I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Stebėsenos ir vertinimo departamentas

Stebėsenos ir vertinimo departamentas yra Nacionalinės švietimo agentūros struktūrinis padalinys

Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Nacionalinės švietimo agentūros nuostatais, Agentūros direktoriaus  įsakymais, kitais teisės aktais ir Departamento nuostatais.

Departamento ir jį sudarančių padalinių pavaldumas nustatytas Nacionalinės švietimo agentūros struktūroje, patvirtintoje Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 įsakymu Nr. VK-14 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros struktūros, pareigybių sąrašo, ir pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“.

Departamento uždaviniai:

 • vykdyti švietimo stebėseną, organizuoti nacionalinius, tarptautinius švietimo tyrimus;
 • organizuoti ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus, asmens bendrųjų gebėjimų, įgytų profesinių kompetencijų vertinimus;
 • vykdyti švietimo įstaigų veiklos kokybės, pedagoginių darbuotojų praktinės veiklos ir kompetencijų atitikties nustatytiems reikalavimams stebėseną ir vertinimą.

Departamento funkcijos:

 • vykdo tarptautinius Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ir kitų organizacijų švietimo tyrimus, rengia ataskaitas ir vykdo rezultatų sklaidą;
 • analizuoja švietimo rezultatus ir problemas šalyje, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl švietimo kokybės gerinimo ir švietimo sistemos efektyvumo;
 • rengia šalies švietimo būklės apžvalgas, skirtas šalies švietimo bendruomenei ir visuomenei bei tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms;
 • vykdo nacionalinius mokinių pasiekimų ir kitus švietimo būklės tyrimus, rengia tyrimų ataskaitas, teikia informaciją ir siūlymus švietimo valdymo subjektams dėl švietimo tobulinimo;
 • koordinuoja ir administruoja brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo, nacionalinių ir kitų mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymą ir vertinimą, rengia jų vykdymo ir vertinimo reglamentavimo dokumentus, organizuoja šių mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių kūrimą, organizuoja valstybinių brandos egzaminų užduočių atlikimo vertinimą, konsultuoja mokyklas bei jų savininkus, savininko teises ir pareigas įgyvendinančias institucijas, dalyvių susirinkimus;
 • koordinuoja ir administruoja valstybinės kalbos mokėjimo, lietuvių kalbos mokėjimo lygių nustatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, organizuoja jų užduočių kūrimą, administruoja asmens bendrųjų gebėjimų ir (ar) įgytų profesinių kompetencijų vertinimus;
 • užtikrina techninį ir technologinį brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimų užduočių dauginimą, pristatymą ir (ar) elektroninį vykdymą, tobulina ir plėtoja asmens gebėjimų, mokinių pasiekimų vertinimo metodologiją ir technologijų panaudojimą;
 • užtikrina švietimo įstaigų vadovų rezervo funkcionavimą, organizuoja ir vykdo pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ar jam prilygintą vertinimą, vykdo švietimo įstaigų vadovų metinės veiklos vertinimo stebėseną;
 • dalyvauja vykdant mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų praktinės veiklos vertinimą ir (ar) atestaciją;
 • rengia ir (ar) įgyvendina departamento funkcijoms vykdyti reikalingas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • organizuoja ir vykdo mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas, veiklos išorinį vertinimą, organizuoja institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą; vykdo vertintojų atranką ir (ar) jų veiklos vertinimą;
 • pagal priskirtą kompetenciją teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą;
 • kaupia duomenis apie asmenų žinių bei gebėjimų vertinimo, egzaminavimo, nuostatų tyrimų ir ugdymo rezultatus, kuria klausimų ir užduočių banką;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 • rengia, vykdo ir administruoja departamento funkcijas atitinkančius Europos Sąjungos remiamus projektus;
 • vykdo Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos EURYDICE paprogramės koordinuotojo funkciją, Ministerijai įgaliojus atstovauja ją tarptautinėse organizacijose ar dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kaupia ir dalijasi informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias švietimo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius, aprūpina švietimo įstaigas  patvirtintos formos spausdintais švietimo dokumentais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei;
 • pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
 • pagal priskirtą kompetenciją ir funkcijas atlieka kitas teisės aktais nustatytas ar Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas.

Departamentą sudaro:

 • Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyrius;
 • Vertinimo skyrius;
 • Pasiekimų patikrinimo užduočių skyrius;
 • Pasiekimų patikrinimo administravimo skyrius.

Atnaujinta: 2022-10-21

Skip to content