I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Eurydice leidiniai

Mokymasis siekiant tvarumo Europoje: kompetencijų ugdymas ir parama mokytojams bei mokykloms

Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools (leidinys anglų kalba).

Leidinyje pagrindinis dėmesys skiriamas besimokančiųjų kompetencijų ugdymui ir mokytojams bei mokykloms teikiamai paramai siekiant darnaus vystymosi tikslų.

Leidinyje analizuojama, kaip darnaus vystymosi ir tvarumo klausimai yra įtraukiami į Europos šalių ugdymo programas, kiek kompetencijos yra apibrėžtos remiantis Europos GreenComp kompetencijų aprašais, ar įtrauktos į strateginius dokumentus. Be to, apžvalgoje nagrinėjamas mokytojų ir mokyklų vadovų vaidmuo skatinant tvarumą, apimant tokias sritis kaip darnaus vystymosi integravimas į mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, mokyklos lyderystės, siekiant tvarumo, kūrimas ir parama mokytojams organizuojant mokinių ugdymą.

Leidinys apima pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir remiasi 39 Europos šalių (tarp jų ir Lietuvos) kokybiniais švietimo politikos ir paramos mokykloms priemonių duomenimis.

Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai 2023: aukštasis  mokslas

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Higher education (europa.eu) (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiami duomenys apie švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius aukštojo mokslo srityje. Analizės tikslas – politikos formuotojams ir kitoms suinteresuotoms grupėms pateikti naujausią informacija apie Europos šalių pagrindines politines priemones, susijusias su lyčių lygybe, priėmimu į aukštojo mokslo studijas ir mokymusi visą gyvenimą. 2023 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima 38 Europos švietimo sistemas.

 Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai 2023: teisingumas mokyklose ir aukštajame moksle

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Equity in school and higher education (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiami duomenys apie švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius švietimo ir aukštojo mokslo teisingumo srityje. Analizė parengta po to, kai buvo paskelbtos dvi ankstesnės EURYDICE ataskaitos, susijusios su švietimo teisingumu: Bendrojo ugdymo teisingumas Europoje: struktūros, politika ir mokinių pasiekimai (2020) ir Teisingumo ir įtraukties Europos aukštajame moksle link (2022).

Leidinio tikslas – pateikti naujausią nacionalinių politikos priemonių, kuriomis skatinamas teisingumas Europos šalių mokyklose ir aukštajame moksle, apžvalgą. Ataskaitoje pateikiama 11 paprastų rodiklių ir 4 sudėtiniai (rezultatų suvestinės) rodikliai, susiję su pagrindinėmis politikos sritimis 4 plačiose srityse. 2023 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima 38 Europos švietimo sistemas.

Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai 2023: mokytojo profesija

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: The teaching profession (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiami duomenys apie švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius, susijusius su mokytojo profesija. Jame nagrinėjama, kaip Europos šalys sprendžia didėjančią mokytojų trūkumo problemą – apskritai tam tikrų mokomųjų dalykų, nepalankioje padėtyje esančiose mokyklose ar konkrečiose geografinėse vietovėse. Taip pat apžvelgiami alternatyvūs būdai tapti mokytoju, kad būtų galima užtikrinti pakankamą kvalifikuotų mokytojų skaičių švietimo sistemoje, analizuojama, kaip veiklos vertinimas naudojamas mokytojų profesiniam tobulėjimui, karjerai ir darbo užmokesčio kėlimui skatinti. 2023 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima 38 Europos švietimo sistemas.

Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai 2023: ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Early leaving from education and training (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiami duomenys apie švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius, susijusius su ankstyvu pasitraukimu iš švietimo sistemos. Leidinyje apžvelgiamos naujausios nacionalinės politikos priemonės šešiose srityse: ankstyvojo perspėjimo sistemos, skirtos ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijai; patyčių ir smurto prevencija mokyklose; mokytojų švietimas ir kvalifikacijos tobulinimas ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos srityje; tikslinė parama besimokantiems asmenims, kuriems kyla ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos rizika; tarpdalykės paramos komandos mokyklose ir už jų ribų; švietimas ir profesinis orientavimas. 2023 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima 38 Europos švietimo sistemas.

Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai 2023: skaitmeninė kompetencija mokykloje

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Digital competence at school (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiami duomenys apie švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius, susijusius su skaitmenine kompetencija. Leidinyje pateikiami rodikliai, susiję su mokymo metodais mokant informatikos mokykloje, mokytojų skaitmeninių kompetencijų ugdymu, mokinių skaitmeninių kompetencijų vertinimu ir skaitmeninio ugdymo ekosistema. 2023 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima 38 Europos švietimo sistemas.

Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai 2023: bendrieji gebėjimai mokykloje

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Key competences at school (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiami duomenys apie švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius, susijusius su bendraisiais gebėjimais. Leidinyje pateikiama apžvalga nacionalinių Europos šalių politikos priemonių, susijusių su horizontaliaisiais bendrųjų gebėjimų ugdymo veiksniais, įskaitant paramą tarpdalykiniam mokymuisi ir aktyvų mokinių dalyvavimą priimant sprendimus mokykloje. 2023 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima 38 Europos švietimo sistemas.

Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai 2023: ankstyvasis ugdymas ir priežiūra

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Early childhood education and care (europa.eu) (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje nagrinėjami pagrindiniai ankstyvojo ugdymo ir priežiūros Europos šalyse aspektai, susiję su teise į prieinamą ir kokybišką ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą visiems vaikams. Atskleidžiama didelė Europos šalių įvairovė, analizuojant viešąjį įsipareigojimą suteikti vietą ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigose, reikalavimais darbuotojams ir ugdymo gairėmis.

2023 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima 38 Europos švietimo sistemas.

Įvairovės ir įtraukties skatinimas Europos mokyklose

Promoting diversity and inclusion in schools in Europe (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pristatomos Europos šalių nacionalinės politikos priemonės, kuriomis kovojama su nelygybe ir diskriminacija mokyklose. Leidinyje daugiausia dėmesio skiriama tiems besimokantiesiems, kuriems kyla didžiausia rizika patekti į nepalankią padėtį ir (arba) patirti diskriminaciją mokyklose.

Leidinyje atkreipiamas dėmesys į esamas tikslines politikos iniciatyvas, kuriomis skatinamos besimokančiųjų galimybės gauti kokybišką ir įtraukų ugdymą. Išvados rodo, kad, nepaisant daugelio pastangų užtikrinti didesnį švietimo teisingumą ir įtrauktį mokyklose, vis dar reikia daug nuveikti, kai kalbama apie tam tikras mokinių grupes ar intervencijos sritis.

Pateikiama lyginamoji 39 Europos švietimo sistemų politikos ir priemonių apžvalga ir nacionaliniai pavyzdžiai, rodantys naujausius politikos pokyčius ir iniciatyvas, kurių imtasi visoje Europoje.

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos Europoje 2021–2022 m. m.

Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe – 2021/2022 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje nagrinėjama informacija apie 2014/2015 – 2021/2022 m. m. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojams teisės aktais numatytą ir faktinį darbo užmokestį, bei perspektyvas gauti didesnį darbo užmokestį karjeros eigoje. Leidinyje taip pat pateikiama informacija apie mokyklų vadovų darbo užmokestį ir karjeros galimybes. Lyginamajai analizei naudojami duomenys pateikiami atvirųjų duomenų formatu.

Europos švietimo sistemų struktūra 2023–2024 m. m.: schemos ir diagramos

The structure of the European education systems 2023/2024: schematic diagrams (leidinys anglų kalba)

Leidinyje rasite informaciją apie švietimo sistemų struktūrą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens 2023–2024 m. m. 37 Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos. Leidinyje taip pat pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius pradinio ir pagrdindinio ugdymo organizavimo modelius.

Privalomas mokymas(is) Europoje 2023–2024 m. m.

Compulsory education in Europe 2023/2024 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą mokymą(si) 37 Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus+ programos. Taip pat atskleidžiama, nuo kada mokymas(is) tampa privalomas, kurio amžiaus sulaukę mokiniai privalomo mokymo(si) gali atsisakyti, kokia privalomo mokymo(si) bendra trukmė Europos švietimo sistemose.

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas 2023–2024 m. m.

The organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education – 2023/2024 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę. Informacija pateikiama apie 37 šalių, dalyvaujančių „Erasmus +“ programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis. Pirmą kartą mokslo metų kalendoriai skelbiami atvirųjų duomenų formatu, kai pateikiamos datos nacionaliniu lygmeniu ir, jei yra išimčių, pagal šalių regionus ar zonas.

Akademinių mokslo metų organizavimas Europoje 2023–2024 m. m.

The organisation of the academic year in Europe – 2023/2024 (leidinys anglų kalba)

Akademiniame kalendoriuje pateikiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų struktūrą aukštajame moksle (mokslo metų pradžia, atostogos ir egzaminų laikotarpiai). Taip pat išryškinami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Informacija pateikiama apie 37 šalis.

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2022–2023 m. m.
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/2023 (leidinys anglų kalba)

Švietimo tinklas „Eurydice“, teikiantis įvairią informaciją apie 37 šalių nacionalines švietimo sistemas ir jų veikimo ypatumus, paskelbė naują leidinį, skirtą rekomenduojamo metinio mokymo laiko ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2022–2023 m. m. analizei.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/2023 (leidinys anglų kalba)

Veiksmingas mokymasis priklauso nuo daugelio veiksnių, vienas iš jų – mokymosi laikas. Leidinyje analizuojamas rekomenduojamas minimalus mokymosi laikas 39 privalomojo bendrojo ugdymo švietimo sistemose (dieniniai skyriai).

Duomenys apima minimalius nacionaliniu lygmeniu nustatytus reikalavimus privalomai ugdymo programai 2022/2023 m. m.

Analizė rodo, kad skaitymas, rašymas ir literatūra yra tos sritys, kurioms paprastai skiriama didžiausia mokymosi laiko dalis visuose ugdymo lygmenyse. Šios ugdymo sritys dominuoja pradiniame ugdyme,  vėliau skaitymo, rašymo ir literatūros dalis mažėja kitų dalykų, pavyzdžiui, gamtos mokslų ir užsienio kalbų, naudai.

