I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


„Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001  „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“

Trumpas projekto aprašymas

Projekto  tikslas – didinti švietimo prieinamumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (vaikams).
Siekiant užtikrinti ugdymo prieinamumą ir veiksmingumą specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir pagerinti jų ugdymosi sąlygas, būtina ugdant šiuos vaikus naudoti jiems skirtas, pritaikytas mokymo priemones, t. y. specialiąsias mokymo priemones ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones atliekant šias veiklas:

 • specialiųjų mokymo priemonių įsigijimas;
 • mokyklų aprūpinimas priemonėmis;
 • metodinių rekomendacijų dėl priemonių naudojimo parengimas;
 • specialiųjų mokymo priemonių katalogo parengimas.
 • Projektas ypatingai aktualus, nes Lietuvoje bendrojo ugdymo mokyklose šiuo metu ugdosi apie 11 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, apie 1,2 proc. tokių vaikų ugdomi specialiosiose mokyklose.

Iki šiol Lietuvoje dar nebuvo nacionalinės vieningos, tikslinės šių vaikų aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis programos (projekto); šiems vaikams priemonės ugdymuisi buvo skiriamos fragmentiškai, padrikai, naudojant mokinio krepšelio lėšas arba trumpalaikes privačias investicijas ir jis yra nepakankamas. Dauguma specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių neturi jų ugdymuisi skirtų specialiųjų mokymo priemonių ugdymo įstaigose. Planuojama įsigytas priemones paskirstyti mokykloms atsižvelgiant į konkrečių tose mokyklose besiugdančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių diagnozes, mokytojų motyvaciją naudoti priemones ugdymo procese, laikantis racionalumo, regioninio aprūpinimo principų.

Numatoma, kad projekto metu  įsigytų priemonių teikiamą naudą ugdymo procese pajaus apie 7.200 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, t. y. apie 20 proc. visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų.

Projekto metu bus įsigyjamos specialiosios mokymui ir ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės, kurios bus prieinamos visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms ir skirtos įvairius sutrikimus turintiems mokiniams (vaikams). Projekto metu įsigyjama įranga apims visas specialiųjų poreikių vaikų grupes (I-ajame projekto etape prioritetas teikiamas autizmo spektro, elgesio ir emocijų, kalbos, kompleksinių sutrikimų, judesio ir/ar padėties sutrikimų turintiems vaikams, II-ajame projekto etape – regos, klausos sutrikimų turintiems vaikams ir gabiems vaikams).

Specialiųjų poreikių mokinių galimybes atitinkančių mokymo priemonių įsigijimas ir mokinių aprūpinimas jomis palengvins specialiųjų poreikių mokinių ugdymo proceso diferencijavimą bei sudarys sąlygas jų integracijai į bendrojo lavinimo mokyklas. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių aprūpinimas tinkamomis mokymo priemonėmis prisidės prie šių mokinių integruoto ugdymo sąlygų sudarymo, bus pasiekti geresni ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi rezultatai.

Įvykdžius projekte numatytas veiklas, bus įgyvendinamas svarbus švietimo lygių galimybių principas, kai visiems mokiniams, nepaisant jų specialiųjų ugdymosi poreikių, priklausymo tautinėms mažumoms, šeimos socialinės padėties ir kt., turi būti sudarytos vienodai palankios sąlygos pasinaudoti šiuolaikiško ugdymo(si) galimybėmis.

Projekto rezultatų dėka tikimasi, jog mažės mokinių, iškritusiųjų iš bendrojo ugdymo mokyklų, taip pat bus mažinama socialinė atskirtis, nes bus sudarytos geresnės sąlygos taikyti šiuolaikines ugdymo programas ir metodus, atsižvelgiant į individualius kiekvieno mokinio poreikius, pasirengimo ir gebėjimų lygį.

Pagrindinis projekto uždavinys

Siekiama aprūpinti specialiųjų poreikių turinčius vaikus (vaikus, turinčius elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų, vaikus, turinčius judesio ir/ar padėties, intelekto ir kt. sutrikimus) specialiosiomis mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, kurios leis kokybiškai teikti jiems mokymo(si) paslaugą. Veikloje numatoma suformuoti ir įsigyti tokius specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektus:

 1. Specialiųjų mokymo priemonių įvairiapusį raidos sutrikimą turintiems mokiniams komplektas.
 2. Specialiųjų mokymo priemonių elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams komplektas.
 3. Specialiųjų mokymo priemonių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams komplektas.
 4. Specialiųjų mokymo priemonių judesio ir/ar padėties sutrikimų turintiems mokiniams komplektas.
 5. Specialiųjų mokymo priemonių intelekto ir kompleksiniu negalių turintiems mokiniams komplektas.
 6. Specialiųjų mokymo priemonių ugdymo aplinkos struktūravimui komplektas.
 7. Interaktyvių ekranų/aplinkų komplektas.
 8. Planšetinių kompiuterių komplektas įvairių sutrikimų turintiems vaikams.
 9. Multisensorinės aplinkos Mini komplektas.
 10. Multisensorinės aplinkos Maxi komplektas.
 11. Multisensorinės aplinkos mobilus komplektas.

Pirmieji projekto darbai

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2017 m. gruodžio 29 d.

Numatoma, jog pirmaisiais projekto mėnesiais bus atliekami šie darbai:

 • Formuojama projektą vykdanti ir administruojanti bei prižiūrinti komanda.
 • Įsigijamos specialiųjų mookymo priemonių katalogo sistemos projektavimo/prototipo kūrimo ir dizaino paslaugos bei pradedami programavimo darbai.
 • Planuojami, derinami ir vykdomi viešieji pirkimai šiems SMP komplektams įsigyti:
 1. Specialiųjų mokymo priemonių įvairiapusį raidos sutrikimą turintiems mokiniams komplektas.
 2. Specialiųjų mokymo priemonių elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams komplektas.
 3. Specialiųjų mokymo priemonių intelekto ir kompleksiniu negalių turintiems mokiniams komplektas.
 4. Interaktyvių ekranų/aplinkų komplektas.

Įsigyti pirmiausia planuojama būtent šiuos komplektus, nes pagal planuojamas LR viešųjų pirkimų įstatyme nurodytas viešųjų pirkimų vertes juos galime įsigyti atlikdami paprastesnes pirkimų procedūras. Tai yra aktualu siekiant Europos Komisijos nustatyto rodiklio projektui – ,,Iki 2018 m. birželio 1 d. įsigyti 4 specialiųjų mokymo priemonių komplektus“.

Kontaktiniai asmenys:

Projekto vadovė

Inga Nekrošienė
Tel.: (8 5) 230 5372
inga.nekrosiene@sppc.lt

Atnaujinta: 2022-11-16

Skip to content