I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.15

Parašykite
tiesiogiaiPaskambinkite
(8 5) 2752 362Aplankykite
Katkaus 44, Vilnius

Nuostatai

Įsakymą dėl Švietimo informacinių technologijų centro nuostatų patvirtinimo galite atsisiųsti iš čia (.pdf).
ITC nuostatus galite atsisiųsti iš čia (.pdf).

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2010 m. kovo  25  d.
įsakymu Nr. V-427

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO
N U O S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – Centras) veiklos tikslą, uždavinius, veiklos sritis, rūšis, teises, pareigas, valdymą, darbo organizavimą ir kitus klausimus, susijusius su Centro veikla.
2. Centro visas pavadinimas – Švietimo informacinių technologijų centras. Centro sutrumpintas pavadinimas – ITC. Švietimo informacinių technologijų centro pavadinimas anglų kalba – Centre of Information Technologies in Education (sutrumpintai – CITE).
3. Centras reorganizuotas iš Informatikos ir prognozavimo centro vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 980. Centro veiklos pradžia – 1990 m. spalio 31 d.
4. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
5. Centras yra švietimo įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Centro institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga (kodas 3150), institucijos tipas – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (kodas 3153). Centro buveinė – Vilnius, Suvalkų g. 1. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre. Centro juridinio asmens kodas – 190996082.
6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), buveinė – Vilnius, A. Volano g. 2/7, juridinio asmens kodas – 188603091.
7. Centro teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga. Centras turi teisės aktų nustatyta tvarka 2004 m. rugpjūčio 23 d. įregistruotą paramos gavėjo statusą.

II. CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Centro veiklos sritis – švietimo pagalba.
9. Centro veiklos rūšys:

9.1. pagrindinės – bendroji viešojo valdymo veikla (kodas 84.11), švietimo tarnybų veiklos reguliavimas (kodas 84.12), kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59), duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11), interneto vartų paslaugų veikla (kodas 63.12).
9.2. kitos – spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (kodas 18), leidybinė veikla (kodas 58), kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla  (kodas 62), nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.2), moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (kodas 72), rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (kodas 73.2), kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (kodas 74), kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (kodas 77.3), administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (kodas 82), švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60), bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (kodas 91), narystės organizacijų veikla (kodas – 94), kompiuterių ir išorinės įrangos remontas (kodas 95.11).

10. Centro veiklos tikslas – organizuoti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) kūrimą, diegimą ir taikymą švietimo sistemoje
11. Centro veiklos uždaviniai:

11.1. organizuoti ir koordinuoti pedagogų ir kitų švietimo įstaigų ir organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą IKT taikymo srityje;
11.2. organizuoti IKT diegimo į švietimo sistemą strategijos ir programos kūrimą bei vykdyti diegimo proceso koordinavimą;
11.3. rinkti, kaupti ir sisteminti informaciją apie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą, bei vykdyti duomenų apie informacines technologijas švietime analizę;
11.4. diegti, plėtoti, administruoti švietimo duomenų bazes, registrus, informacines sistemas ir koordinuoti jų naudojimą.

12. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

12.1. organizuoja ir koordinuoja pedagogų, švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų vartotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius, susijusius su informacinėmis technologijomis diegiant ir naudojant duomenų bazes, registrus, informacines sistemas;
12.2. inicijuoja, koordinuoja ir vykdo Lietuvos bei tarptautinius informacinių technologijų diegimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektus;
12.3. teikia metodinę paramą valstybės ir savivaldybių mokytojų švietimo centrams tobulinant pedagogų kvalifikaciją, susijusią su informacinių technologijų diegimu;
12.4. organizuoja ir koordinuoja IKT integravimo mokykloje metodikų  kūrimą, įsigijimą ir jų sklaidą;
12.5. kaupia ir skleidžia informaciją apie Lietuvos ir kitų šalių švietimo ir mokslo informacines sistemas ir švietimo informacinių technologijų diegimą švietimo sistemoje;
12.6. dalyvauja IKT srities tyrimuose;
12.7. organizuoja ir koordinuoja skaitmeninių mokymo priemonių vertinimą, rengimą, paiešką, sisteminimą, įsigijimą, diegimą, sklaidą, lokalizavimą;
12.8. organizuoja bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų informacinio tinklo turinio, naudojant naujas komunikacines technologijas, kūrimą;
12.9. kaupia, organizuoja ir koordinuoja kompiuterinių nuotolinio mokymo kursų kūrimą;
12.10. organizuoja švietimo įstaigų bibliotekų kompiuterizavimą;
12.11. koordinuoja IKT diegimą specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje;
12.12. koordinuoja IKT diegimą profesinėse ir aukštosiose mokyklose;
12.13. rengia švietimo statistinės informacijos rinkimo metodiką;
12.14. kuria, administruoja ir naudoja informacinių sistemų klasifikatorius, duomenų bazes, registrus, informacines sistemas, portalus;
12.15. renka informaciją apie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą;
12.16. renka, tvarko, integruoja, apdoroja duomenis Valstybės švietimo stebėsenos rodikliams skaičiuoti, apskaičiuoja ir skelbia  rodiklių reikšmes;
12.17. paruošia ir vykdo užklausas ir statistines suvestines, naudodamas švietimo duomenų bazes, interneto tinkluose esamą informaciją ir teikia jas švietimo sistemoje dirbantiems ar su ja susijusiems atsakingiems specialistams;
12.18. koordinuoja ir vykdo bendrųjų švietimo sistemos valdymo darbų kompiuterizavimą;
12.19. vykdo ITC priskirtos kompiuterinės įrangos ir kompiuterių tinklo aptarnavimą;
12.20. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus kompiuterinės įrangos ir kompiuterinių mokymo priemonių pirkimo klausimais;
12.21. vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius;
12.22. vykdo kompiuterinės, dauginimo ir kitos technikos bei prekių pirkimo operacijas, teikia įvairias aptarnavimo paslaugas kompiuterinės ir programinės įrangos srityje;
12.23. užtikrina prieigą prie tvarkomų informacinių sistemų, koordinuoja integralios švietimo informacinės sistemos kūrimą ir dalyvauja šioje veikloje;
12.24. organizuoja eksperimentinius projektus ir kitus renginius, susijusius su IKT taikymu švietime;
12.25. atstovauja Švietimo ir mokslo ministerijai European Schoolnet organizacijoje ir pagal galimybes dalyvauja kitų tarptautinių organizacijų veikloje, susijusioje su IKT diegimu švietime;
12.26. pagal savo kompetenciją rengia, vykdo, administruoja Europos Sąjungos remiamus projektus;
12.27. atlieka kitus jam pavestus Švietimo ir mokslo ministerijos darbus.

III. CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

13. Centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

13.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
13.2. gauti reikiamą informaciją iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, mokyklų;
13.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;
13.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
13.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
13.6. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;
13.7. konsultuotis su kitų institucijų bei įstaigų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;
13.8. teikti Švietimo ir mokslo ministerijai teisės aktų projektus, siūlymus ir pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų;
13.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir nustatyti Centro teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai kainą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
13.10. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
13.11. inicijuoti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus;
13.12. siųsti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
13.13. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

14. Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

IV. CENTRO VALDYMAS, DARBO ORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS

15. Centras yra pavaldus steigėjui – Švietimo ir mokslo ministerijai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras tvirtina Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, skiria biudžeto lėšų, tvirtina lėšų sąmatas, kontroliuoja Centro veiklą.
16. Centro veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
17. Centro direktorius:

17.1. organizuoja Centro veiklą ir atsako už Centrui pavestų funkcijų vykdymą;
17.2. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi teisės aktų;
17.3. aprobavus Koordinavimo tarybai tvirtina strateginius, metinius Centro darbo planus bei ataskaitas;
17.4. vykdo Centro darbo planą, planuoja Centro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito Koordinavimo tarybai už darbų vykdymą;
17.5. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
17.6. Koordinavimo tarybai teikia aprobuoti Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;
17.7. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centrui priskirtu valstybės turtu ir lėšomis, atsako už jų naudojimą;
17.8. suderinęs su steigėju tvirtina Centro struktūrą ir Centro darbuotojų etatų sąrašą;
17.9. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;
17.10. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Centro vidaus tvarkos taisykles;
17.11. rūpinasi Centro intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, jų paskirstymu ir naudojimu;
17.12. atstovauja Centrui kitose institucijose;
17.13. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Centro direktorius atsako už tinkamą Centro funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
19. Centro direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.
20. Centro veiklos koordinavimo institucija yra Koordinavimo taryba.
21. Koordinavimo tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
22. Koordinavimo taryba:

22.1. planuoja Centro veiklos prioritetus ir prioritetines darbo sritis;
22.2. koordinuoja Centro veiklą, bendradarbiauja su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis;
22.3. aprobuoja Centro strateginį, metinį darbo planus, ne rečiau kaip kartą per metus išklauso Centro direktoriaus veiklos ataskaitą;
22.4. aprobuoja Centro nuostatus, organizacinę struktūrą, jų pakeitimus ir papildymus;
22.5. sprendžia konkrečiai su Centro veikla susijusius klausimus (išskyrus ūkinę finansinę  veiklą).

V. CENTRO SAVIVALDA

23. Centre veikia šios savivaldos institucijos – Centro taryba.
24. Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija. Centro tarybą sudaro septyni nariai, renkami visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime trejiems metams.
25. Centro tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
26. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Centro tarybos susirinkime. Centro direktorius negali būti tarybos pirmininkas.
27. Centro taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime.
28. Centro taryba:

28.1. teikia siūlymus dėl Centro veiklos perspektyvų, strategijos, pagrindinių darbo krypčių;
28.2. teikia siūlymus dėl Centro nuostatų pakeitimų ir papildymų, Centro struktūros, Centro darbo tvarkos taisyklių;
28.3. išklauso Centro veiklos ataskaitą;

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

29. Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Centro direktorius.
30. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

31. Centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu: nekilnojamaisiais daiktais, ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju bei trumpalaikiu materialiuoju turtu.
32. Centro lėšų šaltiniai:

32.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas lėšų sąmatas;
32.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
32.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
32.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

33. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Centro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Švietimo ir mokslo ministerija ir kitos įgaliotos institucijos.

VIII. DOKUMENTŲ VALDYMAS

36. Dokumentų valdymas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

37. Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus aprobuoja Koordinavimo taryba ir tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
38. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Švietimo ir mokslo ministerijos, Centro direktoriaus ar Koordinavimo tarybos iniciatyva.

X. CENTRO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

39. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Skip to content