I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vaiko emocinės gerovės skyrius

  • koordinuoja saugios  ugdymuisi aplinkos kūrimui skirtų prevencinių priemonių diegimą; dalyvauja rengiant teisės aktų bei programų projektus švietimo pagalbos teikimo, saugios aplinkos mokykloje kūrimo srityje; organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų prevencijos priemonių ir programų rengimu, jų vertinimu ir diegimo mokyklose organizavimu, vykdymą;
  • teikia metodinę konsultacinę pagalbą mokykloms, švietimo pagalbos įstaigoms (pedagoginėms psichologinėms, švietimo pagalbos tarnyboms) dėl švietimo pagalbos teikimo, prevencinių priemonių vykdymo;
  • esant poreikiui, inicijuoja rekomendacijų, metodinių leidinių bei kitos aktualios informacinės medžiagos savivaldybių pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų bei ugdymo įstaigų psichologams, socialiniams pedagogams, mokyklų administracijai, vaiko gerovės komisijų nariams, mokiniams, tėvams apie psichologinių sunkumų prevenciją, pagalbą sunkumų ugdymosi patiriantiems vaikams, saugios aplinkos mokykloje kūrimą, vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymą rengimą bei dalyvauja rengiant šias priemones;
  •  inicijuoja, organizuoja bei vykdo metodikų rengimo darbus pedagoginio psichologinio vertinimo srityse: atlieka vaiko psichologinio vertinimo metodikų ir metodinės medžiagos paiešką (internete, bibliotekose, palaikant ryšius su šalies ir užsienio universitetų mokslininkais, bei praktinį darbą dirbančiais specialistais), rengia ir išbando, adaptuoja, standartizuoja psichologines metodikas;
  • teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros vykdytojams Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo klausimais bei įgyvendinti kitas šiuo įstatymu numatytas ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro deleguotas funkcijas;  organizuoja komisijos išvados teikimui dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo darbą; teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros vykdytojams;
  • dalyvauja nagrinėjant apeliacijas dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo;
  • inicijuoja, organizuoja ir vykdo pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų, mokyklų specialistų (psichologų, socialinių pedagogų), mokyklų administracijos, vaiko gerovės komisijų narių ir kt. profesinės kvalifikacijos tobulinimą – organizuoja mokymus pedagoginio ir psichologinio vaikų vertinimo metodikų naudojimo, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, prevencinių priemonių ir programų vykdymo, saugios aplinkos mokykloje kūrimo, krizių valdymo ir kitais su vaiko gerove mokykloje susijusiais klausimais;
  • dalyvauja vykdant psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, ir pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų socialinių pedagogų atestaciją;
  • teikia siūlymus ir rekomendacijas Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms, savivaldybių švietimo padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl vaikų, turinčių pedagoginių ir psichologinių problemų, ugdymo ir psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos jiems teikimo;
  • renka informaciją, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis dėl prevencijos programų įgyvendinimo, vaikų psichikos sveikatos stiprinimo mokyklose.

Atnaujinta: 2022-11-04

Skip to content