I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Švietimo pagalbos departamentas

Švietimo pagalbos departamentas yra Nacionalinės švietimo agentūros struktūrinis padalinys.

Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Nacionalinės švietimo agentūros nuostatais, Agentūros direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Departamento nuostatais.

Departamento uždaviniai:

 • rengti ir (ar) vykdyti priemones, skirtas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtrai ir švietimo įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimui;
 • skatinti švietimo įstaigų veiklos kokybės gerinimą ir jų įsivertinimo kultūros pažangą švietimo kokybės ir įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo aspektais;
 • koordinuoti saugios ugdymuisi aplinkos kūrimui skirtų prevencinių priemonių diegimą, vykdyti šios srities stebėseną;
 • teikti metodinę konsultacinę pagalbą mokykloms, švietimo pagalbos įstaigoms (pedagoginėms psichologinėms, švietimo pagalbos tarnyboms, švietimo centrams) dėl švietimo pagalbos teikimo, prevencinių priemonių vykdymo, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo.

Departamento funkcijos:

 • dalyvauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės užtikrinimo procesuose;
 • rengia ir vykdo švietimo įstaigų vadovų, pedagogų karjeros planavimo ir kompetencijų tobulinimo priemones, programas, projektus, inicijuoja šios srities inovacijas;
 • rengia ir (ar) įgyvendina švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas, nagrinėja Agentūros vykdomų kvalifikacijos renginių kokybę, koordinuoja parengtų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą;
 • organizuoja ugdymo ir švietimo vadybos naujovių gerosios praktikos diegimą bei metodinės pagalbos švietimo įstaigų vadovams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams teikimą;
 • dalyvauja vykdant pagalbos mokiniui specialistų praktinės veiklos vertinimą ir (ar) atestaciją; organizuoja psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestaciją;
 • organizuoja ir vykdo priemones, skirtas švietimo įstaigų vadovų rezerve esančių asmenų kompetencijų tobulinimui;
 • koordinuoja ir (ar) vykdo projektus, skirtus švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų veiklos kokybei gerinti;
 • organizuoja mokinio pažinimo ir individualių jo ugdymosi poreikių nustatymo metodikų ir instrumentų rengimą, teikia metodinę konsultacinę pagalbą mokykloms ir švietimo pagalbos įstaigoms;
 • nagrinėja mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo apeliacijas;
 • koordinuoja saugios ugdymui aplinkos kūrimui skirtų priemonių diegimą, inicijuoja naujų paieškas ir kūrimą, vykdo šios srities stebėseną;
 • dalyvauja įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros vykdymą, teikia metodinę konsultacinę pagalbą savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijoms, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdytojams;
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę pagalbą švietimo veiklą organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo subjektams, susijusią su departamento veikla;
 • organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo priemonių turinio vertinimą, konsultuoja šių priemonių rengėjus ir leidėjus;
 • inicijuoja ir vykdo specialiųjų poreikių asmenų aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis stebėseną ir sklaidą;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su departamento kuruojamomis sritimis, projektus;
 • rengia, vykdo ir administruoja tarptautinius ir nacionalinius bei Europos Sąjungos remiamus projektus;
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgaliojus, pagal kompetenciją atstovauja jai tarptautinėse organizacijose ar pats dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kaupia ir dalijasi informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias švietimo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei;
 • pagal priskirtą kompetenciją atlieka kitas teisės aktais nustatytas ar Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su departamento veikla.

Departamentą sudaro:

 • Mokyklų veiklos plėtros skyrius;
 • Vaiko emocinės gerovės skyrius;
 • Įtraukties plėtros skyrius.

Atnaujinta: 2022-10-23

Skip to content