I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Registracija vertinimui

Pretendentai, dalyvaujantys vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinime, privalo:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, išskyrus neformaliojo švietimo mokyklų vadovus, kuriems privalu turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla (taikoma profesinio mokymo įstaigos vadovui);

2.5. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (taikoma neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovui);

2.6. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų (taikoma švietimo pagalbos įstaigos vadovui);

2.7. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti kompetencijų vertinime (formą galite parsisiųsti čia).

Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia teikto konkurso organizatoriui prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data;

2. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba  (formą galite parsisiųsti čia);

3. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Dokumentus prašome siųsti el. p. inga.kudarauskiene@nsa.smm.lt arba paštu adresu Nacionalinės švietimo agentūros Vertinimo skyriui, K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius

Informuojame, kad skiriant vertinimo laiką pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti kompetencijų vertinime (formą galite parsisiųsti čia).

Jei pretendentas prašyme nurodo, kad dalyvaus konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas, tai pateikia teikto konkurso organizatoriui prašymo kopiją su žyma „Gauta“ ir gavimo data;

 1. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba (formą galite parsisiųsti čia);
 2. Dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų;
 3. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Dokumentų, nurodytų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše, viešai internete skelbiamas nuorodas arba elektronines versijas.

Dokumentus prašome siųsti el. p. snieguole.dinapiene@nsa.smm.lt arba paštu adresu Nacionalinės švietimo agentūros Vertinimo skyriui, K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius

Daugiau informacijos apie prilygintą kompetencijų vertinimą: el. paštas Snieguole.Dinapiene@nsa.smm.lt, tel. +370 658 18 059.

Informuojame, kad skiriant vertinimo laiką pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

I. PRETENDENTŲ Į ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PROCEDŪROS

Kompetencijų vertinimas vyksta keturias valandas (į šį laiką neįskaitomos pertraukos pailsėti). Vertinimo pabaigos laikas gali skirtis, priklausomai nuo to, kaip greitai pretendentams pavyksta atlikti užduotis. Vertinimo metu numatyta viena kavos pertrauka.

Vertinimas vykdomas 3-4 vertinamųjų grupėmis (kai vertinimas vykdomas tiesioginiu būdu). Nuotoliniu būdu vykdant vertinimą grupės nesudaromos, kiekvienas pretendentas jungiasi individualiai. Vertinimui naudojamos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus. Vertinimo metu atliekamas skaitmeninis vaizdo įrašas.

Vertinamos kompetencijos

Asmeninio veiksmingumo

pasitikėjimas savimi ir atvirumas; pagarba sau ir kitiems; kūrybingumas, lankstumas; tolerancija socialinei įvairovei; pozityvumas; platus akiratis/interesų ratas; atsakomybė ir sąžiningumas; kryptingumas, orientacija į tikslus; iniciatyvumas, organizuotumas; streso valdymas; drąsa ir ryžtas; integralumas – žodžių ir elgesio darna ir kt.

Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo

konceptualus mąstymas; vizijos turėjimas; gebėjimas sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus; gebėjimas skirti prioritetus; gebėjimas dirbti su informacija: šaltinių parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė; atvirumas pokyčiams, mokėjimas juos planuoti ir valdyti ir kt.

Mokėjimo mokytis

mokymosi visą gyvenimą nuostata; atvirumas mokymuisi; savivoka; gebėjimas įsisavinti/integruoti naują informaciją, praktiškai taikyti įgytas žinias; tinkamų ir įvairių mokymosi metodų taikymas; gebėjimas ir noras dalytis žiniomis, patirtimi ir kt.

Vadovavimo žmonėms

gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti komandoje; gebėjimas paskatinti ir deleguoti; gebėjimas motyvuoti, įkvėpti; gebėjimas stebėti kitų veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį; gebėjimas ir noras ugdyti žmones, atskleisti jų potencialą, teikti paramą; gebėjimas moderuoti pokalbius, susirinkimus ir kt.

Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi

gebėjimas siekti, kad būtų taikomi tinkamiausi ugdymo metodai; stiprinti bendruomenės nuostatą, numatančią galimybę kiekvienam mokiniui pasiekti gerų mokymosi rezultatų; sudaryti palankias ir saugias mokymosi sąlygas visiems mokiniams; kartu su bendruomene įgyvendinti strategijas, užtikrinančias gerą mokinių elgesį, lankomumą ir mokymosi rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyvių dalyvavimą procese bei atsakomybę už jo veiksmingumą ir rezultatus; organizuoti mokinių pasiekimų, jų pažangos ir ugdymo proceso stebėseną, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo procesą bei švietimo įstaigos veiklą ir kt.

Kompetencijų vertinimui naudojami metodai

Kompetencijomis pagrįstas giluminis interviu. Tai individualus pokalbis pretendento kompetencijoms aptarti remiantis jo patirtimi ir supratimu.

Individualios praktinės vadovavimo užduotys. Jos skirtos atskleisti asmenines vadovavimo kompetencijas, susijusias su sprendimų priėmimu, prioritetų skyrimu, laiko valdymu, darbu su informacija ir kt.

Grupinės vadovavimo užduotys. Jos skirtos atskleisti pretendento kompetencijas, susijusias su tarpasmeniniu bendravimu, pokalbių valdymu, argumentavimu, derybų vedimu, kūrybiškumu, bendradarbiavimu ir kt.

Vertinimo rezultatų analizė ir pateikimas

Vertintojai analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją pagal vertintas kompetencijas. Visi vertintojai, vertinimo metu stebėję konkretų vertinimo dalyvį, apibendrina savo pastebėjimus ir sutaria dėl konkrečių kompetencijų galutinio vertinimo. Vertinamajam nurodytą dieną pateikiama raštiška vertinimo ataskaita bei jos priedas.

Vertinimo ataskaitoje pateikiama:

Formali informacija. Joje pateikiama pretendento asmeniniai duomenys, vertinimo data, vertinamųjų kompetencijų apibendrintas įvertinimas.

Kompetencijų įvertinimo pagrindimas. Kiekviena kompetencija apibūdinama akcentuojant vertinamajam būdingą elgesį, įgūdžius, gebėjimus žinias bei nuostatas.

Apibendrinimas. Apibendrinimas skirtas bendram įspūdžiui apie pretendentą išreikšti ir svarbiausiems jo išskirtinumams akcentuoti. Apibendrinime taip pat apibūdinamos pretendento vertybinės nuostatos, nagrinėjant jas švietimo filosofijos kontekste.

Priedas – rekomendacijos tobulėjimui. Šioje dalyje įvardinamos svarbiausios tobulintinos sritys siekiant stiprinti vadovo/pretendento vadovavimo kompetenciją.

II. PRETENDENTŲ Į ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUS KOMPETENCIJŲ VERTINIMUI PRILYGINTO VERTINIMO PROCEDŪROS

Pretendentui, kuris vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų, sudaromos sąlygos atlikti kompetencijų vertinimą arba prilygintą vertinimą. Prilyginto vertinimo metu vertinamos tos pačios kompetencijos kaip ir atliekant kompetencijų vertinimą: asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. Skiriant prilyginto vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse.

Prilyginto vertinimo būdai*:

 1. dokumentų ekspertinis vertinimas ir pokalbis su pretendentu;
 2. dokumentų ekspertinis vertinimas ir pretendento veiklos stebėsena darbo vietoje.

*Konkretus vertinimo būdas nustatomas vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedo 22 ir 23 punktais.

