I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklos tobulinimas

2020 m. gruodžio 3 dieną vyko viešoji konsultacija „Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“.

Kviečiame žiūrėti vaizdo įrašą


VIDINIS PROJEKTAS „GERAS MOKYMASIS GEROJE MOKYKLOJE“ (ĮSIVERTINIMO IR VEIKLOS TOBULINIMO INTEGRALUMAS)

Projekto tikslas – mokyklos tobulinimą, besiremiantį į(si)vertinimo duomenimis, paversti tęstine integruota ir suasmeninta veikla. Tokia veikla, kuri stiprintų vadovų bendrąsias ir vadybines kompetencijas,  taip pat individualias mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kad mokykla virstų besimokančia bendruomene, atvira tiek vidiniam, tiek išoriniam bendradarbiavimui.

Projekto uždaviniai:

 1. Kiekvienai mokyklai, remiantis savo mokyklos į(si)vertinimo duomenimis, sukurti tęstinį savo veiklos tobulinimo modelį, orientuotą į kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, ir lavinti įgūdžius, būtinus šio modelio kūrimui ir įgyvendinimui.
 2. Projekte dalyvaujančių mokyklų vadovams ir mokytojams sukurti asmenines tęstinio profesinio augimo programas, kurių efektyvumas vertinamas pagal tai, kiek jos konstruktyviai prisideda prie mokyklos tobulinimo modelio ir lavina įgūdžius, būtinus šių programų kūrimui ir įgyvendinimui.
 3. Remiantis dalyvaujančių mokyklų šio projekto veiklų patirtimi sukurti asmeninio tęstinio profesinio augimo modelį, darantį veiksmingą įtaką mokyklos tobulinimui.

Pagrindinės projekto realizavimo nuostatos:

 1. Tik pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas gali sudaryti esmines sąlygas pilnaverčiam mokinio augimui.
 2. Tik mokytojas, kuris turi autoritetą mokinių, tėvų, kolegų tarpe ir visuomenės akyse gali tokias sąlygas kurti.
 3. Tik besimokantis žmogus, kuris nepaliaujamai stengiasi išbandyti suvoktus ir išmoktus dalykus kitų gyvenimo gerovei plėtoti, ugdosi autoritetą jų tarpe.
 4. Tik asmeninis priėjimas, individualus darbas ir tarpusavio atidus įsiklausymas, vykdomas nuosekliai ir su atkakliu reguliarumu užtikrina tolygų augimą.

Projekto tikslinė grupė – formalieji lyderiai – sėkmingai įsivertinę vadybines kompetencijas ir laimėję mokyklos direktoriaus pareigybės konkursą. Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai (toliau – NMVA) yra svarbu lydėti pedagogus (kurie kokiose nors veiklose yra / buvo susiję su NMVA veikla) jų sėkmės keliu pastiprinant, palaikant, bendradarbiaujant. Projekto dalyvių – mokyklų vadovų ir jų ugdymo komandų – pagrindinis indėlis yra jų pačių asmeninis įsipareigojantis apsisprendimas atkakliai ir nuosekliai dalyvauti visose projekto veiklose.

Pakviesta 9 mokyklų direktoriai ir mokyklų komandų neformalieji lyderiai dalyvauti projekte.

Preliminariai numatomi projekto žingsniai:

 1. Diskusijos su 9 mokyklų komandomis, susidomėjusiomis projekto tikslu ir pagrindinėmis projekto realizavimo nuostatomis, kad išsiaiškintume projekto dalyvių ir organizatorių lūkesčius projektui ir įsivaizduojamą pasiekto rezultato viziją.
 2. Seminarai su mokyklų komandomis (viename sraute ne daugiau 2-3 mokyklų, priklausomai nuo komandos dydžio) apie mokyklų į(si)vertinimo ataskaitų perskaitymą ir jų įveiklinimą konkretaus mokytojo darbe.
 3. Seminarai mokyklų komandoms, skirti ugdyti bendradarbiavimo ir individualaus mokymosi iš bendros veiklos gebėjimus.
 4. Realių mokyklos kaitos projektų supervizija, kurių tikslas teikti grįžtamąjį ryšį tiek mokyklų bendruomenėms bei jų mokytojams, o taip pat ir mokyklų vertintojams bei mokyklų konsultantams, kad visos šios grupės ir asmenys tobulintų savo gebėjimus mokinio pažangai užtikrinti bendradarbiaudami.
 5. Visos mokymosi ir patirties sklaida viso projekto metu (nuo pradžios iki pabaigos) tiek projekto mokyklose, tiek tarpmokykliniuose renginiuose, tiek ir virtualioje aplinkoje.

Pasitelkiami mokslininkai, konsultantai ir / ar ekspertai edukologai,  psichologai visuose projekto etapuose.

