I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Užduotys

2023 m. ir 2024 m. užduotis rasite čia: BETA ITS | Informacinė elektroninio testavimo sistema (etestavimas.lt)

2019 metais parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 2 klasės mokiniams:

 • skaitymo (teksto suvokimo) testas
 • rašymo testas, 1 dalis (rašytinio teksto kūrimas),
 • rašymo testas, 2 dalis (kalbos sistemos pažinimo pagrindai) (šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba)
 • matematikos testas

Vieno testo atlikimui 2 klasėje skiriama 45 min. Esant poreikiui laikas gali būti pratęstas iki 55 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais – šių mokyklų mokiniams visi testai (išskyrus rašymo testo dalį – kalbos sistemos pažinimo pagrindai) bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Diagnostinio vertinimo programa – t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos diagnostinio vertinimo programa). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis.

Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba. Patarimai tėveliams.

 

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

2019 m. testai:

Bendrieji 2 klasės diagnostinių testų vykdymo nurodymai (rekomendacijos) mokykloms, tėvams ir kitiems, norintiems testus atlikti savarankiškai.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas, 1 dalis**
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija*
Rašymas, 1 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas, 1 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas, 2 dalis (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2019 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

Atkreipiame dėmesį, kad 2 klasės ataskaitose nenaudojami pasiekimų lygiai.

 

2018 m. testai:

Bendrieji 2 klasės diagnostinių testų vykdymo nurodymai (rekomendacijos) mokykloms

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas, 1 dalis**
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija*
Rašymas, 1 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas, 1 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas, 2 dalis (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

Atkreipiame dėmesį, kad 2 klasės ataskaitose nenaudojami pasiekimų lygiai.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 2 klasės diagnostinių testų vykdymo nurodymai (rekomendacijos) mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas, 1 dalis
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija
Rašymas, 1 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas, 1 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas, 2 dalis (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

Atkreipiame dėmesį, kad 2 klasės ataskaitose nenaudojami pasiekimų lygiai.

 

2016 m. testai:

Bendrieji 2 klasės diagnostinų testų vykdymo nurodymai 2015-2016 m.m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas, 1 dalis
(lietuvių kalba, kalbos sistema)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika
šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba
—————
Rašymas, 2 dalis – teksto kūrimas (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Rašymas, 2 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas, 2 dalis – teksto kūrimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2015 m. testai ir diagnostinės užduotys parengtos tik lietuvių kalba

Diagnostinės užduotys, skirtos įvertinti skaitymo technikos pagrindus (atskirai: žodžių ir rišlaus teksto skaitymas balsu) ir rašymo technikos, fonetinės ir morfologinės rašybos ir sakinio skyrybos pagrindus.

Skaitymo diagnostinis testas (teksto supratimas)

Rašymo diagnostinis testas (kalbos sistemos pažinimo pagrindai ir rašytinio teksto kūrimas)

Matematikos diagnostinis testas

 

Bendroji informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius

Skatinant mokyklas labiau domėtis mokymosi pasiekimų diagnostika ir mokymosi problemų prevencija, laiku atsižvelgti į individualius mokinių ugdymosi poreikius ir diagnozuoti patiriamus mokymosi sunkumus, Nacionalinio egzaminų centro įgyvendintame projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ sukurti diagnostinio vertinimo įrankiai, skirti mokymosi sunkumų ir nesėkmių prevencijai. Jie padeda įvertinti 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimus ir diagnozuoti problemas, kurias galima spręsti ugdymo procese tikslingai naudojantis diagnostinių vertinimų rezultatais ir ekspertų rekomendacijomis.

Informacija apie ankstyvąjį diagnostinį vertinimą – informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos“ 2016 m. Nr. 2 (leidinio priedas „Švietimo panorama“) Ankstyvasis diagnostinis vertinimas – esminė prielaida mokymosi nesėkmių prevencijai.

Diagnostinio vertinimo 2 klasėje tikslai:

 • skatinti švietimo bendruomenę siekti geresnių mokymosi pasiekimų ir pažangos nuo pat pirmųjų mokymosi mokykloje metų;
 • atkreipti švietimo bendruomenės dėmesį į pirmąjį pradinio ugdymo programos koncentrą (1–2 kl.) ir šiuo mokymosi laikotarpiu besiformuojančius kalbinio ir matematinio raštingumo pagrindus;
 • skatinti mokyklas ir mokytojus domėtis mokymosi pasiekimų diagnostika ir mokymosi sunkumų prevencija;
 • skatinti mokyklas ir mokytojus atsižvelgti į individualius mokinių ugdymosi poreikius ir laiku suteikti tinkamą paramą;
 • skatinti mokyklas atsakingai kurti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą ir užtikrinti visų vertinimo rūšių dermę;
 • skatinti mokytojus tikslingai taikyti diagnostinį mokinių pasiekimų vertinimą ir atitinkamai tikslingai keičiant ugdymo praktiką;
 • pratinti mokinius domėtis savo mokymosi pasiekimais, kelti sau aukštus mokymosi tikslus, formuoti atsakomybės už savo mokymąsi jausmą ir sąmoningai mokytis MOKYTIS;
 • esminis diagnostinio vertinimo tikslas – mokymosi sunkumų, problemų ir nesėkmių prevencija.

