ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-04-10 įsakymas Nr. V-344 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010-12-30 įsakymas Nr. V-2460  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d. Įsakymas Nr. ISAK-1116 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės

Klausimynas institucijos veiklai įsivertinti pagal veiklos sritis ir jų dalis (1 priedas)

Veiklos sričių ir jų dalių vertinimo požymiai ir jų vertinimo skalė (2 priedas)

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos įsivertinimo išvados (3 priedas)

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo išvados (4 priedas)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. VK-159 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo“

Vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, patvirtinti  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-504

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-54

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-899

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija)

Skip to content