I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas

Projektas „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001) vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-706 „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“.

Projekto tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą, sudarant sąlygas kaupiamojo vertinimo sistemos kūrimui ir individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėsenos plėtotei.

Projektas, kaip ir visa priemonė „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“, yra nukreiptas į mokinių ugdymo pasiekimų gerinimą, diegiant inovacijas ir skatinant švietimo sistemos pokyčius. Projektu siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą, tobulinant vertinimo kriterijus, diegiant šiuolaikines technologijas, tobulinant pedagogų ir mokyklų vadovų kompetencijas. Taip būtų sudarytos sąlygos kaupiamojo vertinimo sistemos kūrimui ir diegimui bei individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėsenos plėtotei.

Įgyvendinant projektą, siekiama įvykdyti proveržį pereinant prie elektroninio vertinimo ir duomenų analizės sistemos (e-assessment) ir šalies mastu vertinamų mokinių pasiekimų, apimant visas bendrojo ugdymo pakopas (pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą), vertinimo susitarimų ir kriterijų išplėtojimo. Dėmesys taip pat bus skiriamas formuojamojo ir sumuojamojo vertinimo dermės užtikrinimui, sumuojamojo vertinimo panaudojimo formuojamojo vertinimo tikslais plėtojimui.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2018 m. balandžio 18 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. liepos 18 d.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

1 uždavinys – sudaryti sąlygas kaupiamajam vertinimui ir individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėsenos plėtotei.

Veikla – individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos plėtojimas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas.

2 uždavinys – sukurti visas bendrojo ugdymo pakopas (pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą) apimantį daugiafunkcį užduočių banką.

Veikla – užduočių banko sukūrimas.

3 uždavinys – plėsti mokinių pasiekimų vertinimo šalies lygmeniu galimybes panaudojant IKT sprendimus.

Veikla – elektroninio vertinimo sistemos (E-assessment) sukūrimas ir įgyvendinimas.

Informacinė testavimo sistema:

https://beta.etestavimas.lt/news

Atnaujinta: 2022-10-14

Skip to content