I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504



Parašykite
tiesiogiai




Sekite mus


„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707- 03-0001

Prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Priemonė. Nr. 09.2.2-ESFA-V-707 Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš mokyklos didinant įtraukiojo ugdymo galimybes.

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje „Europa 2020” („ET2020“) nurodoma, kad vienas svarbiausių nacionalinių tikslų – ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo (angl. early school leaving) sistemos masto mažinimas. Ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos problema Lietuvoje išlieka vis dar aktuali. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos NEMIS 2017 metų duomenimis, savivaldybių teritorijoje gyvenančių, bet nesimokančių vaikų  iki 16 metų yra 16895. Oficialiosios statistikos portalo duomenimis 2013-2014 m. m. mokykloje nesimokančių mokyklinio amžiaus vaikų skaičius sudarė 14188,  2014 – 2015 m. m. – 14841, 2015 – 2016 m. m.  – 15840, 2016-2017 m. m. –  16751 mokyklinio amžiaus vaikų. Sprendžiant mokyklos nelankymo problemą, ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama mokinių ugdymo(si) tobulinimui, įtraukios aplinkos mokykloje kūrimui, reikalingos pagalbos teikimui, kiekvieno vaiko individualių gebėjimų išskleidimui. Projekto tikslo bus siekiama atliekant ekspertinį pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio įvertinimą, įsigyjant, rengiant ir adaptuojant metodikas, skirtas įvertinti vaikų raidą bei teikti individualią, jų poreikius atitinkančią pagalbą, steigiant švietimo pagalbos specialistų etatus metodiniuose centruose, mokyklose ir pedagoginės psichologinėse / švietimo pagalbos tarnybose, tobulinant mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, kvalifikaciją, rengiant vaizdo metodines priemone.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma:

 • Įsigyti vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas ir jomis aprūpinti pedagoginės psichologinėse / švietimo pagalbos tarnybose, mokyklose bei Nacionalinėje švietimo agentūroje dirbančius psichologus ir logopedus:
  • 500 vnt. Vaikų elgesio klausimynų (Child Behavior Checklist CBCL 4/18; Achenbach, 1991) vaikų (1,5 – 5 metų amžiaus) elgesio aprašų, versija tėvams (CBCL/1½-5, Achenbach, Rescorla, 2000) ir versija auklėtojoms (C-TRF, Achenbach, Rescorla, 2000) arba kitų lygiaverčių metodikų (psichologams).
  • 500 vnt. mokyklinio amžiaus vaikų  elgesio ir emocinių sunkumų įvertinimo metodikų ASEBA. (CBCL6/18, TRF6/18, YSR11/18) arba kitų lygiaverčių  metodikų (psichologams).
  • 60 Bender Geštalt II metodikų komplektų arba jam lygiaverčių metodikų, skirtų vizualinių ir motorinių gebėjimų bei regimosios atminties įvertinimui (psichologams).
  • 300 vnt. Brain-Boy Universal Professional aparatų, skirtų skaitymo ir rašymo sutrikimų diagnostikai ir terapijai arba jai lygiavertę įrangą (logopedams).
  • 1000 vnt. kalbos ir kalbėjimo įgūdžių ugdymo priemonių (logopedams).
 • Rengti, pritaikyti, atnaujinti pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas:
  • Įsigyti, išversti ir pritaikyti metodiką, skirtą autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų vertinimui ir pagalbai.
  • Parengti logopedams metodiką, skirtą vaikų disleksijos  nustatymui; pedagoginių psichologinių / švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams – ikimokyklinio (4-6 m.) amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo užduočių rinkinius;  socialiniams pedagogams – vaiko stebėjimo ir įvertinimo korteles, skirtas identifikuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinių klasių mokinių socialines pedagogines problemas, nustatyti pagalbos ir paslaugų reikmes.
  • Peržiūrėti, atnaujinti metodikas Vaiko kalbos raidos skalė (VRS) ir „Urtės ir Motiejaus diena”, patikslinti ankstyvosios vaiko raidos įvertinimo metodikos VRS normas.
  • Organizuoti mokymus pedagoginių psichologinių / švietimo pagalbos tarnybų, mokyklų švietimo pagalbos specialistams naudotis įsigytomis / parengtomis metodikomis.
 • Steigti specialiųjų pedagogų, surdopedagogų, tiflopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, metodininkų etatus metodiniuose centruose, pedagoginėse / psichologinėse tarnybose (iš viso 32,5 etato). Įdarbinti specialistai teiks pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, jų mokytojams ir tėvams savo darbo vietoje ir pagal poreikį vyks į mokyklas. Į mokyklą vyks mobili komanda, sudaryta iš skirtingų specialistų, ir vietoje atliks vaiko vertinimą bei teiks pagalbą.
 • Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymus mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais: apie užsienio šalių patirtį ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (5 mokymų programos po 16 ak. val. po 4 grupes), vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo(si) galimybes (8 ak. val. trukmės mokymų programa, 10 gr.); mokyklų administracijų atstovams – apie mokyklos gyvenimo organizavimą didinant įtrauktį švietime (8 ak. val. trukmės mokymų programa, 6 grupės), tėvams – apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą namuose (6 ak. val. mokymo programa, 6 grupės).
 • Organizuoti tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo vizitus, kurių metu švietimo pagalbos specialistai lankysis užsienio šalių įstaigose, ugdančiose specialiuosius ugdymosi poreikius turinčius vaikus, gilinsis į darbo specifiką pagal vaikų specialiuosius ugdymus poreikius, kompleksinės pagalbos teikimą mokiniui, mokysis iš kolegų patirties ir pan.
 • Rengti informacinę vaizdo metodinę medžiagą mokytojams, tėvams, mokiniams apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, pagalbą jiems (15 vnt.). Medžiaga bus talpinama internete ir visiems laisvai prieinama.

Projekto rezultatai

ATMINTINĖ MOKYTOJAMS, ugdantiems klausos sutrikimų turinčius mokinius

ATMINTINĖS TĖVAMS, auginantiems klausos sutrikimų turinčius vaikus:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalis – 2021 m. balandis.

Projektui skirtos lėšos:  2 866 718,86 Eur.

Kontaktinis asmuo:

L. e. pareigas projekto vadovė
Kristina Ignatavičienė
Tel. 8 658 18185
El. paštas: kristina.ignataviciene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-09-14

Skip to content