I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


„Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001

Prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Priemonė. Nr. 09.2.2-ESFA-V-707 Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų profesinę kvalifikaciją.

Vienas iš Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslų – pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. Šiam tikslui pasiekti, numatyta stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją plečiant kultūrinį akiratį, <…> atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą; stimuliuoti nuolatinį pozityvios patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp dėstytojų bei formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojų, skatinti mokytojų ir dėstytojų judumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei kitas keitimosi švietimo idėjomis formas. Tačiau mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ugdymo individualizavimo, mokinių įvairovės priėmimo, bendradarbiavimo, siekiant veiksmingo visų mokinių ugdymosi, kompetencijos nepakankamos, todėl šių specialistų kvalifikaciją reikėtų tobulinti. Projektu „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” siekiama sudaryti sąlygas savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų specialistams susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, priemonių spektru, ugdant ir teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jų šeimoms, vykdant prevenciją švietimo įstaigose. Planuojama parengti specialistus prekybos žmonėmis bei patyčių ir smurto prevencijos srityse visose Lietuvos savivaldybėse, apmokyti švietimo pagalbos specialistus bei mokytojus naudotis ugdymo metodika, skirta darbui su vaikais, turinčiais autizmo sindromą, bei ugdymo metodika, skirta ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, gebėjimų ir įgūdžių vertinimui;  organizuoti mokymus agresijos prevencijos ir valdymo tema, tęstinius švietimo pagalbos specialistų mokymus; didinti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos įgyvendinimo veiksmingumą.

Projekto uždaviniai:

 • Prekybos žmonėmis, patyčių ir smurto prevencijos įgyvendinimo veiksmingumo didinimas ir švietimo pagalbos įstaigų specialistų kompetencijų stiprinimas.
 • Dirbančių su įvairiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėmis mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų plėtojimas.
 • Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos įgyvendinimo veiksmingumo didinimas. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma:

 • Tobulinti kvalifikaciją prekybos žmonėmis bei patyčių ir smurto prevencijos srityse:
 • parengti 120 specialistų prekybos žmonėmis bei patyčių ir smurto prevencijos srityse visose Lietuvos savivaldybėse;
 • organizuoti 6 tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo seminarus – mokomuosius vizitus: siekiama sudaryti galimybę specialistams susipažinti su užsienio šalių švietimo įstaigose vykdomomis smurto ir patyčių prevencijos bei prekybos žmonėmis prevencijos priemonėmis ir programomis, aptarti praktines jų įgyvendinimo metu kylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus, pasisemti gerosios patirties;
 • parengti metodinę medžiagą apie prekybos žmonėmis prevenciją, kurią klasių vadovai bei švietimo pagalbos specialistai naudos dirbdami su įvairaus amžiaus vaikais klasių valandėlių metu;
 • parengti metodinę filmuotą medžiagą, iliustruojančią įvairias situacijas, susijusias su prekyba žmonėmis ir jos prevencija.
 • Tobulinti švietimo pagalbos įstaigų specialistų kvalifikaciją:
 • organizuoti 5 dviejų dienų mokymus švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, dirbantiems 5 specialiojo ugdymo centruose, ugdančiuose vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų. Baigę šiuo mokymus, dalyviai laiku atpažins pirmuosius agresyvaus elgesio signalus ir tinkamai į juos reaguos, susidūrus su agresyviu elgesiu, išmoks valdyti nerimą ir baimę krizinėse situacijose ir kt.;
 • organizuoti 25 dviejų dienų agresijos prevencijos ir valdymo mokymus mokyklų, turinčių specialiąsias klases ir specialiųjų mokyklų darbuotojams;
 • organizuoti 50 dviejų dienų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų mokymus taikyti specialiąsias mokymo priemones ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones;
 • organizuoti 3 švietimo pagalbos įstaigų logopedų tęstinius mokymus (48 akad. val.);
 • organizuoti 3 švietimo pagalbos įstaigų specialiųjų pedagogų tęstinius mokymus (48 akad. val.);
 • organizuoti 6 tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo seminarus – mokomuosius vizitus į didžiausias mokymo priemonių parodas Europoje.

 

 • Plėtoti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, dirbančių su įvairiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėmis, kompetencijas:
 • Įsigyti/adaptuoti ugdymo metodiką, skirtą autistiškų ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų bendravimo ir kalbėjimo įgūdžiams ugdyti – PECS („Paveikslėlių apsikeitimo komunikacijos sistema”) arba kitą lygiaverčią metodiką bei organizuoti mokymus švietimo pagalbos specialistams bei mokytojams taikyti ugdymo metodiką darbui su vaikais, turinčiais autizmo sindromą (pagal PECS ar kt. lygiavertę metodiką);
 • įsigyti/adaptuoti ugdymo metodiką VB-MAPP, skirtą ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, gebėjimų ir įgūdžių vertinimui ir individualaus ugdymo plano sudarymui arba kitą lygiaverčią metodiką bei organizuoti okymus švietimo pagalbos įstaigų specialistams taikyti ugdymo metodiką, skirta ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, gebėjimų ir įgūdžių vertinimui (pagal VB-MAPP ir kt. lygiavertę metodiką);
 • parengti metodinę filmuotą medžiagą, iliustruojančią inkliuzinio ugdymo organizavimą bendrojo ugdymo mokyklose ar kitą alternatyvią metodinę medžiagą;
 • adaptuoti pasaulyje pripažintą leidinį – praktinį įrankį mokytojams apie inkliuzinį mokymą.
 • Stiprinti kvalifikaciją taikant ugdomąjį konsultavimą:
 • organizuoti supervizijas jau parengtiems ugdomojo konsultavimo specialistams;
 • organizuoti 2 tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo seminarus – mokomuosius vizitus ugdomojo konsultavimo specialistams: siekiama minėtų specialistų kompetenciją stiprinti Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi sutrikimų ir aktyvumo bei dėmesio sutrikimų centre (NITZAN);
 • organizuoti 10 tęstinių mokymų (40 akad. val.) mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie ugdomojo konsultavimo bendradarbiaujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) taikymą. 
 • Didinti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos įgyvendinimo veiksmingumą:
 • organizuoti 20 vienos dienos mokymus savivaldybių administracijų VGK nariams ir TBK;
 • organizuoti 40 dviejų dienų mokymus mokyklų VGK nariams;
 • organizuoti 3 tęstinius mokymus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams;
 • organizuoti 2 trijų dienų mokymus pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų švietimo pagalbos specialistams taikyti tikslinę elgesio korekcijos programą (EQUIP arba kitą lygiaverčią programą);
 • tobulinti vaikų socializacijos centrų personalo kvalifikaciją.

Projekto partneriai:

 • Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba
 • Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
 • Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. kovas – 2021 m. vasaris

Projektui skirtos lėšos:  3 126 132,85 EUR

Kontaktinis asmuo:

L. e. pareigas projekto vadovė
Sandra Valantiejienė
Tel. 8 658 18193
El. paštas: sandra.valantiejiene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-09-15

Skip to content