Mobilumo rezultatų suvestinė: aukštojo mokslo fono ataskaita 2022/2023 m. m.

Mobility Scoreboard: Higher education background report 2022/2023 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiama atnaujinta informacija apie šešis rezultatų suvestinės rodiklius šiose srityse: informavimas ir orientavimas, užsienio kalbų mokymas(is), stipendijų ir paskolų perkeliamumas, parama mažiau galimybių turintiems studentams, mokymosi rezultatų pripažinimas taikant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS) ir kvalifikacijų pripažinimas. Rodikliai taip pat pateikiami Mobilumo rezultatų suvestinės svetainėje.

Leidinys remiasi Eurydice tinklo surinktais kokybiniais duomenimis, apimančiais aukščiausio lygio politiką ir priemones (daugiausia aukštojo mokslo srityje). Ataskaitos ataskaitiniai metai yra 2022/2023 mokslo metai. Apžvelgta situacija visose ES valstybėse narėse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje.

Svarbiausi duomenys apie kalbų mokymą Europos mokyklose (2023 m. leidimas)

Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition (leidinys anglų kalba)

Mūsų žemynui būdinga nemenka kalbinė įvairovė, kuri dar labiau didėja dėl pastarojo meto migracijos. Leidinyje „Svarbiausi duomenys apie kalbų mokymą Europos mokyklose“ (2023 m. leidimas) glaustai apibūdinta su kalbų mokymu ir mokymusi susijusi švietimo politika Europos švietimo sistemose.

Leidinyje analizuojamas 51 rodiklis, apimantis daugybę temų, susijusių su (užsienio) kalbų politika ES ir nacionaliniu lygmenimis. „Eurydice“ tinklo duomenis papildo „Eurostato“ duomenys ir dviejų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliktų tarptautinių tyrimų: 2018 m. Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) ir 2018 m. Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo (TALIS) duomenys.

 

Privalomas ugdymas Europoje 2022–2023 m. (leidinys lietuvių k.)

Šioje faktų suvestinėje pristatoma privalomo ugdymo (mokymo) trukmė Europoje. Kreipiamas dėmesys į tai, kokio amžiaus būdami vaikai pradeda ir baigia privalomą mokymąsi, ir atskiriamos dieninio ir dalinio privalomo ugdymo (mokymo) sąvokos. Aprašomos 39-ios švietimo sistemos 37-iose Europos Sąjungos programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiose Europos šalyse.

 

Matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų ir mokymosi motyvacijos didinimas mokykloje (santrauka lietuvių k.)

Greitai kintančioje, technologijomis grįstoje visuomenėje būtina rūpintis matematikos ir gamtos mokslų ugdymu, siekiant užtikrinti, kad vaikai ir jaunuoliai turėtų reikiamų įgūdžių, žinių ir nusiteikimo būti atsakingais ir aktyviais piliečiais. Nors Europos švietimo erdvėje skiriamas ypatingas dėmesys svarbiausioms pamatinio matematinio ir gamtamokslio raštingumo kompetencijoms, mokinių, nepasiekiančių bazinio pasiekimų lygio, dalis išlieka svariai didesnė nei sutarta didžiausia 15 % riba. Šioje ataskaitoje nagrinėjama, kaip Europos švietimo institucijos bando stiprinti mokinių motyvaciją, pagerinti pasiekimus ir padėti tiems, kurie matematikos ir gamtos mokslų pasiekimais atsilieka.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2022 m.: pagrindinių reformų, vykusių nuo 2015 m., apžvalga

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2022: Overview of major reforms since 2015 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama daugiau nei 20 pagrindinių švietimo politikos struktūrinių rodiklių, kurie orientuoti į keturias sritis: ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, pagrindinius gebėjimus, ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos, aukštąjį mokslą. Leidinyje taip pat rasite pagrindinių reformų, vykusių šiose srityse nuo 2015 m., apžvalgą.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas  2022/2023 m. m.

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2022/2023  (leidinys anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę. Ši informacija pateikiama apie 37 šalių, dalyvaujančių „Erasmus +“ programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Privalomas mokymas(is) Europoje 2022–2023 m. m.

Compulsory education in Europe 2022/2023 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą ugdymą 37 Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus+ programos. Jame taip pat atskleidžiama, nuo kada ugdymas tampa privalomas, kurio amžiaus sulaukę mokiniai privalomo ugdymo gali atsisakyti, kokia privalomo ugdymo bendra trukmė Europos švietimo sistemose.

 

Akademinių mokslo metų organizavimas Europoje 2022/23. Faktai ir skaičiai

The organisation of the academic year in Europe 2022/2023 (leidinys anglų kalba)

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą, atskleidžiami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą 37 šalyse.

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2022–2023 m. m.: schemos ir diagramos

The structure of the European education systems 2022/2023: schematic diagrams (leidinys anglų kalba)

Leidinyje rasite informaciją apie švietimo sistemų struktūrą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens 2022–2023 m. m. 37 Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos. Leidinyje taip pat pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius privalomojo ugdymo organizavimo modelius.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos Europoje 2020/2021 m. m.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2020/2021. Eurydice Facts and Figures (leidinys anglų kalba)

Mokytojų darbo užmokestis bei karjeros perspektyvos yra neatskiriama politikos, kuria siekiama pritraukti į mokyklas geriausius kandidatus ir užtikrinti, kad jie liktų dirbti šioje srityje, dalis. Šiame leidinyje nagrinėjama, kokį darbo užmokestį 2014/2015 – 2020/2021 m. m. mokytojams numatė atskirų šalių teisės aktai, kokias perspektyvas gauti didesnį darbo užmokestį jie turi karjeros eigoje, ar mokytojai įgijo ar prarado perkamąją galią. Leidinyje taip pat pateikiama informacija apie mokyklų vadovų darbo užmokestį ir karjeros galimybes.

 

Informatikos ugdymas Europos mokyklose

Informatics education at school in Europe (leidinys anglų kalba)

Švietimas informatikos srityje yra būtinas tam, kad mokiniai įgytų reikiamų įgūdžių bei galėtų atsakingai ir saugiai dalyvauti mūsų technologijomis pagrįstoje ir vis labiau skaitmeninėje visuomenėje. Šiame leidinyje nagrinėjama, kokios švietimo reformos, susijusios su informatikos programomis, rengiamos ar jau įgyvendinamos Europos šalių bendrojo ugdymo mokyklose. Joje taip pat apžvelgiamas programų turinys, informatikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, persikvalifikavimo ir kiti klausimai.

 

Mokymas ir mokymasis Europos mokyklose Covid-19 pandemijos metu

Teaching and learning in schools in Europe during the Covid-19 pandemic (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje pateikiama trumpa įžvalga apie COVID-19 pandemijos poveikį mokyklų veiklos organizavimui ir apžvelgiami Europos švietimo sistemose įgyvendintos atsako į pandemiją priemonės, turėjusios išspręsti kilusius mokymo ir mokymosi sunkumus.

 

Parama besimokantiems pabėgėliams iš Ukrainos aukštojo mokslo srityje Europoje 2022 m.

Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe 2022 (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, kurias sukūrė aukščiausio lygio švietimo institucijos visoje Europoje, siekdamos padėti aukštojo mokslo įstaigoms integruoti pabėgėlius (besimokančius asmenis) iš Ukrainos.

 

Parama besimokantiems pabėgėliams iš Ukrainos Europos mokyklose 2022 m.

Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe 2022  (leidinys anglų kalba)

Šioje trumpoje Eurydice ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į kai kurias politikos kryptis ir priemones, kurias sukūrė aukščiausio lygio švietimo institucijos visoje Europoje, siekdamos padėti mokykloms integruoti vaikus ir jaunimą iš Ukrainos. Tai apima naujausią politiką ir priemones, skirtas konkrečiai besimokantiems iš Ukrainos, ir politiką bei priemones, skirtas visiems naujai atvykusiems besimokantiesiems (tiems, kurie atvyko iki karo).

 

 

Matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimų ir motyvacijos didinimą Europos mokyklose  

Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools (leidinys anglų kalba)

Šioje „Eurydice“ ataskaitoje nagrinėjama, kaip švietimo sistemos ir ugdymo programų struktūros, mokymo ir mokymosi tikslai bei praktika padeda gerinti mokinių matematikos ir gamtos mokslų žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Joje pateikiami kokybiniai „Eurydice“ duomenys apie nacionalinę politiką ir teisės aktus 39 Europos švietimo sistemose bei kiekybiniai duomenys iš kelių tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų.

 

Teisingumo ir įtraukties Europos aukštajame moksle link 

Towards equity and inclusion in higher education in Europe (leidinys anglų kalba)

Šioje „Eurydice“ apžvalgoje pateikiamos svarbios ekspertų įžvalgos apie teisingumo ir įtraukties svarbą aukštajame moksle, analizuojami Europos šalyse taikomi įtraukties ir teisingumo skatinimo aukštajame moksle metodai, ypatingas dėmesys skiriamas socialiai jautrioms ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms bei jų įtraukimo į aukštojo mokslo sistemas tendencijoms.

 

Suaugusiųjų švietimas ir mokymas Europoje. Įtraukių įgūdžių ir kvalifikacijos ugdymo būdų kūrimas: pagrindinės išvados (lietuvių k.)

Šioje ataskaitoje tyrinėjamas suaugusiųjų švietimas ir mokymas Europoje, ypatingą dėmesį skiriant politikoms ir priemonėms, kuriomis teikiama pagalba menkų bazinių įgūdžių įgijusiems ir žemos kvalifikacijos arba jokios kvalifikacijos neturintiems suaugusiesiems. Be kokybinių duomenų, aprėpiančių 42 švietimo ir mokymo sistemas, ataskaitoje taip pat pateikiami tarptautinių tyrimų statistiniai duomenys. Analizuojamos įvairios susijusios sritys, įskaitant nacionalines valdymo ir politikos struktūras, valstybės subsidijuojamą suaugusiųjų mokymo teikimą, finansinę paramą ir skatinimo priemones, lanksčių mokymosi būdų užtikrinimo metodus, neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo priemones bei iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti sąmoningumą, informuoti apie švietimo galimybes ir teikti orientavimo paslaugas.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2021 m.

