I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Šiuo metu darbo pasiūlymų nėra.

Projektai

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dešimties metų finansininko darbo patirtį;
 • turėti darbo patirties dirbant su biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos programomis;
 • turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį atliekant finansininko pareigas Europos socialinio fondo finansuojamuose projektuose;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, teisės aktus, reglamentuojančius švietimo institucijų veiklą, finansinę ir mokesčių politiką;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • organizuoja buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
 • apskaičiuoja pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija bei atsako už lėšų teisingumą patvirtinančių dokumentų kontrolę (aktai, sutartys, pažymos);
 • kontroliuoja, kad racionaliai, tikslingai ir taupiai būtų naudojami Projekto darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 • pildo visą Projekto apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentaciją, laikydamasis Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo bei Nacionalinės švietimo agentūros veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
 • laiku, tinkamai ir teisingai parengia Projekto balansą, mokėjimo prašymus, galutines ir tarpines finansines ataskaitas apie Projekto veiklų vykdymą, kitas privalomas ataskaitų nustatytas formas;
 • perveda mokesčius ir rinkliavas į valstybinį ir vietos biudžetus, draudimo įmokas į valstybinius socialinius fondus, Projekto darbuotojų darbo užmokestį, atlyginimą paslaugų teikėjams už atliktas paslaugas;
 • vykdo Projekto finansines operacijas ir piniginių lėšų judėjimą, paskirstymą, perskirstymą ir likučių įforminimą;
 • teikia finansinę informaciją, statistines ataskaitas, rengia raštus, susijusius su Projekto vykdymu;
 • vykdo griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, sistemina, archyvuoja, tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
 • tvarko su personalo klausimais susijusią dokumentaciją;
 • vykdo atskirus Projekto vadovo ir Nacionalinės švietimo agentūros administracijos pavedimus.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį;
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6,7 (už vieną etatinį vienetą).

CV siųsti: iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/projekto-finansininkas-koef-67-uz-etatini-vieneta-05-etato-322;725000.html

Atrankos būdas – pokalbis. Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
+370 658 17943, Laima Markevičienė

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio ar mokslinio darbo patirtį per paskutinius 5 (penkerius) metus;
 • turėti patirties vertinant arba kuriant bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių arba skaitmeninių mokymo priemonių turinį;
 • turėti patirties rengiant kompetencijoms vertinti skirtas užduotis arba pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis arba nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduotis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti raštinės programų paketu.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • peržiūri sukurtus skaitmeninius mokymo išteklius, įvertina jų turinio kokybę ir technologinius aspektus;
 • kuria turinį atnaujinamiems skaitmeniniams ištekliams papildyti;
 • prižiūri naujai kuriamų ir atnaujinamų skaitmeninių išteklių kokybę;
 • konsultuoja naujų skaitmeninių mokymo išteklių kūrėjus;
 • bendradarbiauja su pedagogų asociacijomis. 

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2022 m. vasario 28 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2 

CV siųsti: iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį įgyvendinant projektus;
 • turėti patirties planuojant ir įgyvendinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, nuotolinį mokymąsi;
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus. 

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • rengia mokyklų konsultavimo dėl nuotolinio mokymosi paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • rengia 2 kvalifikacijos tobulinimo programų įvadinių renginių organizavimo paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • koordinuoja praktikų koordinacinius susitikimus;
 • moderuoja nuotolinio mokymosi grupių veiklas;
 • koordinuoja šalies pradinio ugdymo mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo įgyvendinimą;
 • tvarko mokymuose dalyvaujančių asmenų duomenis;
 • konsultuoja paslaugos teikėjus;
 • stebi, kaip laikomasi paslaugos atlikimo terminų ir kaip užtikrinama paslaugų kokybė;
 • nuolat informuoja apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo sprendimus;
 • rengia paslaugos priėmimo dokumentus;
 • apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims;
 • Projekto vadovo įpareigojimu rengia reikiamus dokumentus;
 • vykdo atskirus Projekto vadovo ir Nacionalinės švietimo agentūros administracijos pavedimus.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį;
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,3 (už vieną etatinį vienetą).

CV siųsti: iki 2021 m. liepos 30 d., gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite tel. 8 610 102 54 arba el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį įgyvendinant projektus;
 • turėti darbo su migracijos, įvairovės valdymo mokykloje tema patirties; patirties rengiant veiklos ar ugdymo organizavimo modelius;
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • rengia skaitmeninių integruoto ugdymo mokymo priemonių (metodinės medžiagos ir užduočių rinkinio) parengimo ir išbandymo mokyklose paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • rengia metodikos su praktinėmis užduotimis, skirtos mokinių, nekalbančių lietuviškai ir neturinčių pagrindinių sričių pasiekimų patvirtinimo, turimam žinių ir gebėjimų lygiui nustatyti paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • organizuoja darbo grupių, rengiančių skaitmeninių integruoto ugdymo mokymo priemonių (metodinės medžiagos ir užduočių rinkinio) ir metodikos su praktinėmis užduotimis, skirtos mokinių, nekalbančių lietuviškai ir neturinčių pagrindinių sričių pasiekimų patvirtinimo, turimam žinių ir gebėjimų lygiui nustatyti, parengimo darbą, renka, sistemina ir teikia informaciją, vertina rengiamų ugdymo priemonių ir metodikos su praktinėmis užduotimis parengimo ir jų praktinio pritaikymo kokybę ir teikia pastabas paslaugų teikėjams;
 • konsultuoja paslaugos teikėjus;
 • stebi, kaip laikomasi paslaugos atlikimo terminų ir kaip užtikrinama paslaugų kokybė;
 • nuolat informuoja apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo sprendimus;
 • rengia paslaugos priėmimo dokumentus;
 • organizuoja sukurtų produktų sklaidą ir palydėjimą;
 • apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims;
 • Projekto vadovo įpareigojimu rengia reikiamus dokumentus;
 • vykdo atskirus Projekto vadovo ir Nacionalinės švietimo agentūros administracijos pavedimus.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį;
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,3 (už vieną etatinį vienetą).

