I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra

PROJEKTAS NR. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ PLĖTRA“

Apie projektą:

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ (toliau – Projektas) finansavimą apibrėžia:

Sparčiai kintant darbo rinkos poreikiams ir technologijoms, profesinio mokymo svarba valstybei auga, todėl mokymo įstaigos turi gebėti lanksčiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir didinti savo veiklos efektyvumą. Profesinės mokyklos šiuo metu negali užtikrinti elektroninio mokymo taikymo, silpnai išvystyta mokinių apskaita, mokymo rezultatų naudojimas priimant vadybinius sprendimus. Efektyvus valdymas leistų pasiekti užsibrėžtus profesinio mokymo tikslus: gerinti profesinio mokymo kokybę, optimaliai naudoti materialinius išteklius ir lėšas bei užtikrinti besimokančiųjų galimybes gauti kokybišką mokymą. Siekiant pagerinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, būtina užtikrinti kuo paprastesnius ir labiau automatizuotus dalyvavimo profesiniame mokyme ir jo vykdymo procesus, taip skiriant pagrindinį dėmesį mokymo paslaugos kokybės gerinimui ir efektyvesniam išteklių panaudojimui. Taip pat aktualu kurti profesinio mokymo nacionalinę stebėsenos sistemą. Esminė Projektu sprendžiama problema – skaitmeninės priemonės, naudojamos profesinio mokymo įstaigose yra nepakankamos ir nesuteikia galimybių automatizuoti veiklos procesus. Taip pat, taikant rinkoje jau esamas priemones (el. dienynams, tvarkaraščiams, virtualios mokymo aplinkos), bus sukurta informacinė sistema VMAK. Projekto įgyvendinime planuojamas projekto pilotinių mokyklų atstovų įdarbinimas projekto veiklose, kas užtikrins dar didesnį profesinių mokyklų poreikių įgyvendinimą projekte.

Projekto tikslas – automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas, jų komponentus ir registrus), plečiant jų taikymo sritis.

Projekto uždaviniai:

 1. uždavinys. Veiklos procesų automatizavimas. Modernizuoti esamus ir sukurti naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas ir / ar jų komponentus), siekiant automatizuoti profesinio mokymo įstaigų veiklos procesus ir sudaryti sąlygas bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas organizavimui.
 2. uždavinys. Stebėsena. Išplėsti Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), siekiant sudaryti geresnes sąlygas profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.

Projekto partneriai: 

Projekto trukmė: 67 mėnesiai (2017 m. gegužės 5 d. – 2022 m. lapkričio 30 d.)

Bendras projekto biudžetas: 6 279 840,79 eurai (ES fondų lėšos – 5 081 484,84 eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 1 198 355,95 eur)

Iš jų: 2.110.526,85 eurai skirti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti,

542.040,86 eurai – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Projekto rezultatai:

2021 m. projektas buvo papildytas nauja veikla, suderinta su projekto tikslu ir uždaviniais. Šios naujos 3 veiklos tikslas: siekiant užtikrinti ir plėtoti projekte pradėtą įgyvendinti automatizuotą profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą administravimo veiklos procesų valdymą, vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos stebėseną ir sudaryti sąlygas Nacionalinei švietimo agentūrai tapti kompetencijų centru, pasirengusiu vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėseną ir vertinimą.

Projekto sutartyje numatytos naujos 3 veiklos:

 • Bus parengtos 3 antrinės tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų analizės.
 • Bus parengta mokymosi pasiekimų bendrajame ugdyme ir jų ryšių su tolesnio mokymosi kelio pasirinkimais longitudinio tyrimo ataskaita.
 • Bus parengtas ir publikuotas švietimo sistemos stebėsenos ir vertinimo procesų ir įrankių analizės vadovas.
 • Bus parengtos ne mažiau kaip 10 mokslinių analizių su rekomendacijomis ir prognostiniais vertinimais.
 • Bus atlikti ne mažiau kaip 4 nacionaliniai tyrimai ir pateiktos jų ataskaitos su išvadomis, konkrečiomis rekomendacijomis.
 • Bus tobulinamos iki 30-ties NŠA darbuotojų kompetencijos, reikalingos projekte įgyvendinamų veiklų ir tolesnei profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.
 • Bus sukurtas galimas švietimo stebėsenos ir politikos analizės veiklų tobulinimo modelis.
 • Bus padidintas ŠVIS prieinamumas procesų stebėsenai ir prognozavimui.
 • Bus sukurta ne mažiau kaip 3 ŠVIS modeliai.
 • Bus įsigyti įrankiai ir pakelta darbuotojų kvalifikacija, reikalinga projekte įgyvendinamų veiklų ir tolesnei profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.
 • Bus pritaikytas esamos sistemos funkcionalumas stebėsenos ir vertinimo poreikiams ateityje.

 

Informaciją teikia:

Projekto vadovė – Jūratė Drazdauskienė, jurate.drazdauskiene@nsa.smm.lt
Projekto buhalterė – Jurgita Kaukėnienė, jurgita.kaukeniene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-09-07

Skip to content