I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Bendrųjų reikalų departamentas

Bendrųjų reikalų departamentas yra Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) struktūrinis padalinys.

Departamentą sudaro keturi skyriai:

 • Dokumentų valdymo skyrius;
 • Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius;
 • Ūkio skyrius;
 • Aprūpinimo ir leidybos skyrius.

Departamento uždaviniai:

 • organizuoti Agentūros dokumentų valdymą;
 • užtikrinti Agentūros valdomo turto apsaugą ir sudaryti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
 • užtikrinti Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą ir procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • organizuoti ir formuoti Agentūros personalo valdymo politiką;
 • užtikrinti Agentūros rengiamų teisės aktų ar sutarčių atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, taip pat teisinės technikos reikalavimams;
 • organizuoti švietimo įstaigų aprūpinimą;
 • organizuoti leidybinę veiklą.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • administruoja Agentūros dokumentų valdymo sistemą, kaupia, sistemina ir saugo Agentūros dokumentus;
 • koordinuoja, kontroliuoja ir konsultuoja Agentūros struktūrinių padalinių darbuotojus, atsakingus už dokumentų valdymo organizavimą, dokumentų rengimo, registravimo, bylų sudarymo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo klausimais;
 • kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų, pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo; organizuoja atrankas ir konkursus į laisvas darbo vietas Agentūroje;
 • tvarko darbuotojų priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, atostogų, komandiruočių, laisvadienių ir kt. dokumentus su darbo santykiais susijusiais klausimais;
 • vykdo Agentūros viešųjų pirkimų procedūras;
 • užtikrina Agentūros turto naudojimo tvarką, jo apsaugą, transporto priemonių priežiūrą ir remontą;
 • prižiūri Agentūros patalpų sanitarinę būklę, inžinerinius tinklus ir energetinį ūkį, užtikrina priešgaisrinę saugą;
 • rūpinasi Agentūros organizuojamų renginių techniniu aptarnavimu, tinkamų darbo sąlygų darbuotojams sudarymu;
 • vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius, aprūpina švietimo įstaigas patvirtintos formos spausdintais švietimo dokumentais;
 • inicijuoja ir vykdo švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis, esant poreikiui organizuoja mokymo(si) medžiagos spausdinimą.

Atnaujinta: 2022-09-12

Skip to content