BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

Bendrųjų reikalų departamentas

Bendrųjų reikalų departamentas yra Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) struktūrinis padalinys.

Departamentą sudaro keturi skyriai:

 • Kanceliarijos ir dokumentų valdymo;
 • Personalo ir teisės;
 • Ūkio ir transporto;
 • Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų.

Departamento uždaviniai:

 • organizuoti Agentūros dokumentų valdymą;
 • tvarkyti Agentūros darbo santykius reglamentuojančius dokumentus;
 • atlikti Agentūros vidaus ir išorės dokumentų atitikties Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams vertinimą;
 • užtikrinti Agentūros darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
 • užtikrinti Agentūroje atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumą ir procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • vykdyti Agentūros įgyvendinamų projektų stebėseną.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • sudaro Agentūros dokumentacijos planą ir kontroliuoja, kaip jo laikomasi, kaupia, sistemina ir saugo Agentūros dokumentus;
 • administruoja Agentūros dokumentų valdymo sistemą;
 • koordinuoja, kontroliuoja ir konsultuoja Agentūros struktūrinių padalinių asmenis, atsakingus už dokumentų valdymo organizavimą, dokumentų rengimo, registravimo, bylų sudarymo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo klausimais;
 • organizuoja Agentūros archyvo darbą;
 • organizuoja Agentūros komunikacijos su kitomis institucijomis ir visuomene veiklas;
 • organizuoja konkursus į laisvas darbo vietas Agentūroje;
 • tvarko darbuotojų priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, atostogų, komandiruočių, laisvadienių ir kt. dokumentus su darbo santykiais susijusiais klausimais;
 • konsultuoja Agentūros darbuotojus personalo ir darbo teisės klausimais;
 • stebi, kaip Agentūros darbuotojų rengiamos sutartys su kitomis institucijomis, siunčiami raštai, kiti dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • atlieka Agentūros valdomo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto apskaitą, priežiūrą, organizuoja remontą;
 • inicijuoja bendrųjų paslaugų (komunalinių paslaugų, apsaugos, ryšio, techninio aptarnavimo ir remonto ir pan.) pirkimus ir atlieka sutarčių administravimą;
 • aprūpina Agentūros darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis;
 • organizuoja Agentūros vykdomų renginių materialinį techninį palaikymą;
 • rengia Agentūros pirkimų planą, stebi jo vykdymą ir teikia reikiamas ataskaitas;
 • organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijų ir pirkimų organizatorių darbą;
 • registruoja viešųjų pirkimų dokumentus;
 • konsultuoja asmenų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose tinkamą nešališkumo, konfidencialumo ir privačių interesų derinimo principų laikymąsi;
 • kaupia duomenis apie Agentūros įgyvendinamų projektų eigą, rezultatus, projektų tęstinumą;
 • dalyvauja rengiant, vykdant ir administruojant departamento funkcijas atitinkančius Europos Sąjungos remiamus projektus;
 • vykdo kitus Agentūros direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir departamento direktoriaus pavedimus bei nurodymus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Skip to content