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje analizuojama daugiau nei 20 pagrindinių struktūrinių švietimo politikos rodiklių keturiose srityse: ankstyvasis ugdymas ir priežiūra, pagrindinių įgūdžių pasiekimai, ankstyvas pasitraukimas iš mokymosi ir aukštasis mokslas. Be to, pateikiama trumpa pagrindinių reformų, atliktų nuo 2014–2015 mokslo (akademinių metų) pradžios šiose srityse, apžvalga.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos Europoje 2019/2020 m. m.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2019/20 (leidinys anglų kalba)

Mokytojų atlyginimas ir karjeros perspektyvos yra neatsiejama politikos, kuria siekiama pritraukti aukščiausios kvalifikacijos absolventus ir išlaikyti geriausius mokytojus, dalis. Ataskaitoje parodyta „Erasmus+“ šalių mokytojų darbo užmokesčio sudėtis ir skirtumai. Jame rasite informaciją apie atlyginimus ir kitas papildomas išmokas, kurias gauna mokytojai ir mokyklų vadovai. Taip pat nemažai dėmesio skiriama pradedančių mokytojų įstatymų nustatyto atlyginimo ir atlyginimo didėjimo perspektyvų per visą jų karjerą tendencijų apžvalgai.

 

Privalomas mokymas(is) Europoje 2021–2022 m. m.

Compulsory Education in Europe – 2021/22 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomo mokymo(si) trukmę 39 Europos švietimo sistemose, kurios veikia 37 ES programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiose šalyse (27 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, Šiaurės Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje).

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2021–2022 m. m.: schemos ir diagramos

The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams (leidinys anglų kalba)

Ataskaitoje pateikiama informacija apie švietimo sistemų struktūrą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens 2021–2022 m. m. 37 Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos. Leidinyje pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius privalomojo ugdymo organizavimo modelius.

 

Suaugusiųjų švietimas ir mokymas Europoje: kuriame įtraukius kelius įgūdžiams ir kvalifikacijai įgyti

Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications (leidinys anglų kalba)

Šioje „Eurydice“ apžvalgoje pateikiamos svarbios ekspertų įžvalgos apie suaugusiųjų švietimą ir mokymą(si), analizuojami Europos šalyse taikomi mokymosi visą gyvenimą skatinimo metodai, ypatingas dėmesys skiriamas politikai ir toms priemonėms, kuriomis žemų įgūdžių ir kvalifikacijos suaugusieji skatinami pasinaudoti įvairiomis mokymosi galimybėmis.

 

Akademinių mokslo metų organizavimas – 2021/22

The Organisation of the Academic Year in Europe 2021/22 (leidinys anglų kalba)

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą (jų pradžią, pabaigą, studijų semestrų trukmę, atostogas ir egzaminų sesijas). Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą 37 šalyse.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas – 2021/22

The Organisation of School Time in Europe Primary and General Secondary Education 2021/22 (leidinys anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę bei mokymosi dienų skaičių. Ši informacija pateikiama apie 37 šalių, dalyvaujančių Erasmus + programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2020–2021 m. m.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje analizuojami duomenys nurodo minimalius mokymo laiko reikalavimus, kuriuos privalomam bendrajam ugdymui nustatė nacionalinio lygmens švietimo institucijos 2020–2021 mokslo metais. Ypatingas dėmesys skiriamas keturioms pagrindinėms temoms: skaitymui, rašymui ir literatūrai; matematikai; gamtos mokslams; socialiniams mokslams. Analizė rodo, kad nustatytas metinis minimalus mokymo laikas turi tendenciją ilgėti priklausomai nuo švietimo lygmens ir aukštesniuose lygmenyse skirtumai tarp šalių tampa ne tokie reikšmingi. Leidinyje lyginamoji analizė papildoma nacionalinėmis diagramomis, iliustruojančiomis duomenis pagal šalį ir mokomąjį dalyką.

 

Mokytojai Europoje – karjera, tobulėjimas ir gerovė

Teachers in Europe Careers, Development and Well-being (leidinys anglų kalba)

Leidinyje analizuojami įvairūs Europos šalių švietimo politikos aspektai, turintys įtakos mokytojų darbo sąlygoms, karjeros galimybėms ir gerovei. Leidinyje „Eurydice“ tinklo surinktų duomenų analizė papildoma tarptautinio Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atliekamo mokymo ir mokymosi tyrimo TALIS duomenimis.

 

Bendrojo ugdymo teisingumas Europoje. Struktūros, politika ir mokinių mokymosi pasiekimai (leidinys lietuvių k.)

Ataskaitoje pateikiama švietimo struktūros ir politikos, kuri turi įtakos bendrojo ugdymo teisingumui, apžvalga. Ataskaitoje sujungiamos šios sisteminio lygio ypatybės ir mokinių pasiekimai tarptautiniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (PISA, PIRLS ir TIMSS). Apžvelgiant 42 Europos švietimo sistemas, ataskaitoje nustatoma, kuri politika ir struktūra siejama su aukštesniu teisingumo lygiu pagal mokinių mokymosi pasiekimus.

 

Trumpa Eurydice apžvalga: teisingumas bendrajame ugdyme Europoje: struktūros, politika ir mokinių pasiekimai

Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama švietimo struktūrų ir politikos, turinčios įtakos teisingumui mokykliniame ugdyme, apžvalga. Šias sistemos lygio ypatybes apžvalgoje siejamos su mokinių rezultatais tarptautiniuose mokinių vertinimo tyrimuose (PISA, PIRLS ir TIMSS). Nagrinėjamos 42 Europos švietimo sistemos.

 

Nacionalinės mokesčių už studijas ir paramos studentams sistemos Europos aukštajame moksle 2020/21

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/21 (leidinys anglų kalba)

Finansinių išteklių studijoms finansuoti prieinamumas yra svarbus veiksnys siekiant aukštojo išsilavinimo. Rasti tvarius aukštojo mokslo finansavimo sprendimus, kartu užtikrinant tinkamas sąlygas studentams studijuoti aukštosiose mokyklose, yra vienas iš Europos šalių vyriausybių iššūkių.

Studentų mokesčių ir finansinės paramos klausimai tapo dar svarbesni 2020 m., nes COVID-19 pandemija sukūrė išskirtinai sunkias aplinkybes studentams – jiems kilo poreikis prisitaikyti prie naujų studijų sąlygų. Ataskaitą sudaro dvi pagrindinės dalys: lyginamoji apžvalga ir nacionalinių informacinių ataskaitų rinkinys.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2020 m.: pagrindinių reformų, vykusių nuo 2015 m., apžvalga

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2020: Overview of major reforms since 2015 (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje pateikiami daugiau nei 35 atnaujinti 2019–2020 mokslo ir (arba) mokslo metų švietimo politikos struktūriniai rodikliai šešiose politikos srityse. Jame papildomai pateikiama trumpa pagrindinių reformų nuo 2014–2015 mokslo (akademinių metų) pradžios minėtose politikos srityse apžvalga.

 

Privalomas mokymas(is) Europoje 2020–2021 m. m.

Compulsory Education in Europe 2020/21 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje pateikiama glausta informacija apie privalomojo švietimo ir (arba) mokymo trukmę 43 Europos švietimo sistemose, apimančiose 38 ES programoje Erasmus+ dalyvaujančias šalis (27 valstybes nares, Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, Islandiją, Lichtenšteiną, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Serbija, Šveicarija, Turkiją ir Jungtinę Karalystę).

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2020–2021 m. m.: schemos ir diagramos

The Structure of the European Education Systems 2020/21: Schematic Diagrams (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinių Europos šalių švietimo sistemų struktūrą nuo ikimokyklinio iki aukštojo mokslo. Jame pateikiamos nacionalinės scheminės diagramos, schemų skaitymo vadovas ir žemėlapis, kuriame pateikti pagrindiniai pradinio ir žemesniojo vidurinio ugdymo organizaciniai modeliai. Leidinyje rasite informaciją apie 43 Europos švietimo sistemas.

 

Teisingumas bendrajame ugdyme Europoje: struktūros, politika ir mokinių pasiekimai

Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama švietimo struktūrų ir politikos, turinčios įtakos teisingumui mokykliniame ugdyme, apžvalga. Remiantis tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų PISA, PIRLS, TIMSS duomenimis, leidinyje analizuojamos tokios švietimo sistemų sritys kaip dalyvavimas ankstyvajame ugdyme, mokyklų finansavimas, mokyklų tipai, mokyklos pasirinkimas, priėmimo politika, stebėsenos sistemos, kurso kartojimas, mokyklų autonomija ir atskaitomybė, parama nepalankioje padėtyje esančioms mokykloms ir žemų pasiekimų mokiniams, ugdymosi galimybės.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos Europoje 2018/2019 m. m.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2018/19 (leidinys anglų kalba)

Leidinys apima ikimokyklinių, pradinių ir bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų mokytojų ir mokyklų vadovų įstatymuose numatytus atlyginimus 2018–2019 m. „Erasmus+“ šalyse. Leidinyje akcentuojama, kad mokytojų atlyginimas ir karjeros perspektyvos yra neatsiejama politikos, kuria siekiama pritraukti aukščiausios kvalifikacijos absolventus ir išlaikyti geriausius mokytojus, dalis.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas  2020/2021 m. m.

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2020/2021  (leidinys anglų kalba)

Kaip visoje Europoje organizuojami mokslo metai? Eurydice ataskaitoje apie mokyklos laiko organizavimą atsakoma į šį konkretų klausimą. Jame pateikiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, kiekvienų mokslo metų pradžios ir pabaigos datas, mokinių atostogų laiką ir trukmę bei mokslo dienų skaičių. Leidinyje pateikta informacija apie 38 šalis, dalyvaujančias Erasmus+ programoje.

 

Akademinių mokslo metų organizavimas Europoje 2020/21 m. m. Faktai ir skaičiai

The organisation of the academic year in Europe 2020/2021 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje, remiantis atskirų šalių duomenimis, pateikiama tiksli informacija apie mokslo metų pradžią, semestrų laikus, atostogas ir egzaminų laikotarpius. Taip pat akcentuojami skirtumai tarp universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų. Informacija prieinama apie 37 valstybes, atkreipiant dėmesį ir į pandemijos įtaką studijų organizavimui.

 

Mobilumo rezultatų suvestinė: Aukštojo mokslo planavimo ataskaita – 2018/19 m. m.

Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19 (leidinys anglų kalba)

Šios suvestinės tikslas yra suteikti pagrindą pažangos, padarytos Europos šalyse skatinant ir pašalinant kliūtis judumui stebėjimui. Mobilumas padeda studentams akademiškai ir socialiai augti bei teigiamai veikia jų galimybes įsidarbinti ateityje. Taip pat turi teigiamą poveikį švietimo sistemoms ir institucijoms, pastūmėdamas jas turėti atviresnį, tarptautinį akiratį bei gerinti kokybę. Pirmą kartą suvestinė paskelbta 2016 m.

 

Skaitmeninis švietimas mokyklose Europoje (leidinys lietuvių k.)

Šioje „Eurydice“ ataskaitos santraukoje visapusiškai apžvelgiamos „Eurydice“ ataskaitos „Skaitmeninis švietimas mokyklose Europoje“ pagrindinės išvados. Visų pirma joje paaiškinama, kodėl skaitmeninis švietimas yra svarbus, kaip mes jį apibrėžiame ir kaip jis atitinka Europos politikos kontekstą. Visų antra santraukoje apibendrinamos pagrindinės ataskaitos išvados ir pristatomos pagrindinės nuostatos ir politika, kurias pateikia aukščiausio lygmens už švietimą atsakingos Europos valdžios institucijos keturiose tirtose srityse: skaitmeninių kompetencijų ugdymas pasitelkiant mokyklines ugdymo programas; specialiosios mokytojų skaitmeninės kompetencijos; mokinių skaitmeninių kompetencijų vertinimas ir technologijų naudojimas vertinimo ir testavimo procese; bei galiausiai strateginiai požiūriai į skaitmeninį švietimą Europos šalyse, ypač atkreipiant dėmesį į politiką, kuria remiamos mokyklos.

 

Pagrindiniai duomenys apie ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą Europoje (leidinys lietuvių k.)

Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra (ECEC), tarpsnis prieš pradinį ugdymą, vis dažniau pripažįstamas kaip galimybė sukurti tvirtą raidos ir mokymosi visą gyvenimą pamatą. Šiame antrajame „Pagrindinių duomenų apie ankstyvojo vaikų švietimo ir priežiūros Europoje“ leidime aprašoma pažanga pagal pagrindinius kokybės aspektus, nurodytus Tarybos rekomendacijoje dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2019 m.: pagrindinių reformų, vykusių nuo 2015 m., apžvalga

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2019: Overview of major reforms since 2015 (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje pateikiami daugiau nei 35 atnaujinti 2018–2019 mokslo ir (arba) mokslo metų švietimo politikos struktūriniai rodikliai šešiose politikos srityse. Jame papildomai pateikiama trumpa pagrindinių reformų nuo 2014–2015 mokslo (akademinių metų) pradžios minėtose politikos srityse apžvalga. 2019 m. atnaujinti struktūriniai rodikliai apima visas ES valstybes nares, taip pat Bosniją ir Hercegoviną, Islandiją, Lichtenšteiną, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Serbiją ir Turkiją.

 

Privalomas ugdymas Europoje 2019–2020 m. m.

Compulsory Education in Europe – 2019/20 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą ugdymą 43 švietimo sistemose, kurios veikia 38 šalyse (28 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje).

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2019–2020 m. m.: schemos ir diagramos

The Structure of the European Education Systems 2019/20: Schematic Diagrams (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama informacija apie bendrojo ugdymo struktūrą Europos šalyse nuo ikimokyklinio iki aukštojo mokslo 2019–2020 m. m. Jame pateikiamos nacionalinės scheminės diagramos, schemų skaitymo vadovas ir žemėlapis, kuriame pateikti pagrindiniai pradinio ir žemesniojo vidurinio ugdymo organizaciniai modeliai. Informacija prieinama apie 43 Europos švietimo sistemas, apimančias 38 šalis, dalyvaujančias ES programoje Erasmus+.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos 2017/2018 m. m.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2017/18 (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje analizuojami ikimokyklinių, pradinių ir bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų mokytojų ir mokyklų vadovų įstatymų nustatyti atlyginimai 42 Europos švietimo sistemose 2017–2018 m. Šioje ataskaitoje analizuojami ikimokyklinių, pradinių ir bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų mokytojų ir mokyklų vadovų įstatymų nustatyti atlyginimai 42 Europos švietimo sistemose 2017–2018 m.

 

Eurydice trumpa apžvalga: pagrindiniai duomenys apie ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą Europoje

Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe (leidinys anglų kalba)

Šioje „Eurydice“ apžvalgoje pabrėžiamos kai kurios pagrindinės antrojo Eurydice ataskaitos „Pagrindiniai duomenys apie ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą Europoje“ leidimo išvados. Trumpai pristačius Europos ankstyvojo ugdymo ir priežiūros politikos kontekstą, šiame trumpame aprašyme aprašomos pagrindinės politikos priemonės, užtikrinančios prieigą, nurodant, kurios šalys nuo kokio amžiaus garantuoja vietą.

 

Eurydice trumpa apžvalga: skaitmeninis švietimas Europos mokyklose

Eurydice Brief: Digital Education at School in Europe (leidinys anglų kalba)

Šioje apžvalgoje pateikiamos pagrindinės „Eurydice“ leidinio „Skaitmeninis švietimas Europos mokyklose“, paskelbto 2019 m. rugsėjo mėn., išvados. Keturiuose pagrindiniuose skyriuose politikos formuotojams, tyrėjams ir švietimo bendruomenei pateikiama lyginamoji informacija apie dabartinę mokyklų skaitmeninio švietimo politiką.

 

Regioninių arba mažumų kalbų mokymas Europos mokyklose

The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe (leidinys anglų kalba)

Leidinyje Europos politikos pastangos, kuriomis remiamas regioninių arba mažumų kalbų mokymas mokyklose. Jame pateikiamos aukščiausio lygio švietimo institucijų nuorodos į regionines ar mažumų kalbas oficialiuose dokumentuose. Leidinio turinys taip pat iliustruoja kai kurias esamas regioninių ar mažumų kalbų mokymo politikos kryptis ir priemones įvairiose Europos švietimo sistemose.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas – 2019/20 m. m.

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/20 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje, remiantis nacionaliniais duomenimis, apžvelgiama mokslo metų trukmė, pradžios ir pabaigos datos, mokinių atostogų laikas ir trukmė bei mokslo dienų skaičius. Informacija prieinama apie 38 šalis, dalyvaujančias ES programoje Erasmus+ (28 valstybės narės, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija, Islandija, Lichtenšteinas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Serbija ir Turkija).

 

Akademinių mokslo metų organizavimas Europoje – 2019/20 m. m.

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2019/20 (leidinys anglų kalba)

Akademiniame kalendoriuje pateikiami nacionaliniai mokslo metų struktūros duomenys (akademinių metų pradžia, semestrų laikai, atostogos ir egzaminų laikotarpiai). Taip pat akcentuojami skirtumai tarp universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų. Informacija pateikiama apie situaciją 38 šalyse.

 

Skaitmeninis švietimas Europos mokyklose 

Digital Education at School in Europe (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiami rodikliai apie mokinių skaitmeninės kompetencijos ugdymą per mokyklų programas ir mokytojo specifines skaitmenines kompetencijas, mokinių skaitmeninių kompetencijų vertinimą ir technologijų panaudojimą vertinimui apskritai, galiausiai – strateginius požiūrius į skaitmeninį ugdymą. Leidinio prieduose pateikiama konkreti informacija pagal šalis, apie mokyklų mokymo programas, mokytojų kompetencijų sistemas, aukščiausio lygio strategijas ir agentūras. remiant skaitmeninį ugdymą mokykloje.

 

Pagrindiniai duomenys apie ankstyvąjį ugdymą Europoje: 2019 m. leidimas

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiami pagrindinių kokybės sričių – valdymo, prieigos, personalo, švietimo gairių, vertinimo ir stebėjimo – rodikliai. Apimant šias pagrindines sritis, jame pateikiamas į vaiką orientuotas požiūris, ypatingą dėmesį skiriant skirtingų sričių politikos sąsajoms. Taip pat pabrėžiama įtraukties svarba švietime.

 

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2018/19 m. m.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje analizuojamas 2018–2019 m. rekomenduojamas minimalus mokymosi laikas 43 Europos švietimo sistemose. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitymui, rašymui ir literatūrai, matematikai, gamtos mokslams ir socialiniams mokslams. Be lyginamosios analizės, leidinyje pateikiamos nacionalinės diagramos, iliustruojančios duomenis pagal šalį ir temą

 

Eurydice trumpa apžvaga: migrantų kilmės mokinių integravimas į Europos mokyklas: nacionalinė politika ir priemonės

Eurydice Brief: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiamos pagrindinės „Eurydice“ apžvalgos „Migrantų kilmės mokinių integravimas į Europos mokyklas: nacionalinė politika ir priemonės“, paskelbtos 2019 m. sausio mėn. ir parengtos globojant Europos Komisijai, išvados. Informacija paremta esamais aukščiausio lygio nuostatais ir rekomendacijomis 2017/18 mokslo metams, surinktais Eurydice tinklo 42 švietimo sistemose. Ją papildo išvados iš akademinės literatūros ir statistinės analizės, pagrįstos Eurostato, IEA PRILS 2016 ir ICCS 2016 duomenimis.

 

Migrantų kilmės mokinių integravimas į Europos mokyklas: nacionalinė politika ir priemonės

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures (leidinys anglų kalba)

Leidinyje nagrinėjama, ką aukščiausio lygio švietimo institucijos visoje Europoje daro, kad skatintų migrantų šeimų mokinių integraciją į mokyklas. Jame pateikiamas lyginamasis įvairių nacionalinių politikos krypčių ir priemonių, skirtų naujai atvykusiems migrantams mokiniams leisti į mokyklas ir spręsti įvairias su jais susijusias problemas, žemėlapis. Jame taip pat pateikiama nuodugnesnė kai kurių pagrindinių politikos krypčių analizė, kuri gali padėti mokykloms priimti mokinius iš įvairių kalbinių ir kultūrinių sluoksnių ir atsižvelgti į socialinius bei emocinius mokinių poreikius.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2017 m.

