I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


IEA PIRLS

IEA PIRLS nuo 2001 m. kas penkerius metus stebi skaitymo pasiekimų tendencijas ketvirtoje klasėje. PIRLS 2026, šeštasis PIRLS vertinimo ciklas, suteiks politikos formuotojams ir tyrėjams duomenis apie 25 metų mokinių skaitymo pasiekimų tendencijas.

PIRLS 2026 užbaigia perėjimą prie visiškai skaitmeninio vertinimo, užbaigdamas procesą, kuris prasidėjo nuo PIRLS 2021. „ePIRLS” – inovatyvus internetinio informacinio skaitymo vertinimas – buvo pristatytas 2016 m. kaip neprivalomas šio tyrimo komponentas ir dabar yra integruotas į skaitmeninį vertinimą. IEA PIRLS 2026 yra šeštasis tarptautinio tyrimo PIRLS ciklas. Šio ciklo trukmė: 2023–2027 m.

 • 2023 m. – tyrimo planavimo ir tyrimo programos rengimo etapas.
 • 2024 m. – tyrimo instrumentų rengimo ir pasirengimo bandomajam testavimui etapas.
 • 2025 m. – bandomojo testavimo etapas ir pasirengimo pagrindiniam testavimui etapas.
 • 2026 m. – pagrindinio testavimo ir duomenų apdorojimo etapas.
 • 2027 m. – duomenų analizės ir tarptautinių rezultatų paskelbimo etapas.

Tarptautinio tyrimo PIRLS 2026 ciklas yra ypatingas tuo, kad bus visiškai pereita nuo „popierinio“ prie „elektroninio“ testavimo. Siekiant atliepti laikmečio aktualijas, testavimas bus vykdomas kompiuteriniu būdu, naudojant įdomius ir vizualiai patrauklius tekstus, kurie motyvuoja mokinius skaityti ir atsakyti į teksto suvokimo klausimus. PIRLS 2026 tyrime dalis užduočių pateikiamos specialiai tam sukurtoje aplinkoje, skirtoje stebėti ir analizuoti, kaip gerai mokiniai skaito, interpretuoja ir vertina informaciją, pateikiamą internetinėje aplinkoje, kuri atrodo ir veikia taip pat, kaip tikras internetas.

Dar viena svarbi PIRLS 2026 ypatybė – adaptyvus dizainas. Tai reiškia, jog visos šalys administruos tuos pačius tekstus ir testų klausimus, tačiau tai, kokiu dažnumu tie testai bus paskirstyti kiekvienoje šalyje, priklausys nuo tos šalies tiriamųjų populiacijos. Šis inovatyvus, adaptyvus dizainas pagerins PIRLS skaitymo vertinimą šalyse, kuriose skaitymo gebėjimai skiriasi, taip pat padidins mokinių įsitraukimą.

Kaip ir ankstesniuose cikluose PIRLS 2026 tyrime bus renkama ir analizuojama aktuali kontekstinė informacija, mokinių tėvai / globėjai, mokytojai ir mokyklų vadovai pildys elektroninius klausimynus.

Planuojama, jog 2026 m. Lietuvoje šiame tyrime dalyvaus apie 4500 mokinių iš maždaug 200 bendrojo ugdymo mokyklų.

Atliekant tyrimą griežtai laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Visi su duomenimis dirbantys specialistai asmeniškai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir vykdo procedūras atsižvelgiant į reikalavimus.

Tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2026 bandomasis testavimas vyks 2025  m. kovo-balandžio mėn.

Daugiau informacijos apie tarptautinį tyrimą PIRLS 2026

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2026/index.html

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2026/downloads/PIRLS-2026-Brochure.pdf

IEA PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas.

Šį tyrimą organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija.

Tyrimu PIRLS nagrinėjami 4 klasės mokinių skaitymo pasiekimai ir patirtis mokantis skaityti namuose bei mokykloje.

Tyrimo programoje išskiriami trys skaitymo aspektai.

 1. Skaitymo tikslai:
  • skaitymas siekiant įgyti literatūrinės patirties;
  • skaitymas siekiant gauti ir panaudoti informaciją.
 2. Teksto suvokimo procesai (gebėjimai):
  • sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai pateiktą informaciją;
  • daryti tiesiogines išvadas;
  • interpretuoti ir integruoti idėjas bei informaciją;
  • ištirti ir įvertinti turinį bei detales.
 3. Požiūris į skaitymą, su skaitymu susiję įpročiai.

Tyrime naudojami skaitymo gebėjimų vertinimui skirti testai ir mokinių, jų tėvų arba globėjų, mokytojų ir mokyklos klausimynai. Pradedant 2001 metais, tyrimo PIRLS ciklas vyksta kas 5 metus. Nuo 2021 m. mokinių testavimas vykdomas ir įprastu, ir kompiuteriniu būdu.