 1. Dokumentų ekspertinis vertinimas ir pokalbis su pretendentu vykdomas analizuojant šiuos šaltinius:
 • Atliekant dokumentų ekspertinį vertinimą visų pirma yra nagrinėjamas pretendento argumentuotas prašymas (jo formą galite rasti čia). Kadangi į prilygintą vertinimą pretenduoja patyręs vadovas, todėl kaip ir kokius papildomus kompetencijas pagrindžiančius šaltinius pateikti sprendžia jis pats. Šaltinių analizė skirta pretendento vertinamosioms kompetencijoms atskleisti. Kiekviena kompetencija pagrindžiama ne mažiau nei dviem šaltiniais.
 • Pokalbio su pretendentu forma – struktūruotas pokalbis, kuris gali trukti iki 3 val. ir kurį sudaro: įvadinė dalis; pretendento pasisakymas apie savo indėlį jo vadovaujamos švietimo įstaigos veiklos pažangai (vieno pavyzdžio analizė); atsakymai į ekspertų klausimus ir informacijos patikslinimas bei baigiamoji pokalbio dalis. Pokalbio metu ekspertams turi išaiškėti vadovo vizija, strateginiai tikslai, kokie duomenys paskatino kaitą, koks vadovo vaidmuo, koks komandos vaidmuo, kokie iškilo sunkumai, kaip jie buvo įveikiami, kokie rezultatai ir padarytos išvados. Už pokalbio turinį atsakingas pretendentas, jis turi būti apgalvojęs pokalbį, vykdyti jį taip, kad būtų matoma jo vertinamų kompetencijų raiška.
 1. Dokumentų ekspertinis vertinimas ir pretendento veiklos stebėsena darbo vietoje vykdomas analizuojant šiuos šaltinius:
 • Atliekant dokumentų ekspertinį vertinimą visų pirma yra nagrinėjamas pretendento argumentuotas prašymas (jo formą galite rasti čia). Kadangi į prilygintą vertinimą pretenduoja patyręs vadovas, todėl kaip ir kokius papildomus kompetencijas pagrindžiančius šaltinius pateikti sprendžia jis pats. Šaltinių analizė skirta pretendento vertinamosioms kompetencijoms atskleisti. Kiekviena kompetencija pagrindžiama ne mažiau nei dviem šaltiniais.

Pretendento veiklos stebėsena darbo vietoje trunka 2 dienas:

 • Pirmąją dieną vyksta ekspertų susitikimas su pretendentu dėl vertinimo eigos; švietimo įstaigos pristatymas (pažintinė ekskursija po švietimo įstaigą kartu su pretendentu), kurio metu pretendentas nurodo, ką nori parodyti ir pristatyti ekspertams, patvirtinant argumentuotame prašyme nurodytas kompetencijas; pokalbis su pretendentu, kurio metu pretendentas atskleidžia savo indėlį jo vadovaujamos švietimo įstaigos veiklos pažangai (vieno pavyzdžio analizė); pokalbis su skirtingais švietimo įstaigos bendruomenės nariais, švietimo įstaigos savininko atstovais ir kitais vertinimui reikšmingais asmenimis.
 • Vizito metu antrąją dieną vyksta ekspertų susitikimas su pretendentu; pretendento veiklos stebėjimas darbo vietoje (apie 4 val.); tikslinama informacija; organizuojamas baigiamasis pokalbis su pretendentu.

Prilygintą vertinimą atlieka ne mažiau kaip 2 Agentūros paskirti ekspertai, kurie ekspertinio vertinimo būdu, vadovaudamiesi agentūros nustatyta metodika, analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją, apibendrina savo išvadas ir sutaria dėl pretendento kompetencijų raiškos įvertinimo. Po pokalbio ar veiklos stebėsenos darbo vietoje per 10 darbo dienų ekspertai pateikia agentūrai vertinimo ataskaitą.

Prilyginto vertinimo ataskaitoje pateikiamas pretendento kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų įvertinimas nurodant jos raiškos lygį, kiekvienos iš vertinamųjų kompetencijų apibūdinimas ir rekomendacijos kompetencijoms tobulinti, pretendento įvertintų kompetencijų balų suma.

Atnaujinta: 2022-12-28

Skip to content