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2017 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje yra duomenų lentelės su daugiau nei 35 struktūriniais švietimo politikos rodikliais šešiose srityse: ankstyvojo ugdymo ir priežiūros, pagrindinių įgūdžių pasiekimų, ankstyvo mokymosi ir mokymosi pasitraukimo, aukštojo mokslo, absolventų įsidarbinimo ir mokymosi mobilumo.

 

Švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos Europoje struktūriniai rodikliai – 2018 m.

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2018 (leidinys anglų kalba)

Šiame dokumente pateikiama daugiau nei 30 struktūrinių penkių sričių švietimo politikos rodiklių: ankstyvojo ugdymo ir priežiūros, pagrindinių įgūdžių pasiekimų, ankstyvo mokymosi ir mokymosi pasitraukimo, aukštojo mokslo ir absolventų įsidarbinimo. Leidinyje pateikiamas 2016 m. Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodiklių atnaujinimas.

 

Verslumo ugdymas Europos mokyklose

Entrepreneurship Education at School in Europe (leidinys anglų kalba)

Verslumo ugdymo plėtra ir skatinimas daugelį metų buvo vienas iš pagrindinių ES institucijų ir valstybių narių politikos tikslų. Iš tiesų, esant dideliam jaunimo nedarbui, ekonomikos krizei ir greitiems pokyčiams, susijusiems su mūsų sudėtinga žiniomis grįsta ekonomika ir visuomene, įgūdžiai, tokie kaip verslumas, yra būtini ne tik formuojant jaunimo mąstymą, bet ir suteikiant įgūdžių, žinių ir požiūrių, kurie yra svarbiausi plėtojant verslumo kultūrą Europoje.

 

Nacionalinės mokesčių už studijas ir paramos studentams sistemos Europos aukštajame moksle 2018/19

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19 (leidinys anglų kalba)

Ar kurioje nors Europos šalyje studentai gali studijuoti nemokamai? Kuriose šalyse yra mokami didžiausi mokesčiai už studijas? Kokia finansinė parama yra siūloma studentams ir kas iš tikrųjų ją gauna? Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ išleido ataskaitą, kuri atsako į šiuos ir kitus klausimus.

Ataskaitoje pateikiama glausta mokesčių ir paramos sistemų Europos aukštajame moksle apžvalga ir išsamūs 43 aukštojo mokslo sistemų, veikiančių 38 Europos šalyse, aprašai (28 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje).

 

Mokymo namuose politika Europoje. Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Home education policies in Europe. Primary and lower secondary education (ataskaita anglų kalba)

Ar privalomas ugdymas Europoje reiškia ir privalomą mokyklos lankymą? Ar tėvai turi teisę savo vaikus mokyti namuose? Kokiomis sąlygomis tėvai gali pasinaudoti šia teise? Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ išleido ataskaitą, kuri atsako į šiuos ir kitus klausimus.

Šioje trumpoje ataskaitoje pateikiama informacija apie mokymo namuose politiką pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Ataskaita sudaryta iš dviejų dalių: palyginamosios apžvalgos ir nacionalinių aprašų. Analizė rodo, kad mokymas namuose šeimos pageidavimu yra galimas daugumoje šalių. Daugeliu atvejų šeimos turi gauti leidimą iš nacionalinių ar vietos valdžios institucijų. Mokytojų kvalifikacija ar būtinas minimalus jų išsilavinimas yra apibrėžtas pusėje analizuotų šalių. Mokinių daroma pažanga yra stebima beveik visose šalyse, o daugumoje šalių mokiniai laiko ir egzaminus.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos 2016/2017 m. m.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2016/17 (leidinys anglų kalba)

„Eurydice“ ataskaitoje pateikiama informacija apie teisės aktais nustatytą mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestį ir kitas išmokas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiančiose valstybės ir savivaldybių ugdymo įstaigose.

Lyginamojoje analizėje pateikiama informacija apie 41 švietimo sistemą, veikiančią 37 Europos šalyse. Duomenys rodo, kad mokytojų darbo užmokestis auga, tačiau tarp Europos šalių išlieka dideli darbo užmokesčio dydžio ir sąlygų jo augimui skirtumai. Bent 3 proc. mokytojų darbo užmokestis augo 18 švietimo sistemų. Tačiau faktinis pradedančių dirbti mokytojų darbo užmokestis devyniose Europos šalyse vis dar yra mažesnis nei buvo 2009–2010 m. m.

 

Privalomas ugdymas Europoje 2018–2019 m. m.

Compulsory Education in Europe – 2018/19 (ataskaita anglų kalba)

Šioje ataskaitoje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą ugdymą 43 švietimo sistemose, kurios veikia 38 šalyse (28 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje).

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2018–2019 m. m.: schemos ir diagramos

The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams (leidinys anglų kalba)

Ataskaitoje pateikiama informacija apie švietimo sistemų struktūrą 2018–2019 m. m. 38 Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos, nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens. Leidinyje pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius privalomojo ugdymo organizavimo modelius.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas – 2018/19

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19 (leidinys anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę bei mokymosi dienų skaičių. Ši informacija pateikiama apie 38 šalių, dalyvaujančių Erasmus + programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Akademinių mokslo metų organizavimas – 2018/19

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19 (leidinys anglų kalba)

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą (jų pradžią, pabaigą, studijų semestrų trukmę, atostogas ir egzaminų sesijas), atskleidžiami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą 38 šalyse.

 

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2017–2018 m. m.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18 (leidinys anglų kalba)

Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ publikavo atnaujintą ataskaitą, kurioje nagrinėjamas rekomenduojamas minimalus mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas 2017–2018 m. m. 43 Europos švietimo sistemose.

Ataskaitoje pateikiamos nacionalinės diagramos, iliustruojančios duomenis pagal šalis ir pagal mokomąjį dalyką. Lyginamoji apžvalga nagrinėja politikos pokyčius, kurie įvyko per pastaruosius metus dėl rekomenduojamo mokymo laiko ir jo pasiskirstymo tarp dalykų. Ypatingas dėmesys skiriamas keletui mokomųjų dalykų, kurie šiuo metu ypač svarbūs Europos lygmeniu: skaitymas, rašymas ir literatūra, matematika, gamtos ir socialiniai mokslai.

 

Mokytojo karjera Europoje. Galimybės tapti mokytoju, karjeros raida ir parama

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support (ataskaita anglų kalba)

Pateikiama lyginamoji nacionalinės mokytojo karjeros politikos apžvalga skirtingose Europos šalyse. Ataskaitoje nurodyti taikomi reglamentai ir rekomendacijos dėl švietimo politikos pradinio ir bendrojo vidurinio ugdymo lygmenyse. Į ataskaitą įtraukti visų Europos Sąjungos šalių ir Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino, Juodkalnijos, Norvegijos, Serbijos ir Turkijos duomenys.

 

Paramos mechanizmai įrodymais pagrįstai politikai švietimo srityje formuoti

Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education (leidinys anglų kalba)

Kokių tipų įrodymai naudojami kuriant švietimo politiką? Kuo skiriasi ir kuo panašus Europos šalių požiūris į įrodymų naudojimą? Kokie galimi paramos mechanizmai įrodymais pagrįstai politikai švietimo srityje formuoti? Šiame „Eurydice“ leidinyje pateikiami reliminarūs atsakymai į šiuos klausimus bei pradinė šios labai sudėtingos srities apžvalga. Jame lyginamos įrodymais pagrįstos švietimo politikos formavimo institucijos ir praktika, taip pat įrodymų prieinamumas ir tarpininkavimas juos renkant. Ataskaitoje pateikiami konkretūs įrodymų naudojimo formuojant kiekvienos konkrečios šalies politiką pavyzdžiai.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2016 m. Teminės apžvalgos

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016 – Thematic Overviews (leidinys anglų kalba)

Leidinyje nagrinėjamos švietimo struktūros, politika ir reformos penkiose pagrindinėse srityse: ankstyvojo ugdymo ir priežiūros, pagrindinius gebėjimus, ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos nutraukimo, aukštojo mokslo ir absolventų įsidarbinimo. Informacija apima 40 Europos švietimo ir mokymo sistemų, ji buvo surinkta nacionalinių ekspertų ir Eurydice tinklo atstovų užpildžius klausimyną.

 

Pagrindiniai duomenys apie kalbų mokymą Europos mokyklose – 2017 m. leidimas

Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition (leidinys anglų kalba)

Europoje yra daugiau nei 60 oficialių kalbų. 2017 m. leidinyje aprašomos pagrindinės švietimo politikos kryptys, susijusios su kalbų mokymu ir mokymusi 42 Europos švietimo sistemose. Ataskaitoje taip pat aptariamos pagalbos priemonės (kalbos srityje) naujai atvykusiems studentams migrantams.

 

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2016/2017 m. m.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe –2016/17 (leidinys anglų kalba)

Šiame leidinyje analizuojami duomenys nurodo minimalius mokymo laiko reikalavimus, kuriuos privalomam bendrajam ugdymui nustatė nacionalinio lygmens švietimo institucijos 2016–2017 mokslo metais. Ypatingas dėmesys skiriamas skaitymui, rašymui ir literatūrai, matematikai, gamtos mokslams, kūno kultūrai, kalboms. Analizė rodo, kad nustatytas metinis minimalus mokymo laikas turi tendenciją ilgėti priklausomai nuo švietimo lygmens ir aukštesniuose lygmenyse skirtumai tarp šalių tampa ne tokie reikšmingi. Leidinyje lyginamoji analizė papildoma nacionalinėmis diagramomis, iliustruojančiomis duomenis pagal šalį ir mokomąjį dalyką.

 

Aukštojo mokslo modernizavimas Europoje: akademinis personalas – 2017 m.

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje nagrinėjama dabartinės akademinio personalo realijos besikeičiančioje aukštojo mokslo aplinkoje. Pagrindinis dėmesys skiriamas kvalifikaciniams reikalavimams akademiniam personalui, įdarbinimo procesas, užimtumas ir darbo sąlygos akademinėje bendruomenėje, išorinės kokybės užtikrinimas. Jame taip pat yra nacionalinės diagramos, rodančios pagrindines akademinio personalo kategorijų charakteristikas.

 

Akademinių mokslo metų organizavimas Europoje 2017/18 m. m. Faktai ir skaičiai

The organisation of the academic year in Europe 2017/2018 (leidinys anglų kalba)

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą, atskleidžiami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą 37 šalyse.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas  2017/2018 m. m.

