I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Šiuo metu darbo pasiūlymų nėra.

Projektai

Ieškome Europos Sąjungos socialinio fondo finansuojamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“  (toliau – Projektas) metodininkų (lektorių), kurie ves nuotolinius mokymus mokomojo dalyko / pradinio ugdymo mokytojams šiomis temomis:

1 tema. Kas naujo švietime? (bendra visų mokomųjų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

2–5 mokomojo dalyko temos (32 ak. val.):

2 tema. Mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos (atskira mokomųjų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

3 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. I dalis (atskira mokomųjų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

4 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. II dalis (atskira mokomųjų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

5 tema. Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai (atskira mokomųjų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

6 tema. Įtrauktis ir švietimo pagalba (bendra visų mokomųjų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

 

Mokymai planuojami šių mokomųjų dalykų mokytojų grupėms:

Dalykas Grupių skaičius
1) etika 3
2) tikyba (katalikų) 3
3) tikyba (liuteronų, reformatų, ortodoksų) 1
4) lietuvių kalba ir literatūra 5-10 klasėms 12
5) lietuvių kalba ir literatūra 11-12 klasėms 4
6) gimtoji kalba ir literatūra (lenkų) 1
7) gimtoji kalba ir literatūra (rusų) 1
8) užsienio kalba (pirmoji) 16
9) užsienio kalba (antroji) 9
10) matematika 5-10 klasėms 12
11) matematika 11-12 klasėms 5
12) informatika 5
13) gamtos mokslai 1
14) biologija 5
15) chemija 3
16) fizika + astronomija 4
17) technologijos 7
18) istorija 7
19) geografija + geografinės informacinės sistemos 5
20) ekonomika ir verslumas 1
21) pilietiškumo pagrindai 2
22) dailė 5
23) muzika 6
24) teatras 1
25) šokis 2
26) fizinis ugdymas 10
27) gyvenimo įgūdžiai 1
28) pradinis ugdymas 33

 

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį)
 • turėti paskaitų / seminarų / mokymų pedagogams, susijusių su bendrojo ugdymo programomis, vedimo patirties
 • būti gerai susipažinęs su atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis ir / arba jas rengęs
 • išmanyti Lietuvos švietimo sistemą, jos kaitos kryptis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ugdymo turinį, jo atnaujinimą ir įgyvendinimą
 • mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu, virtualiosiose mokymosi aplinkose „Teams“, „Zoom“, „Moodle“
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus
 • gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu
 • būti pareigingas, punktualus, darbštus, kūrybiškas

 

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • vadovaudamasis dalyko / pradinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa ir mokymų medžiaga, veda nuotolinius mokymus dalyko / pradinio ugdymo mokytojams pagal iš anksto suderintą mokymų grafiką
 • pagal poreikį tobulina mokymų medžiagą
 • pagal poreikį konsultuoja mokymų dalyvius
 • užtikrina nuotolinių mokymų turinio kokybę
 • pagal poreikį teikia informaciją apie veiklos įgyvendinimo eigą ir kokybę
 • dirba komandoje ir dalyvauja Projekto pasitarimuose
 • atsako už savo veiklos rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių numatymą
 • laikosi Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo ir Nacionalinės švietimo agentūros veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų
 • už darbo rezultatus atsiskaito Projekto vadovui
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Europos socialinio fondo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti

 

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį mokymų (pagal temas) laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. gegužės 30 d.). Darbo sutarties terminas derinamas individualiai
 • darbą iki 1 (vieno) etato krūvio. Darbo krūvis derinamas individualiai
 • darbo užmokestį – BMA (bazinės mėnesinės algos) koeficientas 7,9 (už 1 etatinį vienetą, pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pastaba. Numatytas preliminarus biudžetas dviejų lektorių komandai (su visais darbdavio ir darbuotojo mokesčiais bei atostogų rezervu), kai vedami 48 ak. val. mokymai visomis šešiomis temomis, vienai grupei yra iki 1720 Eur. Jei vedama tik dalis mokymų, pvz., 8 ak. val. mokymai (1 ar 6 temos) – iki 287 Eur, atitinkamai 32 ak. val. (2-5 temos) – iki 1147 Eur, 40 ak. val. (1-5 temos) – iki 1433 Eur.

