaitmeninio turinio diegimo klausimais;
 • konsultuoja paslaugos teikėjus;
 • stebi, kaip laikomasi paslaugos atlikimo terminų ir kaip užtikrinama paslaugų kokybė;
 • nuolat informuoja apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo sprendimus;
 • rengia paslaugos priėmimo dokumentus;
 • apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2022 m. liepos 1 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą vieno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2.

CV siųsti: iki 2021 m. birželio 30 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ir / arba edukologijos mokslo daktaro laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos švietimo sistemą, jos kaitos kryptis;
 • turėti patirties vykdant mokslinius tyrimus įtraukiojo ugdymo srityje;
 • turi būti paskelbęs mokslo straipsnių, turėti patirties mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ir pagalbos organizavimo srityje nacionaliniu lygmeniu (mokslinių tyrimų, ugdymo programų, rekomendacijų, metodinės, mokymo medžiagos ar pan.);
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine lietuvių kalba;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • puikiai mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • pageidautina mokėti užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ugdymo turinį, jo atnaujinimą ir įgyvendinimą.

Pagrindinės darbo funkcijos:

Pagrindinė atsakomybės sritis – vadovaujantis Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis, patvirtintomis Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu (TAR, 2019-11-18, Nr. 18414), Bendrųjų programų atnaujinimo vadovu, parengtais bendrųjų kompetencijų aprašais parengia Bendrųjų programų įvado dalį, susijusią su atnaujintų bendrųjų programų pritaikymu specialiųjų poreikių turintiems mokiniams:

 • analizuoja Lietuvos, kitų šalių, tarptautinių organizacijų (Europos komisijos, Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos ir kt.) tyrimų, pasiekimų patikrinimų duomenis ir patirtį, ugdymo turinį;
 • kartu su kitu Projekto veiklos metodininku rengia įvado dalį apie įtraukties švietime aspektus, pritaikant atnaujintas programas;
 • užtikrina priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio, skirto specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, dermę;
 • dirba komandoje ir nuolat dalyvauja Projekto veiklos metodininkų pasitarimuose, viešosiose konsultacijose, konsultuoja pedagogų kvalifikacinių programų vykdytojus;
 • viešina atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įgyvendinimo rekomendacijas informaciniuose renginiuose su pedagogų bendruomene, asociacijomis, savivaldybių atstovais ir kitomis suinteresuotomis grupėmis;
 • atsako už savo veiklos Projekte rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių numatymą;
 • laikosi Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo ir Nacionalinės švietimo agentūros veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2021 m. rugsėjo 28 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2

CV siųsti: iki 2021 m. birželio 23 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Skip to content