The Organisation of School Time in Europe Primary and General Secondary Education 2017/18 (leidinys anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę bei mokymosi dienų skaičių. Ši informacija pateikiama apie 37 šalių, dalyvaujančių Erasmus + programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Infografikai: užsienio kalbos Europos mokyklose 2017 m.

Infographics: Foreign Languages at School in Europe 2017 (informacija anglų kalba)

2018 m. Eurydice pristatė visiškai naujus infografikus, iliustruojančius skaičius iš pagrindinių duomenų apie kalbų mokymą Europos mokyklose 2017 m.

 

Nacionalinės mokesčių už studijas ir paramos studentams sistemos Europos aukštajame moksle 2017/18

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2017/18 (leidinys anglų kalba)

Finansinių išteklių studijoms finansuoti prieinamumas yra svarbus veiksnys siekiant aukštojo išsilavinimo. Rasti tvarius aukštojo mokslo finansavimo sprendimus, kartu užtikrinant tinkamas sąlygas studentams studijuoti aukštosiose mokyklose, yra vienas iš Europos šalių vyriausybių iššūkių.

Ataskaitą sudaro dvi pagrindinės dalys: lyginamoji apžvalga ir nacionalinių informacinių ataskaitų rinkinys.

 

Eurydice trumpa apžvalga: pilietiškumo ugdymas mokykloje Europoje – 2017 m.

Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe – 2017 (leidinys anglų kalba)

Šiuo metu, kai tampa akivaizdu, kad pilietiškumo ugdymo svarba sprendžiant dabartines grėsmes pagrindinėms Europos vertybėms, daugelis šalių keičia savo nacionalinę politiką. Eurydice pateikia kai kurias pagrindines 2017 m. lapkričio mėn. pasirodžiusios ataskaitos išvada, pabrėžiančias šalių pilietiškumo ugdymo reglamentų ir rekomendacijų skirtumus, kurie gali turėti įtakos jo įgyvendinimui mokyklose.

 

Privalomas ugdymas Europoje 2017–2018 m. m.

Compulsory Education in Europe – 2017/18 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą ugdymą 43 švietimo sistemose, kurios veikia 38 šalyse (28 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje).

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2017–2018 m. m.: schemos ir diagramos

The structure of the European education systems 2017/18 Schematic diagrams (leidinys anglų kalba)

Leidinyje rasite informaciją apie švietimo sistemų struktūrą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens 2017–2018 m. m. Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos. Leidinyje taip pat pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius privalomojo ugdymo organizavimo modelius.

 

Mobilumo suvestinės

Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report. (leidinys anglų kalba)

Suvestinių tikslas yra suteikti pagrindą pažangos, padarytos Europos šalyse skatinant ir pašalinant kliūtis judumui stebėjimui. Mobilumas padeda studentams akademiškai ir socialiai augti bei teigiamai veikia jų galimybes įsidarbinti ateityje. Taip pat turi teigiamą poveikį švietimo sistemoms ir institucijoms, pastūmėdamas jas turėti atviresnį, tarptautinį akiratį bei gerinti kokybę.

 

Kalbų mokėjimo lygis vidurinio mokymo įstaigose: Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga – 2014–2015 mokslo metai (leidinys lietuvių kalba)

Šioje ataskaitoje pateikiama Europos nacionalinių testų, vertinančių kalbų mokėjimo lygį vidurinio mokymo įstaigose, lyginamoji apžvalga. Analizė apima tokius aspektus kaip vis didėjančią nacionalinių kalbų testų svarbą, testų tikslus, vertinamus įgūdžius, jų prasmę siekiant užtikrinti nuoseklias ir patikimas vertinimo procedūras ir Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos įtaką nacionaliniams testams. Pateikiama informacija iš 28 ES šalių taip pat iš Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino, Turkijos, Juodkalnijos ir Serbijos. Ataskaitiniai metai 2014–2015 mokslo metai.

 

Nacionalinės mokesčių už studijas ir paramos studentams sistemos Europos aukštajame moksle 2016/17

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17 (leidinys anglų k.)

Kur Europoje studentai gali studijuoti nemokamai ir kuriose šalyse yra didžiausi mokesčiai? Kokia finansinė parama yra siūloma studentams ir kas iš tikrųjų ją gauna? Kai mokiniai planuoja studijuoti aukštosiose mokyklose, svarbus elementas apsisprendžiant yra, kiek tai kainuos ir ar jie gali gauti finansinę paramą. Europoje, kur žmonės gali studijuoti kitose šalyse, yra labai svarbu gauti patikimą informaciją apie aukštojo mokslo kainą. „Eurydice“ tinklo išleistoje metinėje ataskaitoje galima rasti atsakymus į šiuos ir kitus klausimus.

 

Akademiniai 2016/17 m. m. kalendoriai

The organisation of the academic year in Europe 2016/2017 (leidinys anglų k.)

Šioje trumpoje apžvalgoje pateikiami nacionaliniai duomenys apie tai, kaip akademiniai metai yra struktūruojami (mokslo metų pradžia, atostogų ir egzaminų laikotarpiai). Taip pat apibrėžiami skirtumai tarp universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų. Pateikiama 37 šalių informacija.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas – 2016/17

The Organisation of School Time in Europe Primary and General Secondary Education 2016/17 (leidinys anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę. Ši informacija pateikiama apie šalių, dalyvaujančių „Erasmus +“ programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2015/16 m. m.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2015/16 (leidinys anglų kalba)

Skaitymas, rašymas ir literatūra, matematika, gamtos mokslai ir užsienio kalbos yra laikomi pagrindiniais dalykais visose Europos šalyse. Kiek laiko mokiniai mokosi šių dalykų ir kaip mokymo laikas skiriasi įvairiose šalyse? Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinių dalykų rekomenduojamą minimalų mokymo laiką bendrajame ugdyme 37 Europos šalyse, priklausančiose „Eurydice“ tinklui.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos Europoje 2015/2016 m. m.

„Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2015/16. Eurydice Facts and Figures“ (leidinys anglų kalba)

Naujoje „Eurydice“ tinklo ataskaitoje „Mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimai Europoje – 2015-2016 m. m.“ pateikiama lyginamoji apžvalga apie atlyginimus ir išmokas mokytojams ir mokyklų vadovams. 2015-2016 m. m. mokytojų atlyginimai padidėjo 24 šalyse ar regionuose, o daugmaž tokie patys išliko 16 šalių. Per pastaruosius septynerius metus, minimalūs atlyginimai padidėjo arba išliko stabilus daugelyje Europos šalių, nors kai kuriose iš jų atlyginimai vis dar žemesni nei 2009 m. Atlygis yra pagrindinis elementas darantis mokytojo profesiją patrauklia.

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2016–2017 m. m.: schemos ir diagramos

The structure of the European education systems 2016/17: schematic diagrams (leidinys anglų kalba)

Leidinyje rasite informaciją apie švietimo sistemų struktūrą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens 2016–2017 m. m. Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos. Leidinyje taip pat pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius privalomojo ugdymo organizavimo modelius.

 

Privalomas mokymas(is) Europoje 2016–2017 m. m.

Compulsory education in Europe 2016/17 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą ugdymą Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus+ programos. Jame taip pat atskleidžiama, nuo kada ugdymas tampa privalomas, kurio amžiaus sulaukę mokiniai privalomo ugdymo gali atsisakyti, kokia privalomo ugdymo bendra trukmė Europos švietimo sistemose.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2016 m.

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2016 m. (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama daugiau nei 20 pagrindinių švietimo politikos struktūrinių rodiklių, kurie orientuoti į keturias sritis: ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, pagrindinius gebėjimus, ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos, aukštąjį mokslą. Leidinyje taip pat rasite pagrindinių reformų, vykusių šiose srityse nuo 2015 m., apžvalgą.

 

Verslumo ugdymas Europos mokyklose

Entrepreneurship Education at School in Europe (leidinys anglų kalba)

Verslumo ugdymo plėtra ir skatinimas daugelį metų buvo vienas iš pagrindinių ES institucijų ir valstybių narių politikos tikslų. Iš tiesų, esant dideliam jaunimo nedarbui, ekonomikos krizei ir greitiems pokyčiams, susijusiems su mūsų sudėtinga žiniomis grįsta ekonomika ir visuomene, įgūdžiai, tokie kaip verslumas, yra būtini ne tik formuojant jaunimo mąstymą, bet ir suteikiant įgūdžių, žinių ir požiūrių, kurie yra svarbiausi plėtojant verslumo kultūrą Europoje.

Nacionaliniai Europos šalių švietimo biudžetų žiniaraščiai 2015 m.

National Sheets on Education Budgets in Europe – 2015 (leidinys anglų k.)

Investicijos į švietimą yra viena iš strategijos „Europa 2020″ prioritetinių sričių. Tačiau dėl naujausios informacijos apie švietimo finansavimą Europoje stokos sunku įvertinti ir aptarti dabartinius investicijų į švietimo sektorių pokyčius, tiksliai nustatyti šių pokyčių priežastis ir analizuoti šalių pradėtas biudžeto reformas. Šiame kontekste, „Eurydice“ paskelbė ataskaitą apie švietimo biudžetus Europoje 2015 m., kuri suteikia pačius naujausius duomenis apie suplanuotus atskirų šalių švietimo biudžetus.

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2015–2016 m. m.: schemos ir diagramos

The structure of the European education systems 2015/16: schematic diagrams (leidinys anglų k.).

Kaip švietimo sistemos organizuojamos Europoje? Nuo kelių metų vaikai pradeda eiti į mokyklą? Kiek trunka vidurinis išsilavinimas? „Eurydice“ naujoje ataskaitoje pateikiama švietimo sistemų struktūra Europoje nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo. Ataskaitoje pateikiama 42 švietimo sistemų struktūrų Europoje 2015/16 apžvalga. Kiekvienos šalies diagramos rodo, kaip nacionalinės švietimo sistemos organizuojamos pagal švietimo lygmenis.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2015 m.

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje apžvelgiama daugiau nei 30 struktūrinių rodiklių, kurie orientuoti į šalies pažangą ir pagrindinius politinius įvykius penkiose srityse: ankstyvajame ugdyme, pagrindiniuose gebėjimuose, aukštajame moksle, baigusiųjų studijas galimybes įsidarbinti, studentų judumo mokymosi tikslais. Informaciją teikė visos ES šalys, taip pat Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Norvegija, Serbija ir Turkija.