CV siųsti: iki 2022 m. gruodžio 1 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt (laiške nurodykite, pasirinktas mokymų temą (as) ir  dalyką (us).

Atrankos būdas – CV įvertinimas, esant poreikiui – pokalbis

Dėkojame už susidomėjimą

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais

 

Kilus klausimams susisiekite:

irena.popieriene@nsa.smm.lt (dėl kandidatavimo ir darbo sutarties sąlygų)
kristina.paulike@nsa.smm.lt (dėl darbo funkcijų vykdymo)

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra atnaujina bendrojo ugdymo programas ir planuoja nuo 2023 m. sausio organizuoti mokytojams mokymus, skirtus pasiruošti diegti atnaujintą ugdymo turinį.

Kviečiame mokymų programų rengėjus rengti gyvenimo įgūdžių mokytojams 32 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo mokymų programą 2, 3, 4 ir 5 temomis bei papildomą metodinę šių mokymų programų medžiagą.

Mokymų programos temos*:

1 tema. Kas naujo švietime? (Bendra visų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

2 tema. Mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

3 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. I dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

4 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. II dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

5 tema. Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai. (Atskira dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

6 tema. Įtrauktis ir švietimo pagalba. (Bendra visų dalykų mokytojams, 8 ak. val.)

*nurodytos visos mokymų temos

 

Papildoma metodinė mokymų programų medžiaga

Metodinės medžiagos sudėtis: teorinė dalis, užduotys, įsivertinimo testai, papildomi informacijos šaltiniai.

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažiau nei trejus metus pedagoginio darbo patirties;
 • turėti darbo patirties pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sritį;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu, dokumentų valdymo sistema;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • vadovaudamasis atnaujinamų bendrojo ugdymo programų projektais, parengia dalyko / pradinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programą su mokomosios ir dalijamosios medžiagos komplektu;
 • išreiškus pageidavimą ir gavus projekto vadovo sutikimą, veda mokymus pagal parengtą programą;
 • analizuoja tikslinės grupės pagal atitinkamą programą mokymosi poreikius ir užtikrina mokymų (atsižvelgdamas į dalyko programos atnaujinto ugdymo turinio specifiką bei aktualijas) turinio aktualumą;
 • rengia tarpines ataskaitas metodininkui, atsakingam už visos veiklos turinio koordinavimą, apie veiklos įgyvendinimo eigą ir kokybę.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo (rengti mokymų programą ir papildomą metodinę medžiagą) sutartį iki dviejų mėnesių su galimybe ją pratęsti mokymų programos įgyvendinimo laikotarpiui;
 • darbą iki 1 (vieno etato) krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA (bazinės mėnesinės algos) koeficientas 7.9 (už vieną etatinį vienetą).

CV ir laišką, nurodant mokomąjį dalyką, kurio programą (32 ak. val., 2–5 temomis) pageidaujate rengti (t.y., gyvenimo įgūdžių programa 2–5 temomis) ir kokia krūvio dalimi pageidaujate dirbti, siųskite iki 2022 m. gruodžio 9 d. 17 val. el. p. irena.popieriene@nsa.smm.lt. Siunčiant dokumentus, prašome į temos skiltį įrašyti: Dėl dalyvavimo SUT projekto gyvenimo įgūdžių mokymų programos rengėjų atrankoje (vardas, pavardė).

Atrankos būdas – CV įvertinimas, esant poreikiui – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Kilus klausimų, rašykite kristina.paulike@nsa.smm.lt.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami svarstant Jūsų kandidatūrą į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti, mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt.

Skip to content