Yra parengti toliau išvardijami diagnostinio vertinimo įrankiai 2 klasei:

 • Lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų diagnostiniam vertinimui parengta diagnostinio vertinimo programa, skaitymo (teksto supratimo) ir rašymo (kalbos sistemos pažinimo pagrindų ir rašytinio teksto kūrimo) gebėjimus vertinantys diagnostiniai testai, taip pat papildomos diagnostinės užduotys, skirtos įvertinti skaitymo technikos pagrindus (atskirai: žodžių ir rišlaus teksto skaitymas balsu) ir rašymo technikos, fonetinės ir morfologinės rašybos ir sakinio skyrybos pagrindus.
 • Matematikos mokymosi pasiekimų diagnostiniam vertinimui parengta diagnostinio vertinimo programa, diagnostiniai testai, kuriais vertinami esminiai dalykai: matematikos turinio sričių (skaičių ir skaičiavimų, reiškinių, lygčių ir nelygybių, geometrijos, matų ir matavimų, statistikos, komunikavimo ir problemų sprendimo) žinios ir supratimas, įgytų žinių taikymas; aukštesnieji mąstymo gebėjimai.
 • Mokinių pasiekimams įvertinti parengtos visų diagnostinių testų ir diagnostinių užduočių vertinimo instrukcijos, padedančios užtikrinti vienodą visų mokinių darbų įvertinimą ir geresnės kokybės grįžtamąjį ryšį mokytojams ir mokiniams.

4 KLASĖ

Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Numatoma, kad 2020 m. pavasarį mokiniai NMPP testus atliks tik elektroninėje erdvėje. Planuojama mokiniams pateikti skaitymo (teksto suvokimo), matematikos ir pasaulio pažinimo e-testus. Rašymo – teksto kūrimo – testų nebus.

2019 metais parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 4 klasės mokiniams:

 • skaitymo (teksto suvokimo) testas
 • rašymo (teksto kūrimo) testas
 • matematikos testas
 • pasaulio pažinimo testas

Vieno testo atlikimui 4 klasėje skiriama 45 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais – šių mokyklų mokinimas visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Standartizuotomis programomis – t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos standartizuotos programos Pasaulio pažinimo standartizuota programa). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis. Standartizuotos programos labiau skirtos mokytojams, o mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti metodinėje medžiagoje.

Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba. Patarimai tėveliams.

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

2019 m. testai:

Bendrieji 4 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms, tėvams ir kitiems, norintiems testus atlikti savarankiškai.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
**
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika**
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba):
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Pasaulio pažinimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Pasaulio pažinimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2019 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2018 m. testai:

Bendrieji 4 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
**
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika**
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba):
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Pasaulio pažinimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Pasaulio pažinimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 4 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba):
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Pasaulio pažinimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Pasaulio pažinimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2016 m. testai:

Bendrieji 4 klasės testų vykdymo nurodymai 2015-2016 m.m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba):
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai
Pasaulio pažinimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Pasaulio pažinimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2015 metai

 • Bendrieji nurodymai mokiniams (lietuvių kalba)
 • Bendrieji nurodymai mokiniams (rusų kalba)
 • Bendrieji nurodymai mokiniams (lenkų kalba)
Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai*
Skaitymas (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Skaitymas (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai*

Mokinių rašymo darbų ir jų vertinimo pavyzdžiai

Rašymas (vertimas į rusų kalbą) Testas
Rašymas (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai*
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Pasaulio pažinimas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika ir rezultatai*
Pasaulio pažinimas
(vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Pasaulio pažinimas
(vertimas į
lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2014 metai

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*
Skaitymas (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Skaitymas (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*
Rašymas (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Rašymas (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.
2013 metai

Rezultatai**
Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos* Rezultatai
Skaitymas (vertimas į rusų kalbą) Testas
Skaitymas (vertimas į lenkų kalbą) Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Rezultatai
Rašymas (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Rašymas (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos* Rezultatai
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

** Palyginimui pateikiami 2012 metų nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatai.
2012 metai

Bendrieji testų vykdymo nurodymai

1 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

2 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

6 KLASĖ

2019 metais parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 6 klasės mokiniams:

 • skaitymo (teksto suvokimo) testas
 • rašymo (teksto kūrimo) testas
 • matematikos testas

Vieno testo atlikimui 6 klasėje skiriama 45 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais – šių mokyklų mokinimas visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Standartizuotomis programomis – t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos standartizuotos programos). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis. Standartizuotos programos labiau skirtos mokytojams, o mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti metodinėje medžiagoje.