CV siųsti: iki 2021 m. liepos 30 d., gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite tel. 8 610 102 54 arba el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį įgyvendinant projektus;
 • turėti patirties identifikuojant pedagogų poreikius kvalifikacijos tobulinimui ir jį įgyvendinant;
 • gebėti rengti su veiklų įgyvendinimu susijusius dokumentus;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Office programų paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos: 

 • rengia vaikų socializacijos centrų (toliau – VSC) ilgalaikės kvalifikacijos programos ir ją lydinčios medžiagos rengimo paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • renka ir teikia informaciją, konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programą ir jos medžiagą rengiančios grupės narius, analizuoja kvalifikacijos tobulinimo programą ir jos medžiagos projektus, teikia grįžtamąjį ryšį;
 • stebi kitų VSC poreikius, analizuoja parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos atitikimą kitų VSC poreikiams ir koordinuoja kvalifikacijos tobulinimo programos pritaikymą pagal šiuos poreikius;
 • rengia VSC ilgalaikės kvalifikacijos programos įgyvendinimo ir organizavimo paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • koordinuoja kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimą: analizuoja kvalifikacijos tobulinimo programos projektą ir teikia pastabas paslaugų teikėjams, užtikrina dalyvių surinkimą į renginius, kokybišką ir jų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą;
 • koordinuoja rekomendacinio etatų sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų VSC darbuotojams rengimą, analizuoja dokumentų projektus, teikia įžvalgas, teikia projektus svarstyti VSC;
 • konsultuoja paslaugos teikėjus;
 • tvarko mokymuose dalyvaujančių asmenų duomenis;
 • stebi, kaip laikomasi paslaugos atlikimo terminų ir kaip užtikrinama paslaugų kokybė;
 • nuolat informuoja apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo sprendimus;
 • rengia paslaugos priėmimo dokumentus;
 • apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims;
 • Projekto vadovo įpareigojimu rengia reikiamus dokumentus;
 • vykdo atskirus Projekto vadovo ir Nacionalinės švietimo agentūros administracijos pavedimus.

Jums siūlome: 

 • terminuotą darbo sutartį;
 • darbą 0,25 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6,7 (už vieną etatinį vienetą).

CV siųsti: iki 2021 m. liepos 30 d., gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite tel. 8 610 102 54 arba el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį įgyvendinant projektus;
 • turėti darbo su migracijos, įvairovės valdymo mokykloje tema patirties; patirties rengiant veiklos ar ugdymo organizavimo modelius;
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

 Pagrindinės darbo funkcijos:

 • rengia ugdymo organizavimo modelių parengimo, išbandymo ir konsultavimo rengimo ir išbandymo metu paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • rengia mokyklų, norinčių diegti modelius, informavimo ir konsultavimo paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • organizuoja darbo grupės, rengiančios ugdymo organizavimo ir mokymo pagalbos teikimo modelius, darbą, renka, sistemina ir teikia informaciją, vertina rengiamų modelių ir jų praktinio pritaikymo kokybę ir teikia pastabas paslaugų teikėjams;
 • organizuoja poreikių analizės seminarus, apibendrina ir darbo grupei pateikia jų įžvalgas;
 • konsultuoja paslaugos teikėjus;
 • stebi, kaip laikomasi paslaugos atlikimo terminų ir kaip užtikrinama paslaugų kokybė;
 • nuolat informuoja apie veiklos eigą ir kylančias problemas, siūlo sprendimus;
 • rengia paslaugos priėmimo dokumentus;
 • apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar asmenims;
 • Projekto vadovo įpareigojimu rengia reikiamus dokumentus;
 • vykdo atskirus Projekto vadovo ir Nacionalinės švietimo agentūros administracijos pavedimus.

Jums siūlome: 

 • terminuotą darbo sutartį;
 • darbą 0,25 arba 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,3 (už vieną etatinį vienetą).

CV siųsti: iki 2021 m. liepos 30 d., gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite tel. 8 610 102 54 arba el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu gintare.andrijauskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti aukštesnę nei bazinė kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, t.y. papildomai mokėti savarankiškai parinkti ir nustatyti kompiuterio darbui reikalingus nustatymus, mokėti dirbti su registrų ir/ar informacinių sistemų programine įranga, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomomis funkcijomis;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (toliau – Projekto) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • renka Projekto veikloms įgyvendinti reikalingus duomenis, rengia statistines ataskaitas ir teikia Projekto analitikams;
 • organizuoja Projekto veikloms įgyvendinti reikalingų rodiklių administravimą ir ataskaitų formų kūrimą;
 • padeda Projekto tyrėjams parengti surinktus duomenis tolesnei analizei;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis Projekto užsakomiesiems švietimo būklės tyrimams;
 • tvarko savo veiklos srities dokumentaciją;
 • dalyvauja inicijuojant Projektui paskirtus viešuosius pirkimus, bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais viešųjų pirkimų klausimais;
 • teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų techninės specifikacijos turininio rengimo dalies;
 • teikia informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą Projekto vadovui;
 • vykdo kitas Projekto vadovo ir veiklos koordinatoriaus pavestas funkcijas Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį iki 2022 m. lapkričio 30 d;
 • darbą pilno arba pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – koef. 6,95 – 7,25.

CV siųsti: iki 2021 m. liepos 31 d., julija.jegorova@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis arba pokalbis ir praktinė užduotis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Skip to content