I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojų darbo užmokesčio sistemos modelis

XVII Vyriausybė savo veiklos programoje nurodė siekį reformuoti pagrindines šešias sritis šalyje, tarp kurių ir švietimas. Vienas iš išsikeltų švietimo reformos tikslų buvo užtikrinti vienodas sąlygas visiems mokiniams, įvedant klasės krepšelį, sukurti optimalų visos apimties mokytojų darbo etatų skaičių, pedagogus rengti geriausiose aukštosiose mokyklose, skatinti savivaldybes jungti mokyklas, taikyti tikslinę kokybės užtikrinimo paramą mokykloms.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. šalies mokyklose buvo įdiegtas mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis. Įvedus šį apmokėjimą mokytojo etatas sudaromas iš 36 val. per savaitę (1512 val. per metus). Mokyklų vadovams paskirstant mokytojams krūvį siūloma atsižvelgti į pastarųjų kompetencijas, mokomąjį dalyką, ugdymo programą, kvalifikacinę kategoriją, taip pat kitus kriterijus: veiklos sudėtingumą, mokymo(si) formą, mokinių skaičių klasėje, papildomas kompetencijas.

Rengiant modelį darbo grupėje kartu dirbo mokslininkai ir švietimo specialistai, mokyklų vadovai ir mokytojų profesinių sąjungų atstovai.

Teisės aktai

Teisinės prielaidos etatinio darbo apmokėjimo sistemai realizuoti:

  1. 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo redakcija nuo 2024-01-01) Nr. XIII-198

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr);

  1. 2018 m. liepos 11 d. Lietuvos vyriausybės nutarimas Nr. 679 “Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f/asr);

  1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/983247503c2111e99595d005d42b863e/asr);

  1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73d66ad03c2111e99595d005d42b863e/asr);

  1. Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-674 “Dėl mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo”

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7ea5c44091d311e8aa33fe8f0fea665f?     jfwid=bkaxm4la);

 

Mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo neprivaloma skelbti viešai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimą, nustatė, kad mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašą ir sutartus rezultatus nebūtina skelbti viešai.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nurodo, kad tokia pareiga turėtų būti nustatoma įstatymu arba būti iš jo kildinama. Inspekcijai kilo abejonių, ar būtina viešai skelbti mokytojų veiklas bei jų atlikimo rezultatus interneto svetainėje, nes nėra aiškus tokių duomenų skelbimo tikslas ir pagrįstumas.

Reikalavimas šiuos duomenis skelbti viešai buvo numatytas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimo tarnybos siūlymus dėl etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimų.

Atnaujinta: 2023-10-17

Skip to content