I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Klausimai – atsakymai

Kodėl reikėjo švietimo įstaigų vadovo rezervo?
Rezervo formavimo tikslas – kaupti duomenis apie patyrusius švietimo įstaigų vadovus, parengti asmenų, turinčių vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų, potencialių švietimo įstaigos vadovų, organizuoti rezerve esančių asmenų kompetencijų tobulinimą.
https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/vadovai/ 

Kodėl verta būti švietimo įstaigų vadovo rezerve?
Į rezervą įrašytiems asmenims pagal jų pasirengimą ir poreikius siūlomos kompetencijų tobulinimo priemonės ir (ar) pateikiama informacija apie galimybes įgyti kompetencijų.

Vartotojai naudojasi rezervo informacija organizuoti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti, vadovaudamiesi Konkurso valstybinių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011  m. liepos 1 d. įsakymu Nr.V-1193 ,,Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybinių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, taip pat gali ieškoti potencialių kandidatų į švietimo įstaigos vadovus, kreipdamiesi į rezerve esančius asmenis, išreiškusius pageidavimą gauti informaciją apie atitinkamus konkursus.

Kokios yra švietimo įstaigų vadovo rezervo grupės?
Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamente (reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-393) (toliau – reglamentas) yra šešios asmenų, atitinkančių švietimo įstaigos vadovui keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, nustatytą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5straipsnyje, grupės:

1 grupę sudaro asmenys, pateikę prašymą švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai institucijai įvertinti jo vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

2 grupę sudaro asmenys, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, tačiau dar nedirbę švietimo įstaigos vadovais;

3 grupę sudaro pirmus dvejus metus švietimo įstaigų vadovais dirbantys asmenys, priimti į pareigas viešo konkurso būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, pageidaujantys gauti mentorystės paslaugą;

4 grupę sudaro Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 17 dalyje įvardyti buvę švietimo įstaigų vadovai;

5 grupę sudaro asmenys, baigę švietimo įstaigos vadovo kadenciją (-as), turintys vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimą, bet ne ilgiau kaip 5 metus nedirbantys švietimo įstaigos vadovais;

6 grupę sudaro asmenys, turintys teisę teikti švietimo įstaigos vadovo mentorystės paslaugas (toliau – švietimo įstaigos vadovo mentorius).

Kaip galima užsiregistruoti į švietimo įstaigų vadovo rezervą?
Asmenys, siekiantys būti įtraukti į rezervą, kreipiasi į rezervo tvarkytoją (šiuo atveju į NŠA), užpildo prašymą būti švietimo įstaigų vadovų rezerve ir pateikia reglamento 8 punkte nustatytus dokumentus. Rezervo tvarkytojas, patikrinęs duomenis, įregistruoja asmenį į rezervą.

Kokius dokumentus asmenys švietimo įstaigų vadovo rezervo tvarkytojui turi pateikti? Prašymą, gyvenimo aprašymą  Europass CV formatu lietuvių kalba (pdf formatu) su priedais ir informaciją, patvirtinančią atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, keliamiems švietimo įstaigos vadovui.

Pretendentai siekiantys būti įtraukti į 2-ą, 3-ią ar 5-ą rezervo grupę, papildomai pateikia informaciją apie kompetencijų vertinimą, 4-ą rezervo grupę, informaciją apie po 2018 m. laimėtą viešą konkursą, o į 6-ą rezervo grupę, informaciją apie teisę teikti švietimo įstaigų vadovų mentorių paslaugas.

Atnaujinta: 2022-12-23

Skip to content