 

Švietimo kokybės užtikrinimas. Europoje įgyvendinama mokyklų vertinimo politika ir metodai (leidinys lietuvių kalba)

Leidinyje nagrinėjami struktūriniai ir organizaciniai pradinio ir privalomojo vidurinio lygmens mokyklų vertinimo aspektai. Aptariamos visos ES valstybės narės, taip pat Islandija, Norvegija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija. Mokyklos yra švietimo ir mokymo sistemų pagrindas, taigi mokyklų vertinimas – svarbi jų kokybės stebėsenos ir gerinimo priemonė ir būdas gerinti švietimo kokybę apskritai. Ataskaitoje nagrinėjami du pagrindiniai mokyklų vertinimo tipai: išorinis (vertintojai nėra vertinamos mokyklos darbuotojai) ir vidinis (vertintojai yra visų pirma vertinamos mokyklos darbuotojai). Ataskaitoje pateikiami konkrečių šalių aprašai ir lyginamoji Europoje taikomos mokyklų vertinimo praktikos analizė.

 

Ankstyvojo ugdymo sistemos Europoje 2014-2015 m. m.

Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 (leidinys anglų k.)

Nacionaliniai informaciniai lapai pateikia glaustą informaciją apie ankstyvojo ugdymo ir priežiūros sistemas Europoje. Ataskaitiniai metai yra 2014-2015. Kiekvienos šalies diagrama rodo pagrindinius nacionalinės ankstyvojo ugdymo ir priežiūros sistemos organizavimo elementus. Taip pat pateikiama informacija prieinamumo klausimais, dalyvavimo, mokesčių, kokybės klausimais, pavyzdžiui, grupės dydis, švietimo gairės, vykdomos reformos.

 

Kalbos viduriniame ugdyme. Nacionalinių testų apžvalga Europoje – 2014/15

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15 (leidinys anglų k.)

Leidinyje atkreipiamas dėmesys į šiuos klausimus ir pateikiama lyginamoji apžvalga apie nacionalinius testus Europoje, kurių pagalba vertinama vidurinių mokyklų mokinių kalbos kompetencijos. Analizė apima tokius aspektus, kaip vis didėjančią kalbų nacionalinių testų svarbą, testų tikslus, testuojamus įgūdžius, taip pat šalių sukurtas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti nuoseklias ir patikimas vertinimo procedūras ir Bendrųjų Europos kalbų matmenų (CERF) nacionalinių testų įtaką.

 

Mokytojo profesija Europoje: praktinė patirtis, samprata ir politikos kryptys

The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies (leidinys anglų kalba)

Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba neseniai pabrėžė, kad reikia gerinti mokytojų mokymą, užtikrinti jų nuolatinį profesinį tobulinimąsi ir didinti mokytojo profesijos patrauklumą. Todėl šioje Euridikės ataskaitoje gvildenamos sąsajos tarp politikos krypčių, reglamentuojančių mokytojo profesiją, ir pateikiami mokytojų požiūriai, praktinė patirtis ir nuomonės. Ši „Eurydice“ analizė apima tokius aspektus, kaip pirminis mokytojų rengimas, tęstinis profesinis tobulėjimas, tarptautinis mobilumas, taip pat mokytojų demografija, darbo sąlygos ir profesijos patrauklumas. Ji apjungia kokybinius ir kiekybinius Eurydice, Eurostat / UOE ir TALIS 2013 duomenis.

 

Suaugusiųjų švietimas ir mokymas Europoje: daugiau mokymosi galimybių (leidinys lietuvių k.)

Leidinyje apžvelgti suaugusiųjų švietimą ir mokymą Europoje ir pagrįsti sprendimų priėmimą politiniu lygmeniu. Nors skatinamas integruotas požiūris į mokymąsi visą gyvenimą, ataskaitoje pabrėžiama politika ir priemonės, padedančios sudaryti pakankamas galimybes mokytis suaugusiesiems, kurių gebėjimai ir kvalifikacija nevisiškai atitinka dabartinės darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Leidinyje laikomasi platesnio požiūrio, apžvelgiamos ir nagrinėjamos įvairios tarpusavyje susijusios sritys.

 

Deklaracija dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą, Paryžius, 2015 m. kovo 17 d.

Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education (leidinys anglų kalba)

Atsakydami į išpuolius Europoje, ES švietimo Ministrai ir Europos Komisijos narys Navracsics priėmė Paryžiaus deklaraciją dėl pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo pasitelkiant švietimą (Paryžius, 2015 m. kovo 17 d.). Tai dar kartą patvirtino Europos pasiryžimą stovėti petys į petį remiant ir saugant pagrindines vertybes, kurios slypi ES širdyje: pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, pagarba žmogaus teisėms.
Kaip Europos šalys nukreipia Paryžiaus deklaracijos tikslus savo švietimo politikoje? Šiame naujame „Eurydice“ tinklo leidinyje pateikiama švietimo politikos plėtotės Europos šalyse nuo Paryžiaus deklaracijos priėmimo susisteminta apžvalga.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos Europoje 2014/2015 m. m.

„Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2014/15. Eurydice Facts and Figures“ (leidinys anglų kalba) 

Mokytojų darbo užmokestis bei karjeros perspektyvos yra neatskiriama politikos, kuria siekiama pritraukti į mokyklas geriausius kandidatus ir užtikrinti, kad jie liktų dirbti šioje srityje, dalis. Šiame leidinyje nagrinėjama, kokį darbo užmokestį 2014/2015 m. m. mokytojams numatė atskirų šalių teisės aktai, kokias perspektyvas gauti didesnį darbo užmokestį jie turi karjeros eigoje, ar mokytojai įgijo ar prarado perkamąją galią. Leidinyje taip pat pateikiama informacija apie mokyklų vadovų darbo užmokestį ir karjeros galimybes.

Nacionalinės mokesčių už studijas ir paramos studentams sistemos Europos aukštajame moksle 2015/16

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2015/16 (leidinys anglų kalba)

Leidinys rodo, kokie yra mokesčiai ir paramos sistemos (įskaitant dotacijas ir paskolas) aukštajame moksle Europoje. Be to, teikiant lyginamąją apžvalgą apie mokesčius ir finansinės paramos mechanizmus studentams 2015/16, ataskaita taip pat apima atskirų šalių aprašus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama studentų mokamiems mokesčiams ir paramos sistemoms valstybinėse ir valstybei pavaldaus nevalstybinio aukštojo mokslo pirmosios (bakalauro studijų) ir antrosios (magistro studijų) pakopos įstaigose ir neapima privačių aukštojo mokslo įstaigų.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas  2015/16 m. m.

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2015/2016 (leidinys anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę. Ši informacija pateikiama apie šalių, dalyvaujančių „Erasmus +“ programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

Akademinių mokslo metų organizavimas Europoje 2015/16. Faktai ir skaičiai

The organisation of the academic year in Europe in Higher Education 2015/16 (leidinys anglų kalba)

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą, atskleidžiami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą skirtingose šalyse.

 

Struktūriniai švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos rodikliai Europoje 2015 m.

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2015 (leidinys anglų kalba)

Šioje ataskaitoje yra daugiau nei 30 struktūrinių rodiklių, orientuotų į šalies pažangą ir pagrindinius politikos pokyčius penkiose srityse: ankstyvojo ugdymo ir priežiūros, pagrindinių įgūdžių pasiekimų, aukštojo mokslo, absolventų įsidarbinimo ir mokymosi mobilumo.

 

Pagrindiniai duomenys apie ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą Europoje 2014

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition (leidinys anglų kalba)

Remdamas įrodymais pagrįstą politikos formavimą, tinklas „Eurydice“, bendradarbiaudamas su Eurostatu, skelbia ataskaitą „Pagrindiniai duomenys apie ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą Europoje“ (2014 m. redakcija). Pasitelkiant tarptautiniu lygmeniu palyginamus rodiklius, joje pateikiama įžvalgų apie tai, iš ko susideda kokybiškas ankstyvasis vaikų ugdymas ir priežiūra. Derinant statistinius duomenis ir informaciją apie pačias sistemas, joje apibūdinama Europos ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros sistemų struktūra, organizavimas ir finansavimas.

 

„Europos aukštojo mokslo modernizavimas: galimybės studijuoti, baigti studijas ir įsidarbinti“ (leidinys lietuvių k.)

Leidinyje tiriama, ką daro Vyriausybės ir aukštojo mokslo įstaigos, kad galimybę studijuoti aukštosiose mokyklose įgytų daugiau įvairesnių žmonių, kad daugiau į aukštąją mokyklą įstojusių žmonių studijų nenutrauktų ir jas užbaigtų ir kad studentams būtų patariama, kaip patekti į darbo rinką. Tyrime dalyvavo daugiau kaip 30 šalių: visos ES valstybės narės, išskyrus Liuksemburgą ir Nyderlandus, Islandija, Juodkalnija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas  2014/15 m. m.

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education 2014/15  (leidinys anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę. Ši informacija pateikiama apie šalių, dalyvaujančių „Erasmus +“ programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Akademinių mokslo metų organizavimas aukštajame moksle 2014/15. Faktai ir skaičiai

The organisation of the academic year in Higher Education 2014/15 (leidinys anglų kalba)

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą, atskleidžiami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą 37 šalyse.

 

Nacionalinės mokesčių už studijas ir paramos studentams sistemos Europos aukštajame moksle 2014/15

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2014/15 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama informacija apie nacionalinius studentų mokesčius ir paramos sistemas (įskaitant stipendijas ir paskolas) Europos šalyse. Ji apima 33 Europos šalis – visas ES valstybes nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Juodkalniją ir Turkiją. Pagrindinių punktų skyrius leidžia skaitytojams gerai suprasti temą, o nacionalinėse diagramose ir informaciniuose lapuose iliustruojamos pagrindinės kiekvienos sistemos ypatybės.

 

Privalomas mokymas(is) Europoje 2014–2015 m. m.

