I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prevencinės programos

Prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma.

Kaip pasirinkti prevencinę programą?

Prevencinė programa yra viena iš prevencijos priemonių, ji mokyklai turėtų tarnauti ne vienerius metus. Tyrimai ir praktika rodo, kad geriausių rezultatų pasiekia tos mokyklos, kurios prevencinę programą įgyvendina nuolat ir ilgą laiką, pvz., mokyklose, įgyvendinančiose Olweus patyčių prevencijos programą, patiriančių patyčias mokinių skaičius mažėja kasmet, o tose mokyklose, kurios šią programą vykdė dešimt metų, patyčių atvejų skaičius sumažėjo per pusę. Olweus programą įgyvendinančių mokyklų mokytojai pažymi, kad patyčių mokykloje lygis padidėja, jei tik mažiau dėmesio skiriama programos įgyvendinimui ar nukrypstama nuo jos įgyvendinimo standarto. Jei norime, kad esamos problemos neaugtų ar neatsirastų naujų, prevencija turi būti vykdoma nuolat. Prevencija – ne vienkartinis ar baigtinis veiksmas, ji –  cikliškas procesas.

Rinkdamiesi prevencinę programą: 

Įvertinkite situaciją:

  • kokią problemą norite išspręsti, kokios priežastys ją lėmė, kokios priemonės geriausiai padėtų išspręsti problemą. Gali būti, kad tik prevencinės programos nepakaks, teks imtis ir kitų priemonių;
  • kokie jūsų žmogiškieji ištekliai: kokia  mokyklos darbuotojų patirtis, kompetencija, motyvacija įgyvendinti prevencinę programą bei užimtumas kitomis veiklomis;
  • kokie finansiniai resursai:  ar jų pakaks programos diegimui šiuo metu, ir taip pat – po metų ar dviejų, kai reikės tęsti programą.

Pasirinkite efektyvią prevencinę programą: 

  • išsiaiškinkite, kiek ir kokių yra prevencinių programų, kurios padėtų spręsti jūsų nustatytą problemą, kurios iš jų tinka jūsų mokykloje besimokantiems mokiniams pagal jų amžių;
  • rinkitės tą prevencinę programą, kurios veiksmingumas įrodytas tyrimų rezultatais. Pasirinkę tokią prevencinę programą galėsite tikėtis sėkmės spręsdami kilusią problemą bei sutaupysite laiko ir lėšų;
  • susipažinkite su prevencinės programos tikslais, siekiamais rezultatais, metodine medžiaga, naudojamais metodais ir darbo būdais, programos diegimui reikalingais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais. Įvertinkite, ar prevencinės programos medžiaga, idėja, principai ir įgyvendinimo filosofija priimtina jūsų mokyklos bendruomenei, pasitarkite su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais;
  • įvertinkite, kaip konkreti prevencinė programa dera su mokyklos vertybėmis ir filosofija, taip pat – su kitomis mokykloje vykdomomis veiklomis, priemonėmis ar prevencinėmis programomis.

Renkantis prevencinę programą labai svarbu apsvarstyti, kaip bus galima užtikrinti prevencinės programos tvarumą. Paprastai tvarumą užtikrinti padeda tie dalykai, kurie skatina tęsti prevencinės programos įgyvendinimą valstybės, savivaldybės ar projektiniam finansavimui pasibaigus, t. y., prevencinės programos efektyvumas arba pasiekta nauda įgyvendinant prevencinę programą. Tai galėtų būti sumažėję patyčių atvejai mokykloje, pagerėjusi drausmė pamokų metu, pagerėję pedagogų tarpusavio santykiai  ir kt. Įgyvendinama prevencinė programa turi integruotis į mokyklos veiklas, kultūrą ir tapti neatskiriama mokyklos gyvenimo dalimi. Tik tokiu atveju pavyks užtikrinti efektyvų programos įgyvendinimą, pasiekti norimų rezultatų ir juos išlaikyti.

 

Prevencinė programa

Programos tikslinė grupė

Autorines teises / teisę įgyvendinti programą Lietuvoje turinti įstaiga

 

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Zipio draugai“

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Priešmokyklinės ir 1 kl. mokiniai VšĮ „Vaiko labui“
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Obuolio draugai“

https://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/

2–3 kl. mokiniai VšĮ „Vaiko labui“
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Įveikiame kartu“

https://www.vaikolabui.lt/iveikime-kartu/

2–4 kl. mokiniai VšĮ „Vaiko labui“
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Antras žingsnis“

https://pvc.lt/antras-zingnis/apie-programa-2/

1–4 kl. mokiniai VšĮ „Paramos vaikams centras“
LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ https://lions-quest.lt/laikas-kartu-pradinis-ugdymas/ Priešmokyklinės grupės ir 1–4 klasių mokiniai VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“
LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“ https://lions-quest.lt/paauglystes-kryzkeles/ 5–8 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“
LIONS QUEST „Raktai į sėkmę”

https://lions-quest.lt/raktai-i-sekme/

I–IV gimnazijos klasės mokiniai VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“
Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“ 5–12 klasių mokiniai ir mokytojai

Nacionalinė švietimo agentūra

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa https://www.ssinstitut.lt/mokymai/vaiko-emociju-israiskos-kontroles-veik-ugdymas/ 8–18 metų mokiniai, jų mokytojai, mokyklos administracijos atstovai VšĮ Šeimos santykių institutas

Smurto ir patyčių prevencija

Olweus patyčių prevencijos programa https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalba/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa/olweus-programa/ Visa mokyklos bendruomenė Nacionalinė švietimo agentūra
„FRIENDS“, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programa

https://friends.vaikulinija.lt/friends-prevencijos-programa/friends-patyciu-prevencijos-programa/

Visa mokyklos bendruomenė Všį „Vaikų linija“
Seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“ 2–12 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai Nacionalinė švietimo agentūra
Smurto ir seksualinės prievartos prevencinė programa LIONS QUEST „Aš žinau” https://lions-quest.lt/as-zinau/ Priešmokyklinės ir 1-6 kl. mokiniai VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“

Savižudybių prevencija

Savižudybių prevencijos programa 9–12 kl. mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai. Nacionalinė švietimo agentūra

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“ 2–12 kl.  mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

Nacionalinė švietimo agentūra

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“

https://www.vilniausppt.lt/mokomosios-grupes-tevams/

 

Mokytojai ir mokinių tėvai

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP

http://www.stepgrupes.lt/kontaktai/

Mokinių tėvai

 

Naudingos nuorodos:


Rekomendacijos savivaldybėms dėl prevencinių programų kriterijų

Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamų prevencinių programų sąrašas

 

Tyrimai ir analizės:


Prevencinių programų įgyvendinimas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais

Atnaujinta: 2023-11-13

Skip to content