&nbps;


I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne  mažiau kaip trejų metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (reikalavimas taikomas pradėjus eiti pareigas per Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatytą terminą);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, išmanyti duomenų bazių valdymo sistemų pagrindus, raštinės programinį paketą;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Pasiekimų patikrinimo administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • organizuoja valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo procesus, konsultuoja vertintojus technologiniais klausimais;
 • koordinuoja pasiekimų patikrinimų užduočių išsiuntimą/atidavimą į savivaldybių administracijas;
 • planuoja, koordinuoja, organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo ir vertinimo procecus, konsultuoja vertintojus technologiniais klausimais;
 • administruoja pasiekimų patikrinimų užduočių ir kitus spausdinimo darbus;
 • rengia dokumentus ir atsako už įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos atitiktį reikalavimams;
 • rengia Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos (toliau – NECIS) įteisinimo ir saugos dokumentus;
 • rengia dokumentus dėl brandos egzaminų, įskaitos ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo;
 • teikia informaciją kandidatams ir kitiems asmenims dėl vertinimo ir rezultatų skelbimo procedūrų;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • rengia technines specifikacijas ir administruoja sutarčių su tiekėjais, užsakovais, paslaugų teikėjais vykdymą;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • analizuoja ir kaupia informaciją apie pasaulines mokinių pasiekimų patikrinimo administravimo tendencijas ir praktikas;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, kurios nenurodytos šiame pareigybės aprašyme.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6,5 – 7,1.

CV siųsti: iki 2021 m. balandžio 15 d., aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
+370 658 17 948, Aurelija Rudžianskienė

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas iš Ugdymo mokslų ir (ar) iš fizinių (ar) socialinių mokslų krypčių grupės (geografija);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ugdymo turinį reglamentuojančiais teisės aktais ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) direktoriaus įsakymais ir NŠA vidaus tvarkos dokumentais, ir šiuo pareigybės aprašymu;
 • mokėti bent vieną Europos Sąjungos darbinę kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • turėti bent 3 metų pedagoginio darbo ir (ar) su bendrojo ugdymo turinio rengimu arba įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu (ugdymo programų rengimo ar siūlymų ugdymo programoms teikimo, ar rekomendacijų, ar metodinės, ar mokymo medžiagos, ar pan. rengimo) patirties;
 • išmanyti socialinio ugdymo srities (geografijos) ir pedagogikos naujoves;
 • gebėti analizuoti ir kritiškai vertinti socialinio ugdymo srities (geografijos) tyrimų duomenis, teikti apibendrintas išvadas;
 • turėti paskaitų, seminarų, mokymų ir pan. lektoriaus patirties;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine lietuvių kalba; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
 • žinoti dokumentų rengimo taisykles ir mokėti dirbti kompiuterio programomis: tekstų rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto programa, interneto naršykle.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • dalyvauja planuojant ir vykdant Ugdymo turinio rengimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklas;
 • teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus rengiant skyriaus ataskaitą;
 • analizuoja Lietuvos ir kitų šalių socialinio ugdymo (geografijos) bendrąsias programas, didaktikos tendencijas, apibendrintus tyrimų duomenis;
 • organizuoja ir rengia socialinio ugdymo (geografijos) bendrąsias programas bei teikia siūlymų dėl jų diegimo ir įgyvendinimo;
 • organizuoja ekonomikos ir verslumo bendrųjų programų rengimą;
 • siūlo socialinio ugdymo (geografijos) ugdymo organizavimo modelius ir teikia rekomendacijas dėl jų taikymo;
 • rengia socialinio ugdymo (geografijos) metodinę medžiagą įvairių poreikių mokiniams;
 • organizuoja ekonomikos ir verslumo metodinės medžiagos rengimą įvairių poreikių mokiniams;
 • kaupia ir dalinasi informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias socialinio ugdymo (geografijos) turinio inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • renka, analizuoja ir skleidžia socialinio ugdymo (geografijos) gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą;
 • organizuoja renginius socialinio ugdymo srities geografijos ir ekonomikos ir verslumo dalykų programoms, metodinei medžiagai, ugdymo turinio inovacijoms pristatyti;
 • konsultuoja aktualiais socialinio ugdymo (geografijos) turinio klausimais;
 • dalyvauja rengiant, ieškant, sisteminant ir diegiant socialinio ugdymo (geografijos) skaitmenines mokymo priemones įvairių poreikių turintiems mokiniams;
 • teikia duomenimis grįstus siūlymus skyriaus vadovams dėl socialinio ugdymo (geografijos) turinio tobulinimo;
 • dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant socialinio ugdymo (geografijos) klausimus skyriaus vedėjo pavedimu;
 • NŠA pavedimu dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje;
 • pagal kompetenciją užtikrina tinkamą skyriaus atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, susijusią su socialiniu ugdymu (geografija), suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei;
 • atlieka kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su metodininko veikla;
 • užtikrina savo atliktų darbų kokybę.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6,5 – 7,1 už etatinį vienetą.