 

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

 

2019 m. testai:

Bendrieji 6 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms, tėvams ir kitiems, norintiems testus atlikti savarankiškai.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
**
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos**
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2019 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2018 m. testai:

Bendrieji 6 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
**
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos**
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 6 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos*
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2016 m. testai:

Bendrieji testų vykdymo nurodymai 2016 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika
Rašymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Rašymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika
Matematika
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Matematika
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

 

2015 metai

2015 metas testai parengti tik lietuvių kalba

Skaitymas: Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas: Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika: Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. 2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu (popieriniai testai) nebus vykdomas.

2018–2019 m. m. vykdomas bandomasis 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimas elektroninėje erdvėje. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vykdomas 2019 m. gegužės 7 ir 9 d. Jo metu šalies aštuntokai atliks matematikos ir gamtos mokslų testus.

Planuojama, kad e-testų pavyzdžiai bus paskelbti birželio mėn. antroje pusėje.

Skaitymo ir rašymo bei socialinių mokslų testų 8 klasės mokiniai neatliks.

2020 m. pavasarį planuojama mokiniams pateikti skaitymo (teksto suvokimo), matematikos, gamtamokslio ir socialinio ugdymo e-testus. Rašymo – teksto kūrimo – testų nebus.

 

Iki 2018 metų parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 8 klasės mokiniams:

 • skaitymo (teksto suvokimo) testas
 • rašymo (teksto kūrimo) testas
 • matematikos testas
 • gamtos mokslų testas
 • socialinių mokslų testas

Vieno testo atlikimui 8 klasėje skiriama 60 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais, tačiau skaitymo ir rašymo testai bus pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Standartizuotomis programomis – t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos standartizuotos programos Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo standartizuotos programos). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis. Standartizuotos programos labiau skirtos mokytojams, o mokiniams ir tėvams įvairių ugdymo sričių įvairių lygių mokinių pasiekimai glaustai aprašyti metodinėje medžiagoje.

 

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

2018 m. testai:

Bendrieji 8 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms, tėvams ir kitiems, norintiems testus atlikti savarankiškai.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
—————
Rašymas **
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos **
—————
Matematika (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas
—————
Gamtos mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
Gamtos mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Gamtos mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Socialiniai mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Socialiniai mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Socialiniai mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 8 klasės testų vykdymo nurodymai mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos *
—————
Matematika (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas
—————
Gamtos mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai *
Gamtos mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Gamtos mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Socialiniai mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos ir šalies rezultatai*
Socialiniai mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Socialiniai mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

 

 

2016 m. testai:

Bendrieji testų vykdymo nurodymai 2016 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
—————
Matematika (pakoreguotas variantas) (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos
Matematika (vertimas į rusų kalbą) Testas
Matematika (vertimas į lenkų kalbą) Testas
—————
Gamtos mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos
Gamtos mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Gamtos mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Socialiniai mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos
Socialiniai mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Socialiniai mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2015 metai

 • Bendrieji nurodymai mokiniams (lietuvių kalba)
 • Bendrieji nurodymai mokiniams (rusų kalba)
 • Bendrieji nurodymai mokiniams (lenkų kalba)
Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo
instrukcija
Testo
charakteristikos
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
Testo
charakteristikos
Rašymo darbų
ir jų vertinimo
pavyzdžiai
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Gamtos mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Gamtos mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Gamtos mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas
—————
Socialiniai mokslai
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Socialiniai mokslai
(vertimas į rusų kalbą)
Testas
Socialiniai mokslai
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2014 metai

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Тestas Vertinimo
instrukcija
Testo
charakteristikos
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
Testo
charakteristikos
—————
Matematika
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Istorija (lietuvių kalba) Testas Vertinimo
instrukcija
*
Testo
charakteristikos
*
Istorija (vertimas į rusų kalbą) Testas
Istorija (vertimas į lenkų kalbą) Testas

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.
2013 metai

Rezultatai**
Skaitymas (lietuvių kalba) Тestas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos Rezultatai (mokinių iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba)
Rezultatai (mokinių iš mokyklų rusų mokomąja kalba) ***
Rezultatai (mokinių iš mokyklų lenkų mokomąja kalba) ***
—————
Rašymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Rezultatai (mokinių iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba)
Rezultatai (mokinių iš mokyklų rusų mokomąja kalba) ***
Rezultatai (mokinių iš mokyklų lenkų mokomąja kalba) ***
—————
Matematika (lietuvių kalba) Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristikos* Rezultatai
Matematika (vertimas į
rusų kalbą)
Testas
Matematika (vertimas į
lenkų kalbą)
Testas
—————
Istorija
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos Rezultatai

PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

** Palyginimui pateikiami 2012 metų nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatai.

*** Šį testą visi mokiniai mokiniai atliko lietuvių kalba.
2012 metai

Bendrieji testų vykdymo nurodymai

1 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Istorija Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

 

2 variantas

Skaitymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Rašymas Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Matematika Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos
Istorija Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristikos

Atnaujinta: 2024-03-05

Skip to content