UGDYMO TURINIO DEPARTAMENTAS

Ugdymo turinio departamentas

Ugdymo turinio departamentas organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kūrimą ir jo įgyvendinimą.

Departamentą sudaro trys skyriai:

 • Ugdymo turinio rengimo,
 • Mokymo priemonių,
 • Ugdymo turinio sklaidos.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja vadovėlių ir kitų mokymo priemonių paklausą ir pasiūlą;
 • organizuoja ugdymo programų, metodikų ir mokymo medžiagos skirtingų poreikių mokiniams rengimą, siūlo ugdymo organizavimo modelius, juos išbando, apibendrina patirtis ir teikia rekomendacijas dėl taikymo;
 • inicijuoja ir vykdo švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis;
 • organizuoja ir atlieka vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą;
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą, susijusia su departamento veikla;
 • organizuoja ir koordinuoja mokyklų informacinio tinklo turinio kūrimą, skaitmeninių mokymo priemonių įvairių poreikių turintiems mokiniams rengimą, paiešką, sisteminimą, įsigijimą, diegimą, sklaidą, lokalizavimą;
 • inicijuoja virtualių aplinkų mokymuisi diegimą, skatina švietimo įstaigas diegti informacines technologijas organizacijos procesams valdyti;
 • rengia, vykdo ir administruoja Europos Sąjungos remiamus projektus;
 • atstovauja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją European Schoolnet organizacijoje;
 • leidžia Švietimo naujienas, užtikrina Mokytojo TV darbą;
 • atlieka kitus jam pavestus darbus.

Departamentas administruoja šiuos projektus:

 • „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“;
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (su STEAM APC veikla);
 • „Inovacijos vaikų darželyje“;
 • „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“;
 • „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“;
 • „European Network of STEM Professional Development Centres“ (STEM PD Net);
 • „STEM SCHOOL LABEL“;
 • „Teaching ICT with Inquiry“;
 • „Erasmus“ TEACHer Upskilling Policy Experimentation“ (TeachUP)“;
 • „Media Lab for Bridging Cross-Border Gaps“;
 • „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt I“.
Skip to content