CV siųsti: iki 2021 m. balandžio 16 d. 17 val. el. paštu Saule.Vingeliene@nsa.smm.lt.

Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite: +370 658 17995, Saulė Vingelienė.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu Saule.Vingeliene@nsa.smm.lt.

Projektai

Projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ 3 veiklos mokslo analitiko  dirbant 0.5 etato  (nuo 11,3 iki 11,6 koef. už 1 etatą) terminuota nuotolinio darbo sutartis  iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Pretendentų prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda į pareigybę „ Mokslo analitikas“ el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt  iki balandžio 30 d. imtinai. Motyvacinis laiškas pasirinktai pozicijai  ir turima konsultacinio ir (ar) ekspertinio darbo patirtis švietimo srityje vertinama kaip privalumas.

Jei kiltų klausimų, galite kreiptis anksčiau nurodytu elektroninio pašto adresu arba skambinti telefonu 8 658 18 128.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ 3 veiklos statistiko, dirbant  1.0 – 0.5 etato pareigybės krūviu (nuo 6.95  iki  7.25 koef. už 1.0 etatą) terminuota nuotolinio darbo sutartis iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Pretendentų prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda į pareigybę „Statistikas“ el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt  iki balandžio 30 d. imtinai. Motyvacinis laiškas pasirinktai pozicijai  ir turima konsultacinio ir (ar) ekspertinio darbo patirtis švietimo srityje vertinama kaip privalumas.

Jei kiltų klausimų, galite kreiptis anksčiau nurodytu elektroninio pašto adresu arba skambinti telefonu 8 658 18 128.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ 3 veiklos duomenų analitiko dirbant 0.5 etato pareigybės krūviu (nuo 11,3 iki 11,6 koef. už 1 etatą) terminuota nuotolinio darbo sutartis iki 2022 m. lapkričio 30 d.

Pretendentų prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda į pareigybę  „Duomenų analitikas“ el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt iki balandžio 30 d. imtinai. Motyvacinis laiškas, pasirinktai pozicijai, turima konsultacinio ir (ar) ekspertinio darbo patirtis švietimo srityje vertinama kaip privalumas.

Jei kiltų klausimų, galite kreiptis anksčiau nurodytu elektroninio pašto adresu arba skambinti telefonu 8 658 18 128.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti Europos Sąjungos finansuojamų projektų administravimo darbo patirtį;
 • turėti Europos socialinio fondo įgyvendinamų projektų vadybos patirties – vadovauta ne mažiau nei vienam projektui;
 • turėti darbo patirties švietimo vadybos srityje;
 • turėti darbo patirties pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, teisės aktus, reglamentuojančius švietimo institucijų veiklą;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti sprendimus, turėti komandos telkimo įgūdžių.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • organizuoja projekto vykdymą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bei Europos socialinio fondo administruojamų projektų įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus;
 • kontroliuoja ir užtikrina projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) (toliau – Projektas) įgyvendinimą pagal patvirtintą veiklų planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;
 • rengia ir teikia tvirtinti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) direktoriui Projektą vykdančio personalo pareigybių aprašymus;
 • kontroliuoja, kaip vykdomos Projekto veiklos, atsako už savalaikį ataskaitų Europos socialinio fondo agentūrai apie projekto įgyvendinimą pateikimą;
 • pasirašo Projekto dokumentus ir vykdo tiesioginį susirašinėjimą ir bendravimą su Europos socialinio fondo agentūra per Duomenų mainų sistemą;
 • analizuoja, kaip vykdomos Projekto veiklos, ir informuoja Agentūros administraciją, Projekto valdymo grupę, Švietimo ir mokslo ministerijos atsakingus skyrius ir Europos socialinio fondo agentūrą apie Projekto įgyvendinimo eigą;
 • priima pirminę informaciją iš Projekto darbuotojų, teikia siūlymus Projekto veikloms tobulinti;
 • laiku ir tinkamai parengia tarpinius ir galutinį mokėjimų prašymus, galutines ir tarpines ataskaitas apie Projekto veiklų vykdymą ir pateikia jas Europos socialinio fondo agentūrai;
 • inicijuoja ir kontroliuoja vykdomą Projekto viešinimą ir visuomenės informavimą apie Projekto eigą ir rezultatus;
 • teikia tvirtinti Agentūros direktoriui Projekto darbuotojų parengtą projekto dokumentaciją: veiklą pagrindžiančius dokumentus, informaciją apie vykdomus pirkimus ir kt.;
 • rengia, sistemina ir Agentūros direktoriui pateikia tvirtinti parengtą archyvui Projekto dokumentaciją: veiklą pagrindžiančius dokumentus, pirkimų dokumentaciją ir kt.;
 • kontroliuoja Projekto biudžete numatytų lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • telkia Projekto darbuotojus sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;
 • laikosi Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo bei Agentūros veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį iki 2021-11-30;
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,6 už etatinį vienetą.

