I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vertinimai

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS
IŠORINIO VERTINIMO STATISTIKA

 Nacionalinė švietimo agentūra nuo 2007 m. vykdo bendrojo ugdymo mokyklų veiklos išorinį vertinimą (Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas). Visuminio vertinimo metu vertinama visa mokyklos veikla (toliau – visuminis vertinimas), teminio vertinimo metu gilinamasi į švietimo ir mokslo ministro nustatytą aktualią temą (problemą, klausimą) (toliau – teminis vertinimas); rizikos vertinimo metu identifikuojami rizikos veiksniai, analizuojamos ir numatomos veiklos tobulinimo galimybės (toliau – rizikos vertinimas). Nacionalinė švietimo agentūra nuo 2007 m. iki 2022 m. vykdė 1035 išorinius mokyklų veiklos kokybės vertinimus.

Visuminio, teminio ir rizikos išorinių vertinimų pasiskirstymas pagal metus

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS
2022 METŲ IŠORINIO RIZIKOS VERTINIMO DUOMENŲ APŽVALGA

Rizikos vertinimo metu mokykla vertinama vadovaujantis rizikos vertinimo rodiklių sąranga (Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės rizikos vertinimo rodikliai (9 priedas). Pakartotinio rizikos vertinimo metu vertinamas mokyklos veiklos pokytis, kuris fiksuojamas taip: pokyčio nėra; stebimas teigiamas pokytis: teigiamas pokytis, kai veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių pažanga stebima tame pačiame vertinimo lygyje; teigiamas pokytis, kai veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių įvertinimas padidėjo (pvz., iš 2 lygio į 3 lygį ar pan.); neigiamas pokytis.

2022 m. pakartotinis rizikos vertinimas vykdytas 134 bendrojo ugdymo mokyklose. Lyginant ankstesnio vertinimo ir 2022 m. duomenis, dažniausiai nustatytas teigiamas veiklos kokybės pokytis. Tačiau fiksuota atskirų veiklų, kurių pažanga nežymi, arba fiksuojamas neigiamas kai kurių veiklos aspektų pokytis. Teigiamas pokytis fiksuotas 93 proc. visų 134 mokyklose vertintų veiklos kokybės rodiklių.

Vertintų mokyklų veiklos kokybės rodiklių bendras pokytis nuo ankstesnio iki 2022 m. vertinimo (mokyklų skaičius N = 134)

Analizuojant atskirų rodiklių pokytį verta atkreipti dėmesį, kad 98 mokyklose rodiklis Orientavimasis į mokinio poreikius įvertintas aukštesniu lygiu ir konstatuotas teigiamas veiklos pokytis. Daugiau kaip 55 proc. vertintų mokyklų stebimas teigiamas pokytis ir aukštesnis įvertinimo lygis šiuose rodikliuose: Asmenybės tapsmas (86 mokyklos), Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą (79 mokyklos ), Ugdymo(si) organizavimas (77 mokyklos), Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės (76 mokyklos). Nors rodiklio Mokinio pasiekimai ir pažanga įverčio lygis nepakitęs, tačiau 67 mokyklose fiksuotas teigiamas veiklos pokytis.

Vertintų mokyklų atskirų veiklos kokybės rodiklių pokytis nuo ankstesnio iki 2022 m. vertinimo (mokyklų skaičius N = 134)

Vertintų mokyklų atskirų veiklos kokybės rodiklių pokytis nuo ankstesnio iki 2022 m. vertinimo (mokyklų skaičius N = 134)

2022 m. iš 134 vertintų mokyklų 26 mokyklose (9 gimnazijose, 9 pagrindinėse mokyklose, 7 progimnazijose, 1 mokykloje-daugiafunkciame centre) buvo stebėta ir vertinta 1418 pamokų. Išorinio vertinimo metu buvo pateikti vertinimo duomenys apie pamokos kokybę pagal 20 pamokos vertinimo aspektų.

Įvertinus pamokų aspektus pagal kokybės vertinimo lygius, matyti įverčių Gerai ir Patenkinamai dominavimas. Daugiau kaip 55 proc. vertintų pamokų kokybė įverčiu Gerai stebima pagal šiuos aspektus: Teikiami papildomi paaiškinimai netrikdo mokinių darbo, skatina ir padeda jiems siekti pažangos; Mokytojas supratingai reaguoja į mokinių klaidas, vyrauja pozityvi nuostata vertinant pasiekimus ir pažangą. Dažniausiai įverčiu Prastai (11,8 proc.) pamokos kokybė fiksuota pagal aspektą Mokiniai apibendrina išmoktą medžiagą ir mokymosi rezultatus, nusimato veiklos siekius, gaires.

Pakartotinio rizikos išorinio vertinimo metu stebėtose pamokose atskirų aspektų kokybės vertinimo lygių pasiskirstymas (proc., pamokų skaičius N = 1418)

Po kiekvienos stebėtos pamokos vertintojai kartu su mokytoju aptarė pamoką ir įvardijo, kurie pamokos aspektai yra stiprieji, ir kurie – tobulintini. Stebėtų pamokų kokybės vertinimo duomenys rodo, kad dažniausiai (91,4 proc. stebėtų pamokų) vertintojų įvardytas stiprusis pamokos aspektas Mokytojas supratingai reaguoja į mokinių klaidas, vyrauja pozityvi nuostata vertinant pasiekimus ir pažangą, susijęs su mokinių vertinimu ir įsivertinimu. Dažniausiai tobulintinu (83,9 proc.) yra įvardytas pamokos aspektas Mokiniai apibendrina išmoktą medžiagą ir mokymosi rezultatus, nusimato veiklos siekius, gaires susijęs su siekiamais mokinio ugdymo rezultatais.

Pakartotinio rizikos išorinio vertinimo metu stebėtų pamokų stiprių, tobulintinų, išskirtinai stiprių, išskirtinai tobulintinų veiklų vertinimo lygių pasiskirstymas pagal pamokos aspektus (proc., pamokų skaičius N = 1418)

 


2021–2022 m. teminio išorinio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 61 bendrojo ugdymo mokyklų (BUM);
 • stebėtos 3500 pamokos / veiklos.

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 2021–2022 metais, analizuojamos temos „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“ vertinimo rodikliai

Iš viso nuo 2007 m. iki 2022 m. įvertintos 879 bendrojo ugdymo mokyklos.

2021–2022 m. vertintų mokyklų veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (mokyklų skaičius N = 61)

2021–2022 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (mokyklų skaičius N = 61)

2021–2022 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (mokyklų skaičius N = 61)

2021–2022 m. vertintose mokyklose stebėtų pamokų kokybė (proc., pamokų skaičius N = 3500)

2021–2022 m. vertintų mokyklų pamokos aspektų įvertinimas (vidurkis, pamokų skaičius N = 3500)

2021–2022 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI ir TOBULINTINI pamokos / veiklos komponentai (proc., pamokų / veiklų skaičius N = 3500)

2021–2022 m. vertintų mokyklų stebėtose pamokose / veiklose vyraujanti paradigma (proc., pamokų / veiklų skaičius N = 3500)

 


2019 m. rizikos išorinio vertinimo rezultatai:


2019 m. visuminio išorinio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 10 mokyklose
 • stebėtos 1148  pamokos/veiklos

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės rizikos vertinimo rodikliai (3 priedas)

 

Iš viso 2007-2019 m. veikusios vertintos 818 bendrojo ugdymo mokyklos (74,77 proc., 2019 m. ŠVIS duomenys):

2019 m. rizikos išorinis vertinimas

Veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (N=53):

2019 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (proc., N=53):

2019 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (proc., N=53):

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. vertintose mokyklose (vidurkis, N=53) (1 dalis):

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. vertintose mokyklose (vidurkis, N=53) (2 dalis):

2019 m. STIPRIEJI ir TOBULINTINI pamokos aspektai (proc., N=2487):

2019 m. stebėtose pamokose vyraujanti paradigma (proc., N=2487):

2019 m. visuminis išorinis vertinimas

2019 m. vertintų mokyklų veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas (N=10):

2019 m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (N=10):

2019 m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (N=10):

2019 m. stebėtų pamokų kokybė (N=1148):

2019 m. pamokos komponentų įvertinimas (vidurkis, N=1148):

2019 m. stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=1148):

 


2018 m. I pusmečio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 75 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6145 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertintos 755 BU mokyklos arba 67,1 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų veiklos sričių įvertinimas (dažnis, N=75):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmetį stebėtų pamokų kokybė (proc., N=75):

Pamokos komponentų įvertinimas 2018 m. I pusmetį (vidurkis, N=75):

2018 m. I pusmečio stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (proc., N=75):

2018 m. I pusmečio stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=75):

2017 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 68 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6796 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertinta 680 BU mokyklų arba 60,6 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2017 m. vertintose mokyklose (dažnis)(N=68):

2017 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.)(N=68):

2017 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.)(N=68):

2017 m. stebėtų pamokų kokybė (proc.) (N=68):

Pamokos komponentų įvertinimas 2017 m. (vidurkis) (N=68):

2017 m. stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (N=68):

Vyraujanti paradigma 2017 m. stebėtose pamokose (N=68):

2016 m. vertinimo rezultatai:

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2016 metais vertintose mokyklose (dažnis):

2016 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.):

2016 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.):

Pamokos aspektų kokybė 2016 m.:

Vyraujanti paradigma 2016 m. stebėtose pamokose:

 

2015–2016 m. m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai:

2015-2016 m. m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai:

2015 m. vertinimo rezultatai:

2015 m. vertintų pamokų pasiskirstymas pagal ugdymo paradigmą (proc.):

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų dešimties stipriųjų veiklos aspektų (+10) palyginimas:

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų penkių tobulintinų veiklos aspektų (-5) palyginimas:

Pamokos aspektų kokybė 2011–2015 m.:

2014 m. vertinimo rezultatai:


 

2013 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 73 mokyklose,
 • stebėtos 6604 pamokos,
 • apklausta 7104 mokiniai, 9322 tėvai ir 1862 mokytojai*.
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)

* – nuo 2013 m.  buvo atliekami ir mokytojų nuomonių tyrimai.

Atnaujinta: 2023-03-14

Skip to content