Tyrimo tarptautinis interneto tinklalapis: https://www.iea.nl/studies/iea/pirls. Jame galite rasti PIRLS tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas bei technines ataskaitas, visų šalių rezultatų duomenų bazes, publikacijas.

Tyrimo koordinatorė Lietuvoje – dr. Ramutė Skripkienė, el. p.: ramute.skripkiene@nsa.smm.lt

Dažniausiai užduodami klausimai apie tyrimą PIRLS

Kodėl testuojami ketvirtokai?

Testuojami ketvirtuosius mokymosi metus bebaigią mokiniai, siekiant įvertinti jų skaitymo gebėjimus labai svarbiame skaitymo mokymosi etape, kai pereinama nuo mokymosi skaityti prie mokymosi skaitant.

Kokiu būdu vyksta mokinių testavimas ir apklausa?

Kadangi 2021 m. tyrimo ciklas yra pereinamasis (pereinant prie kompiuterinio testavimo) didžioji dalis mokinių bus testuojama ir apklausiama kompiuteriniu būdu, ketvirtadalis mokinių testuojama ir apklausiama įprastu būdu, naudojant testų sąsiuvinius ir klausimynus. Kitame tyrimo cikle testavimas ir apklausa vyks tik kompiuteriniu būdu.

Kokiu būdu vyksta mokinių tėvų / globėjų, mokytojų, mokyklų vadovų apklausa?

Mokinių tėvai / globėjai, mokytojai, mokyklų vadovai pildo elektroninius klausimynus.

Kodėl reikalinga mokinių apklausa?

Mokiniai apklausiami siekiant įvertinti mokinių savijautą mokykloje, jų požiūrį į skaitymo mokymąsi ir savo gebėjimus.

Ar tyrime dalyvauja tik mokyklų lietuvių mokomąja kalba mokiniai?

Tyrime Lietuvoje dalyvauja mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomąja kalba mokiniai.

Kodėl vykdoma mokinių tėvų / globėjų apklausa?

Mokinių tėvai ir globėjai apklausiami siekiant įvertinti mokinių mokymosi skaityti patirtį prieš jiems pradedant lankyti mokyklą, taip pat tėvų požiūrį bei nuostatas mokyklos atžvilgiu.

Ar tyrime turi dalyvauti specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai?

Visi mokiniai, patekę į tyrimo imtį, turi teisę dalyvauti tyrime. Dėl labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių neįtraukimo į testavimą sprendžia mokykla.

Ar atliekant tyrimą laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų?

Atliekant tyrimą griežtai laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Visi su duomenimis dirbantys specialistai asmeniškai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir vykdo procedūras atsižvelgiant į reikalavimus.

Yra parengtos dvi duomenų apsaugos deklaracijos:

 • Duomenų apsaugos deklaracija – PIRLS 2021: Mokinio ir Tėvų / globėjų klausimynai
 • Duomenų apsaugos deklaracija – PIRLS 2021: Mokyklos ir Mokytojų klausimynai

Kokie duomenys yra renkami ir saugomi?

Renkami ir saugomi skaitinėmis išraiškomis užkoduoti atsakymai į klausimyno klausimus (skaičiai). Pagal šią informaciją neįmanoma identifikuoti tyrimo dalyvių vardų, mokyklų pavadinimų.

Visi duomenų bazės duomenys yra užkoduoti, jų negalima susieti su asmenimis, jie neturi asmens duomenų statuso.

Ką mokiniai turi atlikti tyrimo metu?

Mokiniai atliks dviejų dalių skaitymo gebėjimų vertinimo testą, kuriame turės perskaityti grožinio ir informacinio teksto ištraukas ir atsakyti į teksto suvokimo klausimus. Jie taip pat turės užpildyti klausimyną.

Kiek trunka tyrimas mokykloje?

Bendras testavimo laikas, įskaitant kompiuterių paruošimą, instrukcijų skaitymą, dvi pertraukas ir medžiagos surinkimą bei duomenų perdavimą – 3 val. 15 min.

Kiek laiko trunka mokinių testavimas?

Mokinių testavimas trunka 80 min. (I testo dalis 40 min., po pertraukos II testo dalis – 40 min.)

Kiek trunka mokinio klausimyno pildymas?

Mokinio klausimyno pildymas trunka 15–30 minučių.

Kiek trunka tėvų klausimyno pildymas?

Tėvų klausimyno pildymas trunka 10–15 minučių.

Į kokius klausimus turi atsakyti mokiniai?

