I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Darbo pasiūlymų šiuo metu nėra.

Projektai

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti internetinių puslapių kūrimo ir valdymo patirties;
 • gebėti rengti su veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • užtikrina tinkamą virtualios bendradarbiavimo aplinkos funkcionavimą, šalina kilusias problemas, diegia patobulinimus;
 • palaiko ir tobulina veiklos virtualios bendradarbiavimo aplinkos įrankius ir veikimą;
 • konsultuoja veikloje dalyvaujančius mokytojus medžiagos įkėlimo į virtualią aplinką ir jos redagavimo klausimais;
 • moderuoja veikloje dalyvaujančių mokytojų diskusijas virtualioje bendradarbiavimo aplinkoje;
 • skelbia veiklos įgyvendinimo metu parengtą medžiagą;
 • sukuria nuotolinių renginių susitikimus, juos techniškai moderuoja;
 • siunčia kvietimus į renginius ir pažymas apie dalyvavimą veiklos dalyviams;
 • tvarko mokymuose ir renginiuose dalyvaujančių asmenų duomenis;
 • bendradarbiauja su veiklos metodininkais;
 • apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims apie veiklos įgyvendinimą;
 • nuolat informuoja projekto vadovą apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo sprendimus;
 • Projekto vadovo įpareigojimu rengia reikiamus dokumentus;
 • vykdo atskirus Projekto vadovo ir Nacionalinės švietimo agentūros administracijos pavedimus.

Jums siūlome: 

 • terminuotą darbo sutartį;
 • darbą 0,25 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6,7 (už vieną etatinį vienetą).

CV siųsti: iki 2022 m. rugpjūčio 19 d., Gintare.Andrijauskiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite tel. 8 610 102 54 arba el. paštu Gintare.Andrijauskiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) vykdomo projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ tikslas – skatinti švietimo technologijų ir inovacijų („EdTech“), grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas ugdymo įstaigose kurti ir bandyti inovacijas. NŠA steigia Edukacinių technologijų centrą, kuriame dirbs naujai suburta projekto komanda nurodytoms veikloms vykdyti.

Šis projektas yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių švietimo darbų, skirtų skaitmeninei plėtrai visose švietimo pakopose. Projekto metu sukurti nauji technologiniai sprendimai bus išbandomi švietimo įstaigose. Kartu bus tobulinamos mokytojų ir dėstytojų skaitmeninės kompetencijos, kuriama skaitmeninių mokymo(si) išteklių bazė.

Pagrindinės Projekto veiklos: „EdTech“ inovacijų kūrimo ir išbandymo platformos, kurioje skaitmeninių sprendimų ir inovacijų kūrėjai kartu su švietimo įstaigomis gali kurti, bandyti ir taikyti naujausius sprendimus švietimo sektoriuje, vystymas, mokytojų inovatorių tinklo formavimas,  skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa mokytojams ir dėstytojams, skaitmeninių mokymo priemonių bazė ir studijų dalykų, modulių skaitmenizacija klasių ir auditorijų pritaikymas nuotoliniam, mišriam ir hibridiniam ugdymui

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SKAITMENINIO TURINIO GRUPĖS SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • turėti patirties rengiant informacinių technologijų sprendimų vystymo technines specifikacijas;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

SKAITMENINIO TURINIO GRUPĖS SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • vykdo veiklas, susijusias su Projektų veiklų turinio platformos kūrimu, diegimu ir veikimu;
 • užtikrina skaitmeninio turinio platformos ir Projekto veiklų metu sukurtų sprendimų integraciją su kitomis Agentūros valdomomis sistemomis ir registrais;
 • rengia technines specifikacijas, susijusias su skaitmeninio turinio platformos ir skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo veiklomis, atlieka paslaugų sutarčių vykdymo priežiūrą;
 • teikia reikalingą informaciją, susijusią su Projekte priskirtų veiklų įgyvendinimu, finansuojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms ir bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis ir suinteresuotais asmenimis;
 • atstovauja įstaigą su Projekto veiklomis susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose;
 • kaupia ir tvarko su Projekto veiklomis susijusią dokumentaciją, rengia ataskaitas;
 • pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) Projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje;
 • užtikrina, kad visi nustatyti Agentūros įsipareigojimai būtų įgyvendinami laiku ir tinkamai, ir būtų imtasi visų reikiamų organizacinių ir vadybinių veiksmų, kad Projekto įgyvendinimo metu Agentūrai nebūtų padaryta turtinė žala;
 • pagal galimybes dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo mokymuose;
 • darbuotojas yra pavaldus Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SKAITMENINIO TURIMIO GRUPĖS SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį (iki 2024 m. birželio mėn. su galimybe pratęsti);
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 17,4–20,6 (3149 Eur – 3728 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties.

 • Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti lanksčiu darbo grafiku, dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųsk iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. elektroniniu paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, lauks testas žodžiu (pokalbis).

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius funkcijų vykdymą;
 • mokėti dirbti tokiomis kompiuterio programomis kaip teksto redaktoriai, elektroninis paštas ir interneto naršyklės;
 • mokėti dirbti grafinėmis programomis;
 • turėti patirties iliustruojant knygas ar kitus leidinius (mokomąsias priemones, metodinę medžiagą);
 • gebėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą. 

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • organizuoja ir kuruoja visus su mokomosios priemonės, metodinės medžiagos iliustravimu susijusius klausimus;
 • organizuoja projekto komandos susitikimus dėl iliustracijų stilistikos, sukurtų maketų patvirtinimo gavimą iš metodinio turinio ekspertų;
 • koordinuoja ir organizuoja metodinės medžiagos iliustracijų kūrimo darbus.

Jums siūlome: 

 • terminuotą darbo sutartį;
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6.7 (už vieną etatinį vienetą).

CV siųsti: iki 2022 m. rugpjūčio 12 d., Gintare.Andrijauskiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite tel. 8 610 102 54 arba el. paštu Gintare.Andrijauskiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Skip to content