I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vaiko vidutinės priežiūros priemonės

Vaiko vidutinės priežiūros priemonės

  • Vaiko vidutinė priežiūra yra priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
  • Vaikų socializacijos centras – prie bendrojo ugdymo mokyklų priskiriama valstybinė specializuota įstaiga, vykdanti vaiko vidutinės priežiūros priemones.
  • Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo aplinkybės

Skiriama vaikui, kuris:

  • padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal LR baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
  • kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta nurodytu pagrindu.
  • Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo laikotarpis – iki vienų metų, bet ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti pakeista, pratęsta arba panaikinta įstatymų nustatyta tvarka. Bendras vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas (įskaitant vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimą arba skyrimą iš naujo) negali būti ilgesnis kaip 3 metai. Į vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminą įskaitomas auklėjamojo poveikio priemonės (žiūrėti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įstatymo 10 straipsnio 5 dalį) terminas. Vaikui paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas skaičiuojamas nuo faktinio šios priemonės taikymo momento.

Vidutinės priežiūros priemonės taikymas vaikų socializacijos centre

Vaikų socializacijos centro paskirtis – formuoti ir įtvirtinti socialiai priimtiną vaikų elgesį, didinti jų psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui, padėti susigrąžinti mokymosi motyvaciją, užtikrinant ugdymą, mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą. Centras yra valstybinė bendrojo ugdymo mokyklų grupei priskiriama specializuota įstaiga, skirta delinkventinio elgesio vaikams, kuriems Įstatymo nustatyta tvarka paskirta vidutinės priežiūros priemonė.

Centras gali būti specializuotas arba jame gali būti steigiamos specializuotos vaikų grupės pagal lytį, amžių, psichikos ir elgesio sutrikimus. Vaikų skaičių Centre nustato švietimo ir mokslo ministras, tačiau jis negali viršyti  32 vaikų. Centre sudaromos uždaro ir pusiau atviro tipų grupės.

Vaikai į socializacijos centrus priimami savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, turint teismo leidimą. Nacionalinė švietimo agentūra yra įgaliota institucija parinkti vaikų socializacijos centrą, į kurį vaikas gali būti nukreiptas.

Vaikai į socializacijos centrus priimami nuo 14 metų. Vaikai, neturintys 14 metų, išimties tvarka, gali būti priimami, kai šių vaikų elgesys kelia realų pavojų kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui.

Socializacijos centrų nuostatai

  • Gruzdžių vaikų socializacijos centro nuostatai

 

Vaikų skaičius socializacijos centruose

Atnaujinta: 2023-11-13

Skip to content