Mokiniai turės užpildyti klausimyną ir atsakyti į klausimus, susijusius su mokyklos ir klasės edukaciniu kontekstu, taip pat asmenine skaitymo mokymosi patirtimi bei savijauta mokykloje.

Į kokius klausimus turi atsakyti mokinių tėvai?

Tėvų klausimynas surenka duomenis, susijusius su mokymosi skaityti „pradžia“, ypatingą dėmesį skiriant ankstyvojo raštingumo įgūdžiams, įgytiems dar prieš pradedant lankyti pradinę mokyklą.

Pildant klausimyną galima neatsakyti į bet kurį klausimą ar bet kuriuo metu sustoti jį pildyti.

Į kokius klausimus turi atsakyti mokytojai?

Mokytojo klausimyne daugiausia dėmesio skiriama skaitymo mokymo programai, technologijų naudojimui ugdymo procese, profesinei patirčiai, kvalifikacijos tobulinimui ir veiksmingam mokymui. Mokytojo klausimyne klausiama apie mokomą klasę, kabineto resursus, mokymo metodus, namų darbus, dalyko temas, požiūrį į pamokas ir užduodami keli socialiniai-demografiniai klausimai.

Į kokius klausimus turi atsakyti mokyklų vadovai?

Mokyklos klausimyne, kurį pildo mokyklos vadovas (direktorius ar pavaduotojas), daugiausia dėmesio skiriama tokiems klausimams, kaip saugumas mokykloje, akademinės sėkmės akcentavimas, mokymosi ištekliai mokykloje ir klasėje. Mokyklos klausimyne klausiama apie mokyklos charakteristikas, mokymo laiką, darbo procesus, mokyklos vadovo darbo trukmę direktoriaus pareigose, išsimokslinimą ir kvalifikaciją.

Kam reikalinga PIRLS Enciklopedija ir kas ją rengia?

PIRLS enciklopediją rengia tyrime dalyvaujančios šalys. Ją pildo nacionalinio lygmens ugdymo turinio specialistai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsakingi specialistai taip pat Nacionalinės švietimo agentūros metodininkai. Enciklopedija suteikia išsamų vaizdą apie skaitymo mokymą visame pasaulyje. Ji reikalinga šalims, siekiančioms dalytis gerąja patirtimi apie skaitymo mokymą mokyklų pradinėse klasėse ir nacionalinio lygmens reformas, projektus bei kitas priemones, įgyvendinamas siekiant pagerinti skaitymo mokymą.

Kiek šalių dalyvauja tyrime PIRLS?

Pastaraisiais metais tyrime PIRLS dalyvauja apie 60 šalių.

Kiek mokinių dalyvauja tyrime PIRLS?

Įprastai tyrime PIRLS dalyvauja apie 4500 ketvirtokų, tačiau 2021m. bus atrinkta didesnė imtis – apie 7400 tiriamųjų.

Kiek mokyklų dalyvauja tyrime PIRLS?

Įprastai tyrime PIRLS dalyvauja iki 200 mokyklų, tačiau 2021 m. atrinkta didesnė imtis – 272 mokyklos.

Kiek yra tarptautinių skaitymo pasiekimų lygmenų?

PIRLS analizėje yra naudojami keturi skaitymo pasiekimų lygmenys: minimalus, vidutinis, aukštas ir aukščiausias. Šie lygmenys konkrečiais kriterijais apibrėžia ketvirtos klasės mokinių skaitymo gebėjimus.

Ar seniai Lietuva dalyvauja PIRLS tyrime?

PIRLS tyrime Lietuva dalyvauja jau 20 metų (nuo 2001 m.).

Kas vykdo mokyklų imties atranką?

IEA PIRLS tyrimas – tai kelių institucijų bendradarbiavimo rezultatas. Tyrimui vadovauja Bostono koledžo TIMSS&PIRLS Tarptautinis tyrimų centras (angl. TIMSS&PIRLS International Study Center), įsikūręs JAV, o Kanados statistikos departamentas (angl. Statistics Canada) stebi ir įgyvendina imties atrankos veiklas.

Kodėl 2021 m. PIRLS tyrime dalyvaus ne ketvirtos, o penktos klasės mokiniai?

PIRLS 2021 pagrindinis tyrimas turėjo vykti š. m. kovo–balandžio mėn., tačiau dėl Covid-19 pandemijos buvo atidėtas ir bus vykdomas rudenį, rugsėjo–spalio mėn. Rudenį tyrime dalyvaus ne ketvirtos, o penktos klasės mokiniai. Taip siekiama užtikrinti, kad tyrime dalyvautų ta pati populiacija (tos pačios amžiaus grupės vaikai) kaip ir buvo numatyta.

Atnaujinta: 2024-04-12

Skip to content