Projekto trukmė treji mokslo metai: 2018-2021 m. Per vienerius mokslo metus ne mažiau kaip 2-3 realūs susitikimai su kiekvienos mokyklos komanda (dalis jų nuvykus į mokyklas) ir reguliarus turininis bendravimas ir bendradarbiavimas virtualioje aplinkoje pasitelkus ekspertus edukologus, psichologus, supervizijos specialistus ar / ir koučerius.

Projekte dalyvaujančių mokyklų atrankos principai

NMVA yra svarbu lydėti pedagogus, kurie kokiose nors veiklose yra / buvo susiję su NMVA veikla, jų sėkmės keliu pastiprinant, palaikant, bendradarbiaujant. Į projektą pakviestos dalyvauti mokyklų komandos, kuriose dirba pagal naująją mokyklų vadovų skyrimo tvarką paskirti direktoriai 2013-2018 metais (NMVA sėkmingai įvertintos pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijos, laimėtas konkursas direktoriaus pareigoms konkrečioje mokykloje). Kviečiant mokyklų direktorius dalyvauti projekte atsižvelgiama į mokyklų tipą, mokyklos dislokaciją pagal vietą (miestas – kaimas), mokinių skaičių, idant projekto patirtį būtų galima pritaikyti daugumai šalies mokyklų. Svarbus ir pačių dalyvių įsipareigojantis apsisprendimas atkakliai ir nuosekliai dalyvauti visose projekto veiklose, mokyklos komandos būrimas vykdant šio projekto veiklas, todėl atsižvelgta į motyvacinius aspektus direktoriui priimant sprendimą kartu su dalyvaujančia projekte mokyklos komanda (ugdymo komanda) dėl įsipareigojimo mokymuisi.

Projekte dalyvaujančių mokyklų sąrašas

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Direktorius Vertinosi kompetencijas Laimėjo konkursą Mokinių skaičius
1. Alytaus m. Panemunės progimnazija Giedrė Romaškienė 2017 2017 429
2. Biržų „Aušros‘ pagrindinė mokykla Saulė Venckūnienė 2015 2015 315
3. Klaipėdos r. Gargždų „Minijos“ progimnazija Julius Gindulis 2018 2018 1080
4. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla Dalia Baliutavičienė 2014 2014 221
5. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija Gražina Jakovickienė 2017 2018 780
6. Prienų r. Stakliškių gimnazija Vygantas Kornejevas 2013 2016 187
7. Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija Diana Guzienė 2017 2018 612
8. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija Raimonda Jarienė 2016 2017 778
9. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija Daiva Losinskienė 2016 2016 541

 

Numatomas projekto rezultatas

Projekto veikla sustiprins vadovų bendrąsias ir vadybines kompetencijas, taip pat individualias mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kad mokykla virstų besimokančia bendruomene, atvira tiek vidiniam, tiek išoriniam bendradarbiavimui.

Numatomas projekto rezultatas Rezultato rodiklis(-iai)
Mokykla yra besimokanti bendruomenė

 

Pagal įsivardintas besimokančios ir bendradarbiaujančios mokyklos charakteristikas, mokykla metų pabaigoje skelbia pažangą
Mokykloje sukurta refleksijos ir grįžtamojo ryšio kultūra tarp vadovų, mokytojų, mokinių, jų tėvų Projekto komandos nariai (6-8 asmenys) sėkmingai mokydamiesi vieni iš kitų veiksmingai taiko kolegialų grįžtamąjį ryšį
Mokyklos bendruomenė atvira išoriniam bendradarbiavimui Kiekviena mokykla turi tinklinę partnerystę bent su 1-2 mokyklomis
Mokyklos bendruomenės vidinis bendradarbiavimas yra veiksmingas mokymuisi. Mokytojų, mokinių ir tėvų IQES apklausos rezultatai  apie bendradarbiavimą vertinami ne žemesniu kaip 2,8 vidurkiu

Pirminės apklausos apie bendradarbiavimą, mokymąsi vieniems iš kitų ir kt. Tarpinių apklausų  rezultatai ir galutinių apklausų rezultatai

Mokyklos pažangos (pridėtinės vertės) ir mokinių pažangos koreliacija Ne mažiau kaip 20 proc. projekto mokyklų mokinių pasiekė mokymosi pažangos per projekto laikotarpį (per 3 metus)

 

Projekto vykdytojai ir atsakingi asmenys 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vidinio projekto „Geras mokymas geroje mokykloje“ (Įsivertinimo ir veiklos tobulinimo integralumas) vykdytojas – Mokyklų įsivertinimo skyrius, atsakingas asmuo – Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė.

