INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

Infrastruktūros plėtros departamentas

Departamento paskirtis – dalyvauti įgyvendinant švietimo politiką, skatinant švietimo įstaigas, kitus švietimo teikėjus užtikrinti švietimo veiklos kokybę, teikiant informacinę, statistinę techninę konsultacinę pagalbą, atliekant mokyklos, regiono, šalies švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus; vykdyti tyrimų ataskaitų bei kitų švietimo dokumentų bei leidinių leidybą; koordinuoti švietimo įstaigų aprūpinimą, vykdyti techninę IT priemonių priežiūrą.

Departamento uždaviniai:

 • užtikrinti tyrimų medžiagos sklaidą;
 • organizuoti ir koordinuoti švietimo įstaigų aprūpinimą;
 • plėtoti ir administruoti švietimo registrus;
 • plėtoti ir administruoti informacines sistemas.

Departamento funkcijos:

 • pagal poreikį spausdina mokymosi medžiagą;
 • inicijuoja ir vykdo švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis;
 • vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius;
 • aprūpina švietimo įstaigas patvirtintos formos spausdintais švietimo dokumentais;
 • techniškai prižiūri virtualiųjų mokymosi aplinkų ir kitų mokymo priemonių palaikymą;
 • valdo, tvarko ir techniškai prižiūri registrus, informacines sistemas;
 • koordinuoja švietimo informacinių sistemų ir registrų integracijos procesus;
 • rengia švietimo statistinės informacijos rinkimo metodikas, statistines suvestines ir teikia statistinę informaciją;
 • renka, tvarko, integruoja, apdoroja duomenis apie nacionalinius žmogiškuosius išteklius, Lietuvos švietimą ir mokslą, skaičiuoja ir skelbia nacionalinius žmogiškųjų išteklių, Valstybės švietimo stebėsenos ir kitus švietimo rodiklius;
 • viešina informaciją apie mokyklas, jų vykdomas švietimo programas, priėmimo į jas sąlygas, atlieka mokinių priėmimo į mokyklas proceso technologinį programinį palaikymą.

Departamentą sudaro:

 • IT skyrius;
 • Švietimo duomenų skyrius;
 • Švietimo informacinių sistemų skyrius.
Skip to content