I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kaip tapti vertintoju?

Išorės vertintojų atranką reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-1113 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių nauja redakcija.

Išorės vertintojų atranka – objektyvi, skaidri ir atvira procedūra, kurios metu pagal nustatytus reikalavimus viešo konkurso metu atrenkami kandidatai į išorės vertintojus. Konkursai apie išorės vertintojų atranką skelbiami Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje ir (ar) kitose informavimo priemonėse.

Vadovaujantis patvirtintomis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), asmuo, pageidaujantis dalyvauti išorės vertintojų atrankoje (toliau – Pretendentas), turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

 • Bendrieji reikalavimai:
 1. turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio ir (ar) vadybinio darbo patirtį mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programas (toliau – Mokykloje) per pastaruosius 10 metų;
 3. mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 • Specialieji reikalavimai:
 1. išmanyti Mokyklos veiklos įsivertinimą, išorinį vertinimą ir švietimą reglamentuojančius teisės aktus;
 2. suvokti šiuolaikinės pamokos sampratą;
 3. būti motyvuotam išorės vertintojo veiklai;
 4. mokėti apibendrinti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, būti nepriekaištingos reputacijos, aktyviu komandos nariu ir pasitikėti kitais asmenimis;
 6. gebėti greitai ir veiksmingai organizuoti savo ir kitų darbą;
 7. gebėti priimti objektyvius sprendimus, išlaikant pusiausvyrą tarp emocionalumo ir racionalumo.
 • Pretendentas Agentūrai pateikia motyvuotą prašymą, savo gyvenimo aprašymą, Agentūros direktoriaus nustatytos formos deklaraciją apie nepriekaištingą reputaciją (atitiktis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytiems kriterijams, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymas, Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojų elgesio taisyklių (Aprašo 1 priedas) (toliau – Išorės vertintojų elgesio taisyklės) laikymasis, jei pakartotinai pretenduojama į išorės vertintojus), stebėtos pamokos analizę ir vertinimą.
 • Išorės vertintojų atranką vykdo Mokyklų veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojų atrankos komisija (toliau vadinama – Atrankos komisija). Atrankos komisijos darbo reglamentą ir personalinę sudėtį tvirtina Agentūros direktorius.
 • 7–9 asmenų Atrankos komisija sudaroma trejiems metams, įtraukiant ne mažiau kaip po vieną psichologą, bendrojo ugdymo mokyklos ir Agentūros darbuotoją.
 • Atrankos komisija vertina pretendento pateiktus dokumentus ir vertina, ar Pretendentas atitinka bendruosius reikalavimus. Pretendentas, atitinkantis bendruosius reikalavimus, kviečiamas į antrąjį atrankos etapą. Antrajame etape Atrankos komisija vertina, kaip Pretendentas atitinka specialiuosius reikalavimus, numatytus Taisyklių 8 punkte.
 • Atsižvelgdamas į Atrankos komisijos siūlymą dėl pretendento tinkamumo Mokyklos išorinio vertinimo veiklai, pasibaigus Taisyklių 35 punkte nurodytam Atrankos komisijos apskundimo terminui, Agentūros direktorius įsakymu tvirtina kandidatus į išorės vertintojus.

Atnaujinta: 2022-12-23

Skip to content