I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokymo priemonių sklaidos skyrius

Skyriaus uždaviniai:

 • analizuoti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių paklausą ir pasiūlą;
 • inicijuoti švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis, informacijos ir ryšių technologijomis bei kita infrastruktūra;
 • organizuoti ir atlikti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą;
 • organizuoti ir koordinuoti mokyklų informacinio tinklo turinio kūrimą, skaitmeninių mokymo priemonių įvairių poreikių turintiems mokiniams rengimą, paiešką, sisteminimą, įsigijimą, diegimą, sklaidą, lokalizavimą;
 • inicijuoti virtualių mokymosi aplinkų diegimą, skatinti švietimo įstaigas diegti informacines technologijas organizacijos procesams valdyti;
 • teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą, susijusią su skyriaus veikla;
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgaliojus, atstovauti jai tarptautinėse organizacijose ar dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, kaupti ir dalintis informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias švietimo inovacijas ir jų taikymo praktikas.

Skyriaus funkcijos:

 • analizuoja vadovėlių paklausą, pasiūlą ir rengia apžvalgas švietimo bendruomenei;
 • analizuoja mokymo priemonių paklausą, pasiūlą ir rengia apžvalgas švietimo bendruomenei;
 • inicijuoja mokyklų aprūpinimą trūkstamais vadovėliais, kurių fiziniai ar juridiniai asmenys, susiję su vadovėlių rengimu ir leidyba, nerengia dėl per mažo tiražo;
 • inicijuoja mokyklų aprūpinimą mokymo priemonėmis ir informacinių ir komunikacinių technologijų įranga;
 • organizuoja vadovėlių turinio vertinimo paslaugų pirkimą, vertintojų atranką ir jų mokymus;
 • skelbia informaciją apie įvertintus vadovėlius Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje;
 • teikia siūlymus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl vadovėlių vertinimo proceso tobulinimo;
 • organizuoja ir koordinuoja skaitmeninių mokymo priemonių paiešką, rengimą, sisteminimą, įsigijimą, diegimą, sklaidą, lokalizavimą;
 • užtikrina Agentūros įgyvendinamų projektų metu sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių priežiūrą ir renka informaciją apie jų naudojimą;
 • rengia rekomendacijas dėl virtualių aplinkų ir kitų informacinių technologijų organizacijos procesams valdyti taikymo ir diegimo;
 • renka ir skelbia naujienas, informaciją apie renginius, projektus, ugdymo turinio naujoves, susijusias su departamento veikla;
 • renka, analizuoja ir skleidžia gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą;
 • organizuoja renginius skaitmeninėms ir kitoms mokymo priemonėms pristatyti;
 • konsultuoja su vadovėlių ir mokymo priemonių rengimu, leidyba ir platinimu susijusius fizinius ir juridinius asmenis;
 • administruoja Švietimo portalo, Ugdymo turinio ir kitas informacines sistemas, susijusias su Departamento veikla;
 • skelbia Europos mokyklų tinklo naujienas ir naujienlaiškius, elektroninių leidinių publikacijas, dalyvauja tinklo renginiuose;
 • rengia ir (ar) įgyvendina skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

Atnaujinta: 2022-10-11

Skip to content