Compulsory education in Europe 2014/2015 (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą ugdymą Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus+ programos. Jame taip pat atskleidžiama, nuo kada ugdymas tampa privalomas, kurio amžiaus sulaukę mokiniai privalomo ugdymo gali atsisakyti, kokia privalomo ugdymo bendra trukmė Europos švietimo sistemose.

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2014–2015 m. m.: schemos ir diagramos

The Structure of the European Education Systems 2014/15: Schematic Diagrams (leidinys anglų kalba)

Ataskaitoje pateikiama informacija apie švietimo sistemų struktūrą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens 2014–2015 m. m. Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos. Leidinyje pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius privalomojo ugdymo organizavimo modelius.

 

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2014–2015 m. m

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2014/15 (leidinys anglų kalba)

Rekomenduojamo metinio mokymo trukmės analizė rodo, kad šalys labai panašų dėmesį skiria pagrindinėms pagrindinėms kompetencijoms privalomojo švietimo srityje. Pradinėje mokykloje daugumoje šalių daugiausia dėmesio skiriama skaitymui, rašymui ir literatūrai (apie 25 % viso mokymo laiko). Matematika užima antrąją pagal dydį viso mokymo laiko dalį – apie 15 %. Daugelis šalių daugiau dėmesio skiria kalboms privalomame viduriniame lygmenyje, palyginti su pradiniu lygiu. Leidinyje teigiama, kad tik mažuma šalių leidžia lanksčiai paskirstyti laiką tarp klasių ir tarp jų. Jame pateikiama informacija apie mokymo laiką nacionaliniuose duomenų lapuose ir konkrečios šalies pastabos.

 

Anksti pasitraukiantys iš ugdymo sistemos. Problemos sprendimas Europoje: politika, strategijos, metodai

Tackling early leaving from education and training in Europe. Strategies, policies and measures (leidinys anglų k.)

Leidinyje iškeliama į viešumą problema – anksti švietimą paliekantys jaunuoliai. Tai kaip rimtas iššūkis daugeliui Europos šalių. Pagrindinės sritys, į kurias kreipiamas dėmesys šioje ataskaitoje, tai duomenų rinkimas, stebėjimas, strategijos ir politika, sukoncentruota šiai problemai spręsti, prevencija, tarpsektorinis bendradarbiavimas.

 

Švietimo biudžetai Europoje 2014 m.

Education Budgets in Europe 2014 (leidinys anglų kalba)

Investicijos į švietimą yra prioritetinė strategijos „Europa 2020“ sritis. Tačiau trūkstant naujausios informacijos apie viešąsias investicijas į švietimą Europoje, sunku stebėti ir diskutuoti šia tema, tiksliai nustatyti veiksnius, paaiškinančius investicijų į švietimą pokyčius, ir analizuoti naujausias reformas, kurių šalys ėmėsi pagal savo biudžetą. Todėl Eurydice parengė Nacionalinius Europos švietimo biudžetų lapus, kuriuose pateikiami naujausi duomenys apie planuojamas išlaidas švietimui Europos šalyse.

„Pagrindiniai duomenys apie mokytojus ir mokyklų vadovus“ (leidinys lietuvių k.)

Leidinyje aptariami skirtingi mokytojo karjeros etapai pradedant mokytojų rengimu, darbo pagal įgytą profesiją pradžia bei nuolatiniu kvalifikacijos tobulinimu ir baigiant išėjimu į pensiją. Vadovavimui mokyklai skiriama informacija apie mokyklų vadovų skyrimo tvarką ir pagrindines jų atliekamas funkcijas. Ataskaitoje taip pat aptariamos mokytojams ir mokyklų vadovams keliamos sąlygos ir reikalavimai, susiję, pavyzdžiui, su amžiumi, lytimi, darbo valandomis, atlyginimais ir judumu. Taip pat pateikiama informacija apie kai kuriuos kasdienės darbinės veiklos aspektus, pavyzdžiui, mokinių ir mokytojų santykį.

 

Kūno kultūra ir sportas Europos mokyklose

Physical Education and Sport at School in Europe (leidinys anglų kalba)

Leidinyje atskleidžia pagrindines problemas ir pasiekimus, susijusius su 30 įvairių Europos šalių mokyklų moksleivių kūno kultūra ir sportu. Tarp teigiamų dalykų paminėtina tai, kad kūno kultūra yra privalomas mokomasis dalykas visose į tyrimą įtrauktose šalyse. Šalys taip pat linkę susitarti dėl pagrindinių kūno kultūros tikslų, t.y. skatinti tiesioginį ir visą gyvenimą trunkantį fizinį, asmeninį ir socialinį tobulėjimą bei ugdyti sveiką gyvenimo būdą.

 

Švietimo finansavimas Europoje 2000–2012 metais: ekonominės krizės poveikis

Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis (leidinys anglų kalba)

Leidinyje apžvelgia išlaidų švietimui tendencijas 2000–2012 metų laikotarpiu ir nagrinėja, kokį poveikį Europos šalių švietimo biudžetai patyrė dėl finansų ir ekonomikos krizės per pastaruosius kelerius metus (2000–2012). Analizė apima švietimo finansavimo pokyčius pradedant ikimokykliniu ugdymu ir baigiant aukštuoju mokslu ir apžvelgia suaugusiųjų švietimo sektoriaus pagrindines tendencijas 31-oje Europos šalyje.

 

Duomenys apie švietimą Europoje 2012 m.

Key data on education in Europe 2012 (leidinys anglų k.)

Leidinyje pristatomi pagrindiniai Europos švietimo sistemos pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį. Pateikiami tiek statistiniai, tiek kokybiniai duomenys, apibūdinantys 37 Europos švietimo sistemų struktūrą, valdymą bei veikimą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo. Duomenys vertinami pagal 95 rodiklius ir šias kategorijas: demografinis kontekstas, švietimo struktūra, dalyvavimas, ištekliai, mokytojai ir kitas vadybinis personalas, švietimo procesai ir kvalifikaciniai lygmenys ir įsidarbinimas.

 

Pilietiškumo ugdymas Europos švietime

Citizenship Education in Europe (leidinys anglų k.)

Leidinyje apžvelgiama dabartinė situacija penkiose pagrindinėse srityse: 1) mokymo programos tikslai ir rengimas; 2) moksleivių ir tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje; 3) mokyklos kultūra ir moksleivių dalyvavimas. Pateikiama informacija apie 31 „Eurydice“ tinklo šalį (ES valstybes nares, Islandiją, Norvegiją, Kroatiją ir Turkiją) ir akcentuojama akivaizdi padaryta pažanga nuo paskutinio „Eurydice“ tyrimo šia tema, paskelbto 2005 m.

 

Verslumo ugdymas Europos mokyklose: nacionalinės strategijos, ugdymo programos, mokymosi rezultatai

Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula ang Learning Outcomes (leidinys anglų kalba)

Leidinyje pristatoma lyginamoji analizė bei susisteminta informacija apie verslumo ugdymą Europos mokyklose. Europos Sąjungos šalis nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Turkiją apimanti apžvalga rodo, kad didžioji dalis Europos šalių įtraukia verslumo ugdymą į nacionalines švietimo strategijas ar iniciatyvas. Leidinyje pristatomos tos šalys, tame tarpe ir Lietuva, kuriose konkrečios rekomendacijos ir mokymosi medžiaga mokytojams pateikta kaip pagalbos priemonė. Taip pat aptariamos tose šalyse vykdomos reformos ir iniciatyvos.

 

Gamtos mokslai Europoje: nacionalinė politika, praktika ir tyrimai

Science education in Europe: National policies, practices and research (leidinys anglų kalba)

Šis tyrimas yra susijęs su viena iš prioritetinių proceso „Švietimas ir mokymas 2020“ sričių ir yra susietas su 2020 m. pagrindinių įgūdžių etalonu, kuris taip pat apima gamtos mokslų įgūdžius. Leidinyje nagrinėjami struktūriniai kontekstai ir nacionalinė švietimo politika, susijusi su gamtos mokslų mokymu ir mokymusi, taip pat tarptautinių tyrimų ir akademinių tyrimų duomenys.

 

Matematikos mokymas Europoje: iššūkiai ir nacionalinė politika

Mathematics education in Europe: Common challenges and national policies (leidinys anglų kalba)

Matematikos kompetencija yra neatsiejama nuo įvairių disciplinų, profesijų ir gyvenimo sričių. Leidinyje atskleidžiami esminiai politikos ir praktikos elementai, formuojantys matematikos mokymą Europos švietimo sistemose, daugiausia dėmesio skiriant matematikos mokymo programų, mokymo ir vertinimo metodų, taip pat mokytojų rengimo reformoms. Ataskaitoje taip pat nagrinėjama, kaip šalys sprendžia prastus pasiekimus ir didina mokinių motyvaciją mokytis matematikos. Jis pagrįstas išsamia matematikos švietimo literatūros apžvalga, pagrindinėmis tarptautinių tyrimų PISA ir TIMSS išvadomis ir apima Eurydice bandomojo tyrimo (SITEP) apie pirminio mokytojų rengimo programų turinį rezultatus.

 

Aukštojo mokslo modernizavimas Europoje: finansavimas ir socialinė dimensija 2011 m.

Modernisation of higher education in Europe 2011 (leidinys anglų kalba)

 Leidinyje nuodugniai žvelgiama į socialinį aukštojo mokslo aspektą – temą, kuri pastaraisiais metais sulaukia dėmesio politinėse diskusijose Europos ir nacionaliniu lygmenimis. Socialinė dimensija yra susijusi su aukštojo mokslo galimybių išplėtimu kuo didesnei gyventojų daliai. Šis tyrimas apima 2009–2010 ataskaitinius metus ir apima 31 šalį (visas ES valstybes nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Turkiją).

 

Mokymas skaityti Europoje: kontekstas, politika ir praktika

Teaching to read in Europe: context, policy and practice (leidinys anglų kalba)

Šis naujas „Eurydice“ tyrimas parodo, ką šalys daro, kad pagerintų skaitymo raštingumą. Tyrimas, apimantis 31 šalį (ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Turkiją), atskleidžia, kad nors dauguma šalių padarė pažangą kurdamos raštingumo politiką, jose dažnai trūksta dėmesio grupėms, kurioms kyla didžiausia rizika, pavyzdžiui, berniukams, vaikams iš socialiai remtinų namų ūkių ir migrantų vaikams.

Atnaujinta: 2024-04-25

Skip to content