I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Psichologų atestacija

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, kompetencijas ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1161“Dėl Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5fd6bc61d75211ea8f4ce1816a470b26).

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisija veikianti prie Nacionalinės švietimo agentūros. Psichologų atestacijos komisijos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1280 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-846 „Dėl psichologų atestacijos komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Psichologo praktinė veikla vertinama pagal Psichologo praktinės veiklos vertinimo sričių ir kriterijų lentelę (Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 1 priedas). Ją atlieka paskirtas psichologo praktinės veiklos vertintojas. Psichologų praktinės veiklos vertintojų sąrašas patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VK-103 „Dėl psichologų praktinės veiklos vertintojų skyrimo“.

Psichologai prašymą atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai ar nustatyti jo veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai ir Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia Psichologų atestacijos komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei.

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisijos posėdžių preliminarios datos 2024 metais: balandžio 19 d., birželio 14 d., rugsėjo 27 d., lapkričio 15 d.

Kontaktai pasiteiravimui:

Vida Gudauskienė, tel. +370 683 15041, el. paštas vida.gudauskiene@nsa.smm.lt

 

Pridedama:

Prašymas 1
Prašymas 2

Psichologų praktinės veiklos vertinimo duomenys

Nuo 2007 metų psichologų dirbančių švietimo įstaigose kompetenciją ir praktinę veiklą vertina Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisija. Komisija veikia prie Nacionalinės švietimo agentūros. Psichologų praktinės veiklos įvertinimą ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai.

Nuo 2007 metų iki 2023 metų atestacijoje dalyvavo 223 psichologai. Diagramoje pateikti skaičiai pagal suteiktas kvalifikacines kategorijas.

Diagrama Nr. 1

Daugiausia atestuotų psichologų dirba Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, Švietimo pagalbos tarnybose. Jose dirba 112 kvalifikacines kategorijas turinčių psichologų (diagrama Nr. 2).

Diagrama Nr. 2

2023 metais atestacijoje dalyvavo 62 psichologai. Aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgijo 21 psichologas, 41 psichologui nustatyta atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai (diagrama Nr. 3).

Diagrama Nr. 3

2023 metais Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, komisijos nutarimu suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija 10 mokyklų psichologų ir 11 PPT/ŠPT psichologų. Iš žemiau pateiktos diagramos matyti, kad aukštesnę kvalifikacinę kategoriją 2023 metais įgijo panašus mokyklų ir PPT/ŠPT psichologų skaičius (išskyrus pirmąją kvalifikacinę kategoriją, kurią įgijo tik PPT/ŠPT psichologai).

Diagrama Nr. 4

Atnaujinta: 2024-03-12

Skip to content