I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Išvadų teikimas

Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvoje kiekvienoje mokykloje ir savivaldybės administracijoje yra sudaromos vaiko gerovės komisijos.

Remiantis švietimo ir mokslo ministro priimta tvarka, vaikui siūlant skirti vidutinės priežiūros priemones, atskira vertinimo ir išvados teikimo komisija yra sudaryta Nacionalinėje švietimo agentūroje.

Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija

 • Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.
 • Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis: sudaroma iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.
 • Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
 • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
 • surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;
 • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
 • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
 • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Mokyklos vaiko gerovės komisija

 • Mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka.
 • Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir jos darbo organizavimas – grindžiamas LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Mokyklos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
 • kiekvienais metais tvirtina mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą, nustatydama prioritetus, tikslus ir jų įgyvendinimo priemones, ir už jo įgyvendinimą atsiskaito mokyklos vadovui;
 • vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 • organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
 • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo procesą ir teikia reikalingą švietimo ar kitą pagalbą;
 • teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, socialinio ugdymo, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimo mokykloje;
 • teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 • teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 • atlieka kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas.

Išvados dėl vidutinės priežiūros priemonės teikimo komisija

Vadovaujantis vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, savivaldybės vaiko gerovės komisijoja, rengiantis svarstyti klausimą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotą instituciją dėl išvados pateikimo. Tuo tikslu Nacionalinėje švietimo agentūroje yra sudaryta komisija, kuri vertina savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pateiktą medžiagą, bei teikia išvadą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindų pagrįstumo.

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija pateikia Nacionalinei švietimo agentūrai surinktą medžiagą apie atvejį.

Nacionalinei švietimo agentūrai yra pateikiama:

 • prašymo vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo kopija;
 • vaiko sveikatos pažymėjimo kopija;
 • savivaldybės administracijos pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pažymos apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį / pakartotinį įvertinimą kopija (jeigu buvo atliktas įvertinimas);
 • bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos vaiko charakteristika, jam teikta švietimo pagalba ir jos veiksmingumas (jeigu švietimo pagalba buvo teikiama);
 • individualus vaiko minimalios priežiūros, vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planas ir ataskaita (jei tokios priemonės buvo skirtos);
 • kiti savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, prokuratūros, policijos teritorinės įstaigos, probacijos tarnybos, seniūnijos ar kitų atsakingų institucijų turimi dokumentai, susiję su vaiku ir (ar) jo atstovais pagal įstatymą, kurie padėtų įvertinti vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo pagrįstumą.

Atnaujinta: 2022-07-21

Skip to content