Dokumentus teikti: iki 2021 m. balandžio 13 d. el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-bendrojo-ugdymo-mokytoju-bendruju-ir-dalykiniu-kompetenciju-tobulinimas-kodas-0942-esfa-v-715-02-0001-projekto-vadovas-koef-76-uz-etatini-vieneta-05-etato-322;697430.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
+370 658 17948, Aurelija Rudžianskienė

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip trejų metų vadovaujamojo darbo patirties;
 • turėti Europos Sąjungos finansuojamų projektų vadybos patirties – vadovauta ne mažiau kaip vienam projektui;
 • išmanyti švietimo politiką ir ją įgyvendinančius teisės aktus;
 • mokėti bent vieną Europos Sąjungos darbinę užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių);
 • gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą švietimo institucijų veiklą;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti raštinės programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti sprendimus, turėti komandos telkimo įgūdžių.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • rengia ir teikia tvirtinti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) direktoriui projekto „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) (toliau – Projektas) vykdančiojo personalo pareigybių aprašymus;
 • organizuoja Projekto vykdymą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus;
 • kontroliuoja ir užtikrina Projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą planą ir kiekvienos veiklos pagrindimą dokumentais;
 • užtikrina, kad būtų pasiekti suplanuoti Projekto rezultatai;
 • vykdo Projekto įgyvendinimo stebėseną ir, esant poreikiui, inicijuoja Projekto pakeitimus;
 • atstovauja Projekto interesams organizuojamuose renginiuose;
 • organizuoja Projekto darbuotojų veiklą, įgyvendinant Projektą;
 • kontroliuoja, kaip vykdomos Projekto veiklos, atsako už ataskaitų apie Projekto įgyvendinimą pateikimą laiku Europos socialinio fondo agentūrai;
 • pasirašo Projekto dokumentus ir vykdo tiesioginį susirašinėjimą ir bendradarbiavimą su Europos socialinio fondo agentūra per Duomenų mainų sistemą;
 • analizuoja, kaip vykdomos Projekto veiklos, ir informuoja NŠA administraciją, Projekto valdymo grupę, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsakingus skyrius ir Europos socialinio fondo agentūrą apie Projekto įgyvendinimo eigą;
 • priima pirminę informaciją iš Projekto darbuotojų, teikia siūlymus, kaip tobulinti Projekto veiklas;
 • laiku ir tinkamai parengia tarpinius ir galutinį mokėjimų prašymus, galutines ir tarpines ataskaitas apie Projekto veiklų vykdymą ir pateikia jas Europos socialinio fondo agentūrai;
 • inicijuoja ir kontroliuoja vykdomą Projekto viešinimą ir visuomenės informavimą apie Projekto eigą ir rezultatus;
 • teikia tvirtinti NŠA direktoriui Projekto darbuotojų parengtą archyvui Projekto dokumentaciją: veiklą pagrindžiančius dokumentus, informaciją apie vykdomus pirkimus ir kita;
 • rengia, sistemina ir NŠA direktoriui teikia tvirtinti parengtą Projekto dokumentaciją: veiklą pagrindžiančius dokumentus, pirkimų dokumentaciją ir kita;
 • kontroliuoja Projekto biudžete numatytų lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • telkia projekto darbuotojus sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;
 • laikosi Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo ir NŠA veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
 • vykdo kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias veiklas.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį iki 2022-12-01;
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 10,2 už etatinį vienetą.

Dokumentus teikti: iki 2021 m. balandžio 12 d. el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-kokybes-krepselis-nr-0921-esfa-v-719-01-0001-projekto-vadovas-koef-102-uz-etatini-vieneta-05-etato-322;697100.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
+370 658 17 948, Aurelija Rudžianskienė

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Skip to content