I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į DUOMENŲ BAZIŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • mokėti nepriekaištingai valstybinę kalbą;
 • turėti aukštesnę nei bazinė kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, t.y. papildomai mokėti gerai dirbti su raštinės paketo programomis, mokėti savarankiškai parinkti ir nustatyti kompiuterio darbui reikalingus nustatymus, valdyti internetinius įrankius skirtus apklausų, detalizuotų išplėstinių paieškų ir pan. Taip pat privalo mokėti dirbti su registrų ir/ar informacinių sistemų programine įranga, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomomis funkcijomis;
 • darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybės informacinių išteklių įstatymais ir Oficialiosios statistikos darbų programa. Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymais, Nacionalinės švietimo agentūros vidaus tvarkos dokumentais, skyriaus nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtus klausimus ir šiuo pareigybės aprašymu.

DUOMENŲ BAZIŲ ADMINISTRATORIUS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja bendrojo ugdymo finansavimo duomenų surinkimą ir ataskaitų teikimą Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai;
 • organizuoja ikimokyklinio ugdymo finansavimo duomenų surinkimą ir ataskaitų teikimą Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai;
 • organizuoja profesinio finansavimo duomenų surinkimą ir ataskaitų teikimą Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai;
 • organizuoja lėšų panaudojimo ataskaitų surinkimą ir ataskaitų teikimą Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai;
 • organizuoja mokinių (ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo) statistikos rinkimą ir teikimą respondentams;
 • rengia, reguliariai stebi ir, esant poreikiui, atnaujina su kuruojama sritimi susijusius dokumentus (instrukcijas, metodikas) ir statistines ataskaitas. Teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimų bei tobulinimų;
 • konsultuoja ŠVIS naudotojus duomenų rinkimo ir teikimo klausimais;
 • be savo statistikos kuruojamos dalies gilinasi į kitas švietimo statistikos sritis;
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • vykdo kitus Švietimo informacinių sistemų skyriaus vedėjo pavestus darbus, susijusius su skyriaus veiklomis;
 • darbuotojas yra pavaldus skyriaus vedėjui;
 • už atliktus darbus atsiskaito skyriaus vedėjui.

DUOMENŲ BAZIŲ ADMINISTRATORIUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,9  – 7,5.
 • Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti lanksčiu darbo grafiku, darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

CV siųsti: iki 2022 m. gegužės 25 d. Teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-informaciniu-sistemu-skyrius-duomenu-baziu-administratorius-koef-69-75-322;794920.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +307 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Projektai

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) vykdomo projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ tikslas – skatinti švietimo technologijų ir inovacijų („EdTech“), grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas ugdymo įstaigose kurti ir bandyti inovacijas. NŠA steigia Edukacinių technologijų centrą, kuriame dirbs naujai suburta projekto komanda nurodytoms veikloms vykdyti.

Šis projektas yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių švietimo darbų, skirtų skaitmeninei plėtrai visose švietimo pakopose. Projekto metu sukurti nauji technologiniai sprendimai bus išbandomi švietimo įstaigose. Kartu bus tobulinamos mokytojų ir dėstytojų skaitmeninės kompetencijos, kuriama skaitmeninių mokymo(si) išteklių bazė.

Pagrindinės Projekto veiklos: „EdTech“ inovacijų kūrimo ir išbandymo platformos, kurioje skaitmeninių sprendimų ir inovacijų kūrėjai kartu su švietimo įstaigomis gali kurti, bandyti ir taikyti naujausius sprendimus švietimo sektoriuje, vystymas, mokytojų inovatorių tinklo formavimas,  skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa mokytojams ir dėstytojams, skaitmeninių mokymo priemonių bazė ir studijų dalykų, modulių skaitmenizacija klasių ir auditorijų pritaikymas nuotoliniam, mišriam ir hibridiniam ugdymui

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SKAITMENINIO TURINIO GRUPĖS SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos ar elektronikos ir elektros inžinerijos mokslo krypties arba fizinių mokslų srities informatikos mokslų krypties;
 • turėti patirties rengiant informacinių technologijų sprendimų vystymo technines specifikacijas;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

 SKAITMENINIO TURINIO GRUPĖS SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • vykdo veiklas, susijusias su Projektų veiklų turinio platformos kūrimu, diegimu ir veikimu;
 • užtikrina skaitmeninio turinio platformos ir Projekto veiklų metu sukurtų sprendimų integraciją su kitomis Agentūros valdomomis sistemomis ir registrais;
 • rengia technines specifikacijas, susijusias su skaitmeninio turinio platformos ir skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo veiklomis, atlieka paslaugų sutarčių vykdymo priežiūrą;
 • teikia reikalingą informaciją, susijusią su Projekte priskirtų veiklų įgyvendinimu, finansuojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms ir bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis ir suinteresuotais asmenimis;
 • atstovauja įstaigą su Projekto veiklomis susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose;
 • kaupia ir tvarko su Projekto veiklomis susijusią dokumentaciją, rengia ataskaitas;
 • pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) Projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje;
 • užtikrina, kad visi nustatyti Agentūros įsipareigojimai būtų įgyvendinami laiku ir tinkamai, ir būtų imtasi visų reikiamų organizacinių ir vadybinių veiksmų, kad Projekto įgyvendinimo metu Agentūrai  nebūtų padaryta turtinė žala;
 • pagal galimybes dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo mokymuose;
 • darbuotojas yra pavaldus Projekto skaitmeninio turinio grupės vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SKAITMENINIO TURIMIO GRUPĖS SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį (iki 2024 m. birželio mėn. su galimybe pratęsti);
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 17,4–20,6 (3149 Eur – 3728 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties.

 • Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti lanksčiu darbo grafiku, dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Visus reikiamus dokumentus pateik iki 2022 m. gegužės 24 d. per https://portalas.vtd.lt/lt/skaitmenines-svietimo-transformacijos-edtech-skaitmeninio-turinio-grupes-specialistas-koef-174-206-322;794520.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

Nacionalinė švietimo agentūra atnaujina bendrojo ugdymo programas ir planuoja nuo 2022 m. rudens organizuoti mokymus mokytojams, skirtus pasiruošti diegti atnaujintą ugdymo turinį. Tuo tikslu kviečiame mokymų programų rengėjus – rengti atskiro mokomojo dalyko mokytojams 32 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo mokymų programą (2–5 temomis) bei papildomą metodinę šių mokymų programų medžiagą.

Mokymų programos temos:

2 tema. Mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

3 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. I dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

4 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. II dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

5 tema. Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

Papildoma metodinė mokymų programų medžiaga

Metodinės medžiagos sudėtis: teorinė dalis, užduotys, įsivertinimo testai, papildomi informacijos šaltiniai.

Mokymų programos šių dalykų mokytojams:

 1. biologija, 2. chemija, 3. dailė, 4. ekonomika ir verslumas, 5. fizika + astronomija (5 tema), 6. fizinis ugdymas + sveikatos ugdymas, 7. gamtos mokslai, 8. gimtoji kalba ir literatūra (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), 9. gyvenimo įgūdžiai, 10. informatika, 11. lietuvių kalba ir literatūra, 5–10 klasės, 12. lietuvių kalba ir literatūra, 11–12 klasės, 13. matematika, 5–10 klasės, 14. muzika, 15. pilietiškumo pagrindai, 16. šokis, 17. teatras, 18. technologijos, 19. tikyba (liuteronų, reformatų).

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažiau nei trejus metus pedagoginio darbo patirties;
 • turėti darbo patirties pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • vadovaudamasis atnaujinamų bendrojo ugdymo programų projektais, parengia dalyko / pradinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programą su mokomosios ir dalijamosios medžiagos komplektu;
 • išreiškus pageidavimą ir gavus projekto vadovo sutikimą, veda mokymus pagal parengtą programą;
 • analizuoja tikslinės grupės pagal atitinkamą programą mokymosi poreikius ir užtikrina mokymų (atsižvelgdamas į dalyko / pradinio ugdymo programos atnaujinto ugdymo turinio specifiką bei aktualijas) turinio aktualumą;
 • rengia tarpines ataskaitas metodininkui, atsakingam už visos veiklos turinio koordinavimą, apie veiklos įgyvendinimo eigą ir kokybę.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo (rengti mokymų programą ir papildomą metodinę medžiagą) sutartį iki keturių mėnesių su galimybe ją pratęsti mokymų programos įgyvendinimo laikotarpiui;
 • darbą iki vieno etato krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2 (už vieną etatinį vienetą).

CV ir laišką, kuriame nurodytumėte, kokio mokomojo dalyko programą (32 ak. val., 2–5 temomis) pageidaujate rengti ir kokia krūvio dalimi pageidaujate dirbti, siųskite iki 2022 m. gegužės 15 d. 17 val. el. p. rasa.snipiene@nsa.smm.lt. Siunčiant dokumentus, prašome į temos skiltį įrašyti: Dėl dalyvavimo SUT projekto pvz. technologijų mokymų programos rengėjų atrankoje (vardas, pavardė).

Atrankos būdas – CV įvertinimas, esant poreikiui – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Kilus klausimų, rašykite zaneta.vaskeviciene@nsa.smm.lt.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami svarstant Jūsų kandidatūrą į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt.

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti aukštesnę nei bazinė kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, t.y. papildomai mokėti savarankiškai parinkti ir nustatyti kompiuterio darbui reikalingus nustatymus, mokėti dirbti su registrų ir/ar informacinių sistemų programine įranga, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomomis funkcijomis;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Projekto ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • dalyvauja planuojant Projekto vykdomus nacionalinius tyrimus, švietimo problemų analizes, užsakomuosius švietimo būklės tyrimus;
 • įgyvendindamas priskirtus nacionalinius tyrimus, padeda mokslo analitikui suformuoti tyrimo parametrus, surasti reikalingus mokslinius šaltinius, pagrįsti tyrimo instrumentus;
 • įgyvendindamas priskirtus nacionalinius tyrimus, įgyvendina visus duomenų rinkimo veiksmus ir parengia surinktus duomenis tolesnei analizei;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis Projekto užsakomiesiems švietimo būklės tyrimams;
 • dalyvauja inicijuojant Projektui paskirtus viešuosius pirkimus, bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais viešųjų pirkimų klausimais;
 • teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų techninės specifikacijos turinio rengimo dalies;
 • tvarko savo veiklos srities dokumentaciją;
 • teikia Projekto vadovui informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą;
 • vykdo kitas Projekto vadovo ir veiklos koordinatoriaus pavestas funkcijas Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį iki 2022 m. lapkričio 30 d;
 • darbą pilno arba pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – koef. 6,65 – 7,25.

CV siųsti: iki 2022 m. gegužės 31 d., julija.jegorova@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu julija.jegorova@nsa.smm.lt.

Skip to content