Paskelbta – 2019-03-19


2017 m. elektroninis leidinys

 Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai

„Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

NMVA, pasibaigus ES SF projektui „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo ugdymo mokyklose (modelių sukūrimas),  pradeda savo vidinį projektą, finansuojamą iš biudžeto lėšų,  „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. Projekto esmę sudaro tai, kaip mokytojų mokymasis daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams.

MOKYTOJAI moko skaitymo kompetencijų (IQES Skaitymo strategijos); kaip jiems sekasi tai daryti, pasitikrina panaudodami individualų grįžtamąjį ryšį (toliau – GR) (paklausdami savo mokinių apie mokymo kokybę pasinaudodami IQES GR instrumentais)  ir kolegialų grįžtamąjį ryšį (toliau – KGR) (stebėdami vieni kitų pamokas ir teikdami vienas kitam KGR, taikydami IQES KGR metodiką)

MOKINIAI (pasirinktų klasių ir dalykų –  2015 m. 5 ir 7 klasės, dalykai – lietuvių k., istorija ir matematika) mokosi skaitymo kompetencijų, stebima jų pažanga (vertina mokytojai  ir patys mokiniai įsivertina) panaudojant instrumentus (mokymosi dienoraštis, voratinklis, aplankas ir kt. http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/)

Schema Nr. 1

(2015 m. kovą atliekamas diagnostinis mokinių skaitymo kompetencijų matavimas

2016 m. kovą – gegužę atliekamas pažangos pamatavimas (pasinaudojant standartizuotų testų užduotimis)

EIGOJE MOKYTOJAI  planuodami ugdymo turinį koreguoja jį pagal gautus pastebėjimus iš diagnostinių testų, GR ir KGR

GR ir KGR  metu gauti duomenys integruojami į mokyklos įsivertinimo duomenis,

Planuojamas mokyklos tobulinimas remiantis gautais duomenimis

PROJEKTO DALYVIAI – MOKYKLOS VADOVAI,  MOKYTOJAI rašo besimokančiojo refleksiją (dienoraštį), kuriame pasakoja apie projekto eigą, sėkmes, nesėkmes, pokyčius ir kt.

NMVA organizuoja mokymus apie skaitymo kompetencijų ugdymą, mokinių pažangos stebėjimą, planavimo ir įsivertinimo ryšį (per GR ir KGR link mokyklos įsivertinimo ir planavimo) ir t.t.

Schema Nr. 2

Shema Nr. 3

Dalyvaujančios mokyklos (mokyklų tinklas):

 1. Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
 2. Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla
 3. Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla
 4. Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla
 5. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
 6. Utenos Krašuonos progimnazija
 7. Kėdainių r. Šėtos gimnazija
 8. Molėtų r. Giedraičių gimnazija
 9. VšĮ Vilniaus „Versmės“  katalikiškoji gimnazija
 10. Rokiškio r. Kamajų gimnazija
 11. Kelmės Šaukėnų gimnazija

Seminarai: 2015- I pusmetis:

 1. 2015-02-17 „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ (įvadinis seminaras apie mokytojų mokymąsi, ugdymo komandos subūrimą))
 2. 2015-04-01 Lietuvių k., istorijos,  matematikos 2015-04-10, 5 ir 7 klasių mokinių diagnostinis vertinimas – užduotys, vertinimo instrukcija
 3. 2015-04-20 Skaitymo strategijų taikymas per lietuvių k., matematikos, istorijos pamokas (Kas yra Skaitymo strategijos pagal IQES, diagnostinių testų apžvalga, kaip veiksmingai taikyti skaitymo strategijas).
 4. 2015-05-08  –  Mokinių mokymosi pažangos stebėjimas, fiksavimas, matavimas.  Aplankai, dienoraščiai, įsivertinimas, planavimas.

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=d9cba350-441e-a138-8254-3b13fd3247c8

Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimas

 

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=d9cba350-441e-a138-8254-3b13fd3247c8

Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas

 

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=77f633c6-441e-a138-8254-79b3d4e34440

Skaitymo kompetencijų ugdymo metodika


Tiesioginėje internetinėje sistemoje IQES online Lietuva visi mokytojai ras ir galės naudotis profesionaliai parengtais metodų rinkiniais ir papildoma medžiaga įvairiomis temomis.
IQES online Lietuva siūlo prie sistemos prisiregistravusioms mokykloms profesionaliai parengtus instrumentus mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybę instrumentų grįžtamajam ryšiui gauti.

(Į IQES online Lietuva galima patekti paspaudus nuorodą: https://iqesonline.lt/index.cfm)

Naudojimosi tiesiogine internetine sistema www.iqesonline.lt (IQES online Lietuva) statistika

Atnaujinta: 2022-12-07

Skip to content