INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra

Apie projektą


Priemonė: Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas

Prioritetas: 9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Projekto sąrašo numeris: 09.4.1-ESFA-V-713-02

Projekto tikslas: Automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas, jų komponentus ir registrus), plečiant jų taikymo sritis.

Projekto aprašymas:

Sparčiai kintant darbo rinkos poreikiams ir technologijoms, profesinio mokymo svarba valstybei auga, tačiau mokymo įstaigos turi gebėti lanksčiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir didinti savo veiklos efektyvumą. Profesinės mokyklos šiuo metu negali užtikrinti elektroninio mokymo taikymo, silpnai išvystyta mokinių apskaita, mokymo rezultatų naudojimas priimant vadybinius sprendimus. Efektyvus valdymas leistų pasiekti užsibrėžtus profesinio mokymo tikslus: gerinti profesinio mokymo kokybę, optimaliai naudoti materialinius išteklius ir lėšas bei užtikrinti besimokančiųjų galimybes gauti kokybišką mokymą. Siekiant pagerinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, būtina užtikrinti kuo paprastesnius ir labiau automatizuotus dalyvavimo profesiniame mokyme ir jo vykdymo procesus, taip skiriant pagrindinį dėmesį mokymo paslaugos kokybės gerinimui ir efektyvesniam išteklių panaudojimui. Taip pat aktualu kurti profesinio mokymo nacionalinę stebėsenos sistemą Esminė Projektu sprendžiama problema – skaitmeninės priemonės, naudojamos profesinio mokymo įstaigose yra nepakankamos ir nesuteikia galimybių automatizuoti veiklos procesus. Taip pat taikant rinkoje jau esamas priemones (el. dienynams, tvarkaraščiams, virtualios mokymo aplinkos) bus sukurta informacinė sistema VMAK. Projekto įgyvendinime planuojamas projekto pilotinių mokyklų atstovų įdarbinimas projekto veiklose, kas užtikrins dar didesnį profesinių mokyklų poreikių įgyvendinimą projekte.

 

Projekto veiklos


 

Pagrindiniai projekto rezultatai


  • Išplėsta LAMA BPO informacinė sistema į BPIS informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą.
  • Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtros analizės ataskaita (žiūrėti žemiau – 1 dokumentas).
  • Atnaujinta finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA).
  • Sukurta virtualios mokymosi aplinkos komponentė ugdymo profesinių informacinė sistema sudaryta iš elektroninio dienyno, elektroninio tvarkaraščio ir virtualios mokymosi aplinkos (VMAK).
  • Sukurta profesinės mokyklos informacinė sistema (PMIS) (su dokumentų valdymo sistema).
  • Atnaujinti švietimo registrai (ŠR): mokinių registras (MR) ir pedagogų registras (PR) ir kiti.
  • Atnaujinta švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).
  • Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenos rodiklių analizės ataskaita (žiūrėti žemiau – 2 dokumentas).
  • Parengtas tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo PIAAC bandomojo tyrimo instrumentarijus.

 

Projekto komanda


Projekto priežiūros komitetas

Pirmininkė – Valantinienė Kristina, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Pirmininko pavaduotojas – Brazdeikis Vaino, Švietimo informacinių technologijų centro direktorius;

Nariai:

Paškevičius Aurimas– Europos socialinio fondo agentūros projektų vadovas;

Pavalkis Vygantas – Varėnos technologijos ir verslo mokyklos direktorius.

Simaškaitė Monika – INFOBALT švietimo ekspertė;

Imbrasienė Toma – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Europos sąjungos paramos koordinavimo departamento Europos sąjungos paramos įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Tamošiūnas Tadas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktorius;

Žiliukas Pranas – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas;

Projekto administravimas

Projekto vadovė – Jūratė Drazdauskienė, jurate.drazdauskiene@itc.smm.lt

Projekto buhalterė – Jurgita Kaukėnienė jurgita.kaukeniene@itc.smm.lt

Projekto personalo specialistė – Sigita Daugirdienė sigita.daugirdiene@itc.smm.lt

Projekto partneriai

Skip to content