UGDYMO TURINIO DEPARTAMENTAS

Metodinė medžiaga mokytojui

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Dorinis ugdymas

Kalbinis ir literatūrinis ugdymas

Matematika

Gamtamokslinis ugdymas

Socialinis ugdymas

Meninis ugdymas

Informacinės technologijos

Technologijos

Fizinis ugdymas

Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai

Žmogaus sauga

Integruojamas turinys

Neformalusis ugdymas

Švietimo pagalba

 

Kita naudinga metodinė medžiaga ugdymo procesui organizuoti 

Migracija ir integracija 

Ugdymas kitose erdvėse

Specializuoto ugdymo krypties programos

Vadovėliai

14-19 metų mokiniams

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Intelektinė nuosavybė švietime

Skip to content