I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Projektas (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001) „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“

Projektas „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001).

Projektas „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“  vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-706 „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“.

Projekto tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą, sudarant sąlygas kaupiamojo vertinimo sistemos kūrimui ir individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėsenos plėtotei.

Projektas, kaip ir visa priemonė „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“, yra nukreiptas į mokinių ugdymo pasiekimų gerinimą, diegiant inovacijas ir skatinant švietimo sistemos pokyčius. Projektu siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą, tobulinant vertinimo kriterijus, diegiant šiuolaikines technologijas, tobulinant pedagogų ir mokyklų vadovų kompetencijas. Taip būtų sudarytos sąlygos kaupiamojo vertinimo sistemos kūrimui ir diegimui bei individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėsenos plėtotei.

Įgyvendinant projektą, siekiama įvykdyti proveržį pereinant prie elektroninio vertinimo ir duomenų analizės sistemos (e-assessment) ir šalies mastu vertinamų mokinių pasiekimų, apimant visas bendrojo ugdymo pakopas (pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą), vertinimo susitarimų ir kriterijų išplėtojimo. Dėmesys taip pat bus skiriamas formuojamojo ir sumuojamojo vertinimo dermės užtikrinimui, sumuojamojo vertinimo panaudojimo formuojamojo vertinimo tikslais plėtojimui.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2018 m. balandžio 18 d., trukmė – 36 mėn.

Projekto uždaviniai ir veiklos:

1 uždavinys – sudaryti sąlygas kaupiamajam vertinimui ir individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėsenos plėtotei.

Veikla – individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos plėtojimas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas.

2 uždavinys – sukurti visas bendrojo ugdymo pakopas (pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą) apimantį daugiafunkcį užduočių banką.

Veikla – užduočių banko sukūrimas.

3 uždavinys – plėsti mokinių pasiekimų vertinimo šalies lygmeniu galimybes panaudojant IKT sprendimus.

Veikla – elektroninio vertinimo sistemos (E-assessment) sukūrimas.

 

1 veikla – individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos plėtojimas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas.

Veiklos paskirtis – aprašyti nacionaliniu lygiu vertinamus mokinių pasiekimus, esamą turinį papildant ir praplečiant šiuolaikiniam asmeniui svarbių gebėjimų sritimis. Tam bus kuriami vertinamų mokinių pasiekimų konstruktai ir pasiekimų aprašai (vertinimo kriterijai, vertinimo rubrikos ir pan.). Šis naujas turinys sudarys sąlygas esamą nacionalinio lygmens vertinimą pakreipti link bendresnių gebėjimų bei įvairesnių ugdymo sričių vertinimo, padės suartinti išorinį vertinimą su vertinimu ugdymo procese.

Kviečiame mokyklas teikti paraiškas dėl 4, 6, 8 klasių mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo įrankių išbandymo 2019–2020 m.m.

Nacionalinis egzaminų centras, siekdamas sukurti prielaidas meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio (toliau DMT) ugdymo pasiekimų vertinimui ir stebėsenai, kviečia mokyklas dalyvauti projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“.

Įgyvendinant vieną iš projekto veiklų (1 veikla „Individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos vystymas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“), numatyta, bendradarbiaujant su Lietuvos mokyklų įvairovę atspindinčiomis pilotinėmis mokyklomis, surinkti reikiamą informaciją apie mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimus pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose (4, 6 ir 8 klasėse), išbandyti projekte sukurtus minėtų ugdymo sričių vertinimo įrankius ir išsiaiškinti, kaip gerinti meninio ir technologinio ugdymo kokybę, pasiekimų vertinimą, diagnozavimą ir grįžtamąjį ryšį, kuris būtų grindžiamas mokinių pasiekimų įrodymais.

Paraiškų lauksime iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškų teikimo sąlygos ir paraiškos forma taip pat skelbiama savivaldybių ir mokyklų KELTO paskyrose.

„Siekiant tobulinti pradinį ir pagrindinį ugdymą labai svarbu užtikrinti deramą dėmesį visoms ugdymo turinio sritims ir siekti ugdymo kokybės neskirstant mokomųjų dalykų į svarbesnius ir mažiau svarbius. Ne paslaptis, kad menų ir technologijų ugdymo pasiekimai švietimo bendruomenei ir visuomenei rūpi daug mažiau. Dažnai galvojama, kad meninio ir technologinio ugdymo rezultatai priklauso tik nuo mokinių gabumų ar talento, arba, atvirkščiai, manoma, kad asmens meninė saviraiška yra unikali, su niekuo nepalyginama, todėl visi darbai turi būti vertinami labai pozityviai. Tačiau meninio ir technologinio ugdymo esmė yra ne vien estetinis rezultatas („gražūs“ darbai), bet ir kūrybinis procesas, per kurį įgyjamos asmeninės kompetencijos, ugdomas kritinis mąstymas, formuojasi pozityvus santykis su aplinkiniu pasauliu, kultūriniu palikimu.” Daugiau: Kaip spręsime menų ir technologijų ugdymo pasiekimų vertinimo problemas ir iššūkius? (Švietimo Naujienos, 2019).

2 veikla – užduočių banko sukūrimas.

Įgyvendinant veiklą bus sukurtas visas bendrojo ugdymo pakopas (pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą) apimantis užduočių bankas. Užduočių banko paskirtis – sukaupti užduotis nacionaliniu lygiu rengiamiems ir vykdomiems mokinių pasiekimų vertinimams (brandos egzaminams, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui, nacionaliniams mokinių pasiekimų patikrinimams ir kt.).  Įgyvendinant šią projekto veiklą bus siekiama nuosekliai pereiti nuo popierinių užduočių prie elektroninio užduočių banko ir elektroninio mokinių pasiekimų vertinimo.

3 veikla – elektroninio vertinimo sistemos (E-assessment) sukūrimas.

Įgyvendinant veiklą Nacionaliniame egzaminų centre bus sukurta vieningai valdoma elektronio vertinimo sistema, apimanti visus bendrojo ugdymo lygmenis. Sukurta sistema apims keletą komponentų:

– elektroninį nacionalinio lygmens mokinių pasiekimų vertinimo vykdymą (e-testavimo komponentas). E-testavimo komponentas diegiamas siekiant pereiti prie modernaus, šiuolaikiško mokinių pasiekimų vertinimo panaudojant informacines komunikacines technologijas pagal galimybes maksimiai atsisakant popierinių užduočių, nuosekliai vertinimą perkelti į elektroninę erdvę.

–  elektroninio mokinių darbų vertinimo komponentą (e-marking komponentas). Projektuojant šį komponentą  pirmiausia bus siekiama, kad ši sistema kokybiškai pagerintų „popierinių“ kandidatų darbų/atsakymų vertinimą.

– rezultatų teikimo ugdymo dalyviams komponentą (ataskaitų rengimo komponentas). Įgyvendinant veiklą bus sukurta Rezultatų analizės ir individualizuotų ataskaitų kūrimo ir teikimo aplinka.

Atnaujinta: